Nieuw mobiliteitsplan: de zorgverstrekkers worden vergeten!

Interpellatie was voorzien op 22 maart 2016, maar door de terreuraanslagen diezelfde dag, werd in onderling overleg beslist om de interpellaties te houden op de eerstvolgende gemeenteraadszitting van 26 april 2016. De afhandeling van de agenda besloeg meer dan vijf uur. Onze fractie verzocht om de 21 interpellaties te houden op een extra zitting. Omdat daar niet werd op ingegaan, verliet de voltallige oppositie de raadszaal. Later in de week besloot het college en de voorzitter van de gemeenteraad om een extra gemeenteraadszitting te houden op 23 mei 2016.

Geacht college,
Beste collega’s,

Het werd hoog tijd om deze interpellatie te houden naar aanleiding van het onlangs nieuw ingevoerde mobiliteitsplan. Nogal wat artsen, zorginstellingen en huis-aan-huis-verzorgenden maken zich grote zorgen. Na een door mij gestelde schriftelijke vraag op 23 maart 2013 omtrent de parkeerproblematiek voor de zorgverstrekkers kreeg ik o.m. als antwoord dat er geen voorbehouden plaatsen waren voorzien voor hen. Dik twee jaar later heb ik via een tweede schriftelijke vraag op 16 september 2015 een oplossing voorgesteld voor deze zorgverstrekkers om hun acuut parkeerprobleem op te lossen.

Het is inderdaad zo dat instellingen voor dagopvang (cat. 1), voor thuiszorg en -verpleging (cat. 2) en de individuele zorgverstrekkers (cat. 3) een gemeentelijke parkeerkaart (kostprijs 100 € per jaar) kunnen bekomen, waarmee zij vrijgesteld zijn van de blauwe zone of van het betalend parkeren.  Maar dit geeft hen geenszins zekerheid op een vrije parkeerplaats. Door het beperkte aantal parkeerplaatsen op het Brugs grondgebied is het inderdaad onmogelijk om voor hen voorbehouden plaatsen te voorzien. Probleem is dat wie zorg aan huis levert (huisarts, kinesist, thuisverplegende…) snel van patiënt naar patiënt moet, maar geen reglementaire plaats vindt, om te parkeren. Meer dan eens zijn zij gedwongen om onreglementair te parkeren met vaak een bekeuring tot gevolg.

Ik wil de gelegenheid te baat nemen om er op te wijzen dat er ook heel wat busjes van dagcentra mensen ophalen in het Brugse. Ook deze voertuigen moeten kunnen parkeren en hebben voldoende plaats nodig. De buslift moet naar beneden, de zorgbehoevende in de rolwagen of specifieke multipositiewagen moet van de stoep naar de lift versleept worden. 

Op dit vlak heb ik al jaren ervaring als vrijwilliger. Met het busje pik ook ik mensen op en meer dan eens moet ik in het midden van de rijweg (met de knipperlichten aan) halt houden – met onveilige verkeerssituaties tot gevolg – om deze patiënten op te laden. Meermaals heb ik dan af te rekenen met nogal wat agressieve wachtende autobestuurders. 

Juist om dié redenen stelde ik in mijn schriftelijke vraag (die ik samen met ons OCMW-raadslid Francoise Van Hoorebeke opstelde) van 16 september 2015 de oplossing voor. In het antwoord van 26 oktober 2015 zouden jullie onze suggestie meenemen in de verdere uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid. Helaas, daarvan is niks terug te vinden in het nieuwe mobiliteitsplan. 

Ons voorstel was en is: Vorige zomer is Roeselare gestart met een project die wél zorgvriendelijk is als gemeente. De N-VA-fractie dringt aan om dit ook in onze stad in te voeren.  Het komt erop neer dat particulieren op het grondgebied Brugge hun garage of de oprit tot hun garage voor de nodige tijd ter beschikking stellen van de gezondheidswerkers (arts die patiënt bezoekt, kinesist, thuisverplegenden die zorg gaan geven aan de patiënt,…). Door middel van een sticker met een bepaalde slogan (en enkel voor de thuiszorg bedoeld) te bevestigen aan hun garage wordt aangegeven dat die zorgverstrekkers daar even mogen parkeren tot zij hun zorg hebben afgewerkt bij de patiënt. De gezondheidswerker zal dan ook zijn of haar gemeentelijke parkeerkaart zichtbaar aan de voorruit moeten plaatsen. De sticker zou gratis ter beschikking worden gesteld door de stad en op diverse plaatsen kunnen worden bekomen. Onze stad draagt weliswaar het label ‘dementievriendelijke gemeente’, maar is niet bereid eerstelijnswerkers behulpzaam te zijn in het uitvoeren van hun werk.  

