Asbestvondst in grasplein te Assebroek

Geacht college, beste collega’s, ik heb deze keer geen andere keuze maar deze avond zullen jullie mijn andere en minder aangename kant ontdekken. Het is niet mijn stijl om personen aan te vallen. Ik hoop dat het bij deze eerste en enige maal zal blijven.

Ik heb in 2012 een mandaat van mijn kiezers gekregen en ik weiger om als een nuttige idioot in deze gemeenteraad te zetelen. Mevrouw Hoste, ik neem het woord tot u, alhoewel ook het schepencollege hier niet vrijuit gaat. Reeds jaren ga ik de strijd aan tegen asbest in onze stad. Veel heeft het nog niet uitgehaald, om niet te zeggen, helemaal niets! Opnieuw moet ik uw gemis aan doeltreffendheid in dit beleid als schepen van leefmilieu aanklagen, dat u blijft verzaken zoals van hogerhand voorzien.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Oké, is de vraag gesteld? Neen?

Raadslid Hugo De Bondt. – U blijft weigeren om deze publicatie te verdelen onder alle Bruggelingen en u blijft maar relativeren als het om asbest gaat. Ik ben zwaar ontgoocheld, kwaad, furieus. Als milieuschepen bent u met klank gebuisd. Na mijn 10 schriftelijke vragen en 6 interpellaties hebt u nog helemaal niets bijgeleerd. Welnu, hier volgt mijn zevende asbestinterpellatie.

Op zondag 27 augustus laatstleden nam ik deel aan het Trudozomerfeest op het grasplein voor de Maria Assumptakerk in Assebroek. Het was een stralende dag, heel wat kinderen ravotten er op het plein en ook de honden hadden het er naar hun zin. Mijn aandacht werd getrokken door de vele kale plekken en de aanwezigheid van heel wat stenen in het nog niet zo lang aangelegd grasplein. Inrichters van dit feest en omwonenden wisten mij te vertellen dat zij er de dag voordien een volle doos met glas hebben bijeengeraapt.

Na nogal wat telefoons, oproepen en mails van verontruste omwonenden ging ik het grasplein op maandagvoormiddag 11 september laatstleden nader bekijken en afspeuren. Naast de vele stenen en glas vond ik een verdacht stuk van 10 op 7,5 cm. Daarvan brak ik voor de zekerheid – uiteraard met innachtname van de nodige beschermingsmiddelen, zoals ondermeer een FFP3 masker – een stukje af. Navraag bij experts en na de vlamtest kwam de bevestiging, heel waarschijnlijk asbest. Onmiddellijk mailde en belde ik u op, mevrouw, om je van mijn vondst op de hoogte te brengen. Ik eiste dat het plein meteen werd afgezet maar u vond het niet nodig en ik citeer uw woorden: “we hebben besloten om het plein intussen niet af te zetten, dat zou de ongerustheid enkel aanwakkeren. Door het regenweer is er momenteel geen gevaar en spelen op dit moment geen kinderen op het plein.” Dit liet je de pers weten. Wel, mevrouw de schepen, er speelden wel kinderen, ook in de regen.

De volgende dag in de namiddag werd het verdacht stuk voor een onderzoek door een gespecialiseerd labo bij mij opgehaald door de dienst leefmilieu. De uitslag van de testen zou mij meegedeeld worden. Tevergeefs bleef ik op die uitslag wachten. Uiteindelijk nam ik zelf het initiatief. Toen ik u op vrijdag 22 september laatstleden niet kon bereiken, heb ik dan maar zelf contact opgenomen met de dienst leefmilieu die mij doorverwees naar de groendienst. Veel wijzer werd ik niet, ik kreeg geen bevestiging of er al dan niet asbest werd gevonden. Uiteindelijk bekwam ik via een ander kanaal de bevestiging dat er wel degelijk asbest werd gevonden. Opnieuw verzocht ik u, mevrouw de schepen, om het vervuilde kerkplein te laten afzetten zodat spelende kinderen en andere inwoners dit plein niet konden betreden en opnieuw weigerde u. Ik citeer nogmaals uw woorden: “We gaan geen angst zaaien, vandaar dat we ook het terrein niet afsluiten.“ Dit verklaarde u een tweede maal in de pers.