  1. Samen met mijn fractie vraag ik de volle steun van alle fracties in de gemeenteraad voor deze suggestie. Ik kan mij echt niet voorstellen dat ook maar iemand daar bezwaar kan tegenin brengen. De verzorgingssector heeft dringend nood aan een onmiddellijke oplossing. En dat er a.u.b. niemand afkomt met het argument dat ‘dit de deur zou openzetten voor misbruik’. Dit werd mij al eerder diets gemaakt.
  2. Wij stellen ons ook de vraag hoe de stad zal reageren op de eerste ernstige incidenten bij ziekenvervoer, MUG, ambulance,… die door de soms enorme verkeerschaos niet tijdig ter bestemming geraken? Mogen wij het standpunt van het stadsbestuur kennen? Zijn jullie bereid om deze suggestie te aanvaarden en in het nieuwe mobiliteitsplan op te nemen?

Dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Mus.
Raadslid Lieve Mus. – Voorzitter, burgemeester, geacht college, collega’s.
Eigenlijk sluit ik mij graag aan bij de tussenkomst van collega De Bondt, vooral wat het voorstel van
Parkeer plus Zorg betreft, een systeem dat in Roeselare al zijn diensten bewezen heeft. Ik kon daar
wel nog geen cijfers van krijgen want het is nog niet zo heel lang in voege, eigenlijk sinds vorig jaar.
Maar dit systeem toevoegen aan ons mobiliteits- en parkeerbeleid zou wel goed zijn.
Dit initiatief kost de stad niets maar is een oproep tot burgerzin en buurtbetrokkenheid en zeker in
de binnenstad zou dit een meerwaarde zijn.
Zoals gezegd, de vermaatschappelijking van zorg, het vergrijzen van de bevolking, maakt dat er
steeds meer hulp aan huis, zorg aan huis wordt aangeboden. Hier doen wij een beroep op de burgers
om de plaats voor de oprit, de garage, te laten gebruiken door zorgverleners tijdens de uitvoering
van de zorg. Zorg die dikwijls niet lang duurt, bij anderen iets langer. Maar in elk geval zouden
zorgverleners, zoals gezegd, op die manier gemakkelijker en vooral veiliger een parkeerplaats
kunnen vinden dichtbij de woning van hun patiënt, cliënt, en zo gaat er minder tijd verloren. De
burger, de aanbieder van de plaats, doet dit op vrijwillige basis en, zoals gezegd, maakt dat kenbaar
met de sticker – ik ga dat niet herhalen. Ook de zorgverlener heeft een sticker, en moet zelfs op zijn
kaart zijn gsm-nummer zetten voor het geval de zorg te lang duurt en de bewoner van zijn oprit
moet kunnen.
Via onze schepen en OCMW-voorzitter Dirk De fauw, vernam ik zelfs dat er een afspraak is met de
burgemeester om in het kader van de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsplan bijzondere
aandacht te besteden aan de zorginstellingen en de zorgberoepen. Dit is belangrijk. Trouwens,
de vier uur blauwe zone in het vorig mobiliteitsplan waren juist bedoeld voor thuiszorg, gezinszorg
en aanvullende thuiszorg – en die zouden nu komen te vervallen. De vraag is: waarom? Het voorstel
Parkeer plus Zorg past zeker in de extra aandacht voor zorg en zorgverleners en is een toegevoegde
waarde binnen het parkeerbeleid van de stad Brugge, dat toch een onderdeel is van het
mobiliteitsplan.
Ik dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Mostrey.
Raadslid Bruno Mostrey. – Dank u, voorzitter, goede avond collega’s.
Nog geen jaar geleden hebben wij met Groen ook onze bezorgdheid geuit over het systeem van
parkeerkaarten voor zorgverstrekkers in de binnenstad. De schepen heeft toen uitgebreid
geantwoord dat dit toch niet zo eenvoudig was en het bleek ook wel uit haar antwoord dat er niet
echt een oplossing in het verschiet lag.
Ik denk dat dit voorstel van mijnheer De Bondt wel het onderzoeken waard is, en daarom willen wij
dat ook een warm hart toedragen. Ik dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. –Mevrouw Van Volcem.