Op woensdag 12 oktober laatstleden, kort voor de middag, tenslotte kwam het bodemsaneringsbedrijf Saneco ter plaatse om bodemstalen uit de grond te graven. Ik belde u op omdat ik wilde dat de werken onmiddellijk werden stilgelegd omdat de veiligheid van de omwonenden niet was gegarandeerd. Uw antwoord was: “Bent u niet aan het overdrijven?” Dus het opgraven ging door Toen de mannen wilden beginnen zeven kwam ik opnieuw tussen en eiste dat de grote zeef beneveld zou worden. Hun antwoord: “Wij hebben onze benevelingsmachine niet mee, we gaan het zonder doen.” Met aandrang vroeg ik de werken stante pede stil te leggen wat dan ook gebeurde. Toen werd er heen en weer gebeld en de oplossing werd gevonden. Een stadstankwagen met water kwam een klein uur later aangereden en een stadsarbeider zou de spuit vasthouden voor het benevelen. Er werd aanstalten gemaakt om de grond te zeven maar de stadswerker had geen beschermende kledij. Ik eiste dat die man ook de nodige bescherming droeg. Met een mondmasker, maar niet het verplichte FFP3 masker als enige bescherming, werd met het zeven een aanvang genomen.

In dit en alle andere door mij aan u aangebrachte asbestdossiers kan ik maar één constante vaststellen: laksheid. Meer dan eens verweet u mij dat ik de mensen ongerust maak, dat ik paniek zaai onder de bevolking in mijn strijd tegen het bannen van asbest. U neemt een loopje met de u toevertrouwde taken wat enkel kan wijzen op een grote mate van onbekwaamheid. Na mijn levensbedreigende kanker in 2005 beloofde ik, als ik zou genezen, mij als vrijwilliger in te zetten voor de kankerpatiënten. 10 jaar ben ik vrijwilliger in de palliatieve zorg. Mevrouw de schepen, ik nodig u uit om eens met mij een ganse dag deze zieke mensen te begeleiden en u zult moeten vaststellen wat een vreselijke en pijnlijke kanker asbestose is. U zult dan wel ophouden met het relativeren bij asbestvondst.

Ik stel mij toch wel heel wat vragen waaronder: Werden de standaardprocedures inzake grondverzet gerespecteerd? Volgens mij niet. Reeds door asbestvervuilde grond die afgegraven werd bij wegenwerken op de parochie Maria Assumpta werd deze grond, zonder de vigerende regelgeving inzake grondverzet te volgen, gestort als ophoging van het nu door dezelfde grond vervuilde grasperk. Dit doet vermoeden dat in feite alle gronden en niet alleen het grasperk grond met asbestpartikels bevat.

Ten tweede, als een grond niet op reglementaire wijze werd vervoerd en gestort kan het niet anders dat asbest werd verspreid. Werd de vervuilde grond tijdens het transport afgedekt?

Drie, de afwezigheid van jou als milieuschepen en de dienst leefmilieu en of haar preventieadviseur

Vier, ook de grond- en straatwerkers van de aannemer en het personeel van de groendienst werden tijdens de werken blootgesteld aan asbest. Is bij hen een bloedafname gebeurd?

Het benevelen tijdens het zeven van gecontamineerde grond is niet de taak van de stadsmedewerker. Die heeft daar trouwens geen enkele opleiding voor gekregen of toch? Die man werd het terrein opgestuurd zonder ook maar enige bescherming. Is ook bij hem een bloedafname gebeurd? Hier werd het artikel in het ARAB betreffende het door de werkgever beschikbaar stellen van beschermende kledij met de voeten getreden

Tenslotte werd reeds klacht ingediend tegen sluikstorten? Zo neen, zal u dat nog doen of moet ik het soms doen? Hier kunnen we praten van sluikstorten wegens vervuilde grond te hergebruiken in plaats van de grondbank te raadplegen zodoende gezuiverde grond aan te voeren.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mijnheer De Bondt, duurt het nog lang want een interpellatie is normaal één A4, dat kan een beetje langer zijn maar u bent al meer dan 10 minuten aan het praten gewoon om een interpellatie te lezen. U weet, ik vind u heel sympathiek en ik vind het ambetant om te zeggen maar ik herhaal dat we dan morgen kunnen terugkomen voor 3 andere interpellaties. Eigenlijk vind ik dat niet zo erg maar ik vind het eigenlijk niet collegiaal dat u zolang praat.

Raadslid Hugo De Bondt. – Ik sluit af, nog 10 seconden. Het is toch curieus dat als er over asbest gesproken wordt, dat ik niet mag verder spreken.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Neen, ik zeg niet dat u niet mag verder spreken. Ik zeg dat het tergend lang duurt en dat we door het bos de bomen dan niet meer zien.

Raadslid Hugo De Bondt. – Ik vraag nog één minuut om af te sluiten. Nu wil het schepencollege in een paniekreactie zo snel mogelijk de vervuilde aarde terug laten afgraven en opnieuw opvoeren met niet-vervuilde aarde. Ik wijs u erop dat er wel rekening moet gehouden worden met de OVAM- en VLAREM-regelgeving inzake grondverzet. De N-VA-fractie klaagt de beleidsverantwoordelijken aan voor grove nalatigheid en schuldig verzuim. Het welzijn en de gezondheid van de bewoners komen op termijn ernstig in het gedrang.

Mijnheer de burgemeester, ik reken erop dat u als eerste verantwoordelijke voor de veiligheid in onze stad uw verantwoordelijkheid nu echt opneemt. Ik zie uit naar uw reactie, mevrouw.

Schepen Philip Pierins. – Collega’s, ik zal beginnen. Mijnheer De Bondt, ik geloof uw bezorgdheid en vooral in het kader van asbest. Dat is ook onze bezorgdheid. Nu, in ieder geval heb ik ook een keer navraag gedaan, vermits het om wegenwerken gaat, wat daar ongeveer gebeurd is. Het is zo dat ik eigenlijk antwoord kreeg van de bevoegde sector van de wegendienst dat alle werken in het prinsen- en prinsessenkwartier een positieve grondbalans hadden. Dat wil dus zeggen dat er enkel grond werd afgevoerd en dus geen externe grondaanvoer is gebeurd. Dat is al één iets dat we moeten duidelijk stellen. De aanwezige asbest moet dus lokaal steeds aanwezig zijn geweest en door de werken naar boven zijn gekomen. Dit is zeer aannemelijk want we hebben dat ook onderzocht. Vroeger vooraleer eigenlijk alles verkaveld werd en vooraleer er daar een kerk op stond deed dit gedeelte van Assebroek als afvalstort dienst. Een sluikstort, is theoretisch mogelijk maar de waarschijnlijkheid is groter dat dit hier om historische vervuiling gaat.

Vooraleer de werken in de hele wijk gestart zijn, heeft de stad Brugge een milieuhygiënisch onderzoek gedaan waarbij geen enkele parameter op de aanwezigheid van asbest duidde. Hierdoor hebben we uiteraard ook geen anti-asbestmaatregelen toegepast. We zijn nu zelf echt uitermate verbaasd dat er uiteindelijk toch asbest op deze werf werd aangetroffen. De proeven om de graad van vervuiling vast te stellen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en de grondstalen werden genomen op 11 oktober 2017 en momenteel wachten we op de resultaten om de nodige maatregelen te nemen in proportie van de mogelijke gevaren

Tot slot kregen we ook nog de bevestiging dat alle werken worden uitgevoerd conform de veiligheidsvoorschriften Aldus, mijn wegendienst die ook zeer verbaasd was dat er daar asbest gevonden was. Het is natuurlijk zo, het sluikstorten bestaat. Er zijn veel mensen die met een camionette met asbest kunnen rond gaan rijden en overal beginnen met rond te smijten op bepaalde pleinen en toestanden, dan hebben we ook niet gedaan. Maar hier gaat het werkelijk om een historische vervuiling.

Ik weet niet of collega Hoste daar nog iets aan toe te voegen heeft maar dat is onze bevinding vanuit de wegendienst.

Schepen Mieke Hoste. – Ik kan daar enkel nog aan toevoegen dat de firma Saneco die bevoegd was om de werken uit te voeren, dat zij alle veiligheidsvoorschriften in acht hebben genomen. Ze hebben een mondmasker gebruikt en ook een beschermend pak aangedaan. Inderdaad, zoals je zelf al aanhaalde, werd de grondig vochtig gehouden zodanig dat er weinig verstuiving mogelijk was.

Raadslid Hugo De Bondt. – Mevrouw Hoste, je hebt nog altijd niet op mijn vraag geantwoord onder andere: de grond- en de straatwerkers van de aannemer maar vooral, nu heb ik het zelf over het personeel van de groendienst, werden tijdens de werken blootgesteld aan asbest. Is bij hen een bloedafname gebeurd? Is een bloedafname genomen bij die man van de groendienst die de spuit vasthield om die asbest af te spuiten?

Schepen Mieke Hoste. – Mijnheer De Bondt, ik ga je nu toch wel even onderbreken, dat zijn vragen die je voordien moest stellen. Ik kan daar nu niet zomaar een antwoord op geven.

Raadslid Hugo De Bondt. – U kunt ze schriftelijk beantwoorden.

Schepen Mieke Hoste. – U hebt een interpellatie ingediend met drie kleine vragen. Dan zou ik graag hebben als je al die vragen nu stelt, dat je dat in het vervolg op voorhand doet zodanig dat ik daar vanavond zou kunnen op antwoorden.

Raadslid Hugo De Bondt. – Mevrouw Hoste, ik heb al 10 schriftelijke vragen gesteld over asbest en 6 interpellaties, dat is mijn zevende. Ik ga toch niet blijven onnozel doen.

Schepen Mieke Hoste. – Ik denk dat ik in het verleden op alle vragen geantwoord heb.

Raadslid Hugo De Bondt. – Absoluut niet! Ik zal ze opnieuw stellen in een schriftelijke vraag.