Raadslid Mercedes Van Volcem. – Ook met Open VLD zijn wij uiteraard voor dat voorstel.
Wij steunen uiteraard dat voorstel van de N-VA want wij vinden zorg in onze stad zeer belangrijk.
Maar wat mij toch een klein beetje verbaast is dat CD&V dit vandaag opwerpt terwijl zij in de
meerderheid zit. Wegen jullie dan eigenlijk niet op het beleid, of wil de schepen van mobiliteit niet
naar jullie luisteren? Want als de twee coalitiepartners, als CD&V dat zo belangrijk vindt voor de
zorgverstrekkers, dan vraag ik mij af waarom dit niet meteen in het mobiliteitsplan is opgenomen.
Ik versta eigenlijk niet waarom er hier wordt getalmd en ik ben zeer benieuwd naar het antwoord.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Bruynooghe.
Raadslid Arnold Bruynooghe. – Dank u wel voorzitter, goede avond collega’s.
Ook onze fractie steunt volmondig het voorstel van de heer De Bondt. En of de CD&V nu serieus
doorweegt op het mobiliteitsplan of minder, dat is voor onze fractie van minder belang.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. Mevrouw Lambrecht.
Bron: hugodebondt.be
Schepen Annick Lambrecht. – Geachte heer De Bondt en allen die mee hierover iets hebben
gezegd.
Net zoals u zijn wij uiteraard het CD&V- en sp.a-beleid van Roeselare zeer genegen. Roeselare is
Brugge niet en Brugge is Roeselare niet, maar in het mobiliteitsplan dat wij goedkeurden op
26 januari is opgenomen dat er voor het verzorgend- en dienstverlenend personeel in de brede
betekenis van het woord specifieke parkeeroplossingen zullen komen. En naar aanleiding van de
definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan hebben wij onlangs, op 14 maart 2016, een
collegebeslissing genomen rond de concrete uitwerking van het parkeerbeleid. En één van de
genomen beslissingen is om een overleg te organiseren met de zorgsector om te luisteren naar hun
concrete noden. Uw voorstel zal zeker samen met de sector besproken worden, u mag daar honderd
percent zeker op rekenen.
Want het is zo dat wij al een beetje de teneur van de zaal hier hebben kunnen toetsen aan de
diensten. Iedereen is enorm positief en dat is ook eens leuk, om een gemeenteraad te hebben waar
wij allen op één lijn zitten. Dat doet mij en zeker jullie allemaal veel plezier. En zowel onze
politiediensten als de mobiliteitsdiensten die dit voorstel al onderzocht hebben zijn dit voorstel
genegen. Zij vinden het een originele oplossing om een beetje het gebrek aan vrije parkeerplaatsen
ten behoeve van zorgverstrekkers op te lossen. Wij moeten wel stellen dat dit een deeltje van de
oplossing kan zijn maar absoluut niet dé oplossing, want de binnenstad is natuurlijk niet een ruimte
waar het vol staat met garages. Maar uiteraard, waar het kan, elke plaats die wij extra hebben voor
hen is meegenomen. Dus ik kan iedereen in de zaal danken om mee te steunen en ik kan ook gerust
stellen dat wij dat zeker gaan onderzoeken en dan wellicht gaan kunnen invoeren.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. –Dank u wel, mevrouw de schepen. En aan de zaal ook, dat u mij daarin
steunt: dank u wel.

Mijn conclusie:

Dàt zijn dan de praktijken van CD&V! Op 23 mei 2016 stelde ik dé oplossing voor om de aan-huis-zorgverstrekkers voor eens en altijd aan parkeergelegenheid te helpen. Hier claimen zij mijn voorstel en lopen met mijn pluimen weg. Mijn voorstel gaat van start op 16 februari 2017. Heel straf! Je moet toch maar durven! Alhoewel, dit is niet de eerste keer . Eerder lapten zij mij dit ook al met o.a. ‘Ringleidingen’ en ‘AED-toestellen’!

© Krant van West-Vlaanderen 16/12/2016