Sluikstort en zwerfvuil in onze stad

Mevrouw de voorzitter, beste collega’s,

Vlaanderen is de koploper in het sorteren maar worstelt hard met de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. De totale hoeveelheid van opgehaald zwerfvuil in 2013 bedroeg 17.500 ton, in 2015 werd 24.450 ton opgehaald: een stijging van 40 procent in twee jaar tijd.

Niettegenstaande de stad sterk blijft inzetten op een propere stad is diezelfde tendens ook bij ons waar te nemen. Dit wordt bevestigd door de mij onlangs opgevraagde cijfers. 

Zo waren er in 2015 777 geregistreerde meldingen van sluikstort en 195 geregistreerde meldingen van zwerfvuil. In 2016 waren dat er respectievelijk 825 en 184. Daarnaast werden in die twee jaar 77 processen-verbaal voor sluikstorten opgesteld door de politie.

Heel wat sensibiliseringscampagnes werden de voorbije twee jaar opgezet om dit probleem terug te schroeven. Er werden, zoals ook dit jaar, onder meer sensibiliseringsborden in het straatbeeld geplaatst rond de thema’s hondenpoep (541 borden) gedurende 1 maand, zwerfvuil (154 borden) gedurende 1 maand en sluikstort rond glasbollen (aan 36 glasinzamellocaties) gedurende 4 maand. Jammer, maar al deze sensibiliseringscampagnes hebben niet het gewenste effect opgebracht.  

De jaarlijkse kost voor de opruiming zou richtinggevend 800.000 € bedragen (= 66.000 € per maand). Dat is een immense uitgave! De laatste drie jaren, maar  vooral dit jaar, investeerden heel wat steden en gemeenten in de aankoop van verborgen en/of verplaatsbare camera’s die worden geplaatst in de strijd tegen sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep, vandalisme enz. De camera’s, die ongetwijfeld ook een afschrikeffect hebben, kunnen ingezet worden op sluikstort- en zwerfvuilgevoelige plaatsen, o.m. bij openbare vuilnisbakken, in stadsparken, glascontainers en bermen. De aankoopprijs van de camera’s (12.000 tot 50.000 € per stuk, naargelang het type) mag geen argument zijn om deze niet aan te schaffen. 

Samen met mijn fractie vraag ik met aandrang dat het College onverwijld stappen onderneemt om de aankoop van camera’s en het plaatsen ervan op een van de eerstvolgende gemeenteraadszittingen te agenderen. 

Dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Voorzitter Annick Lambrecht. – Schepen Pierins.

Schepen Pierins. – Dank u.   Mijnheer De Bondt, we zijn even bezorgd als u over alle mogelijke vormen van vervuiling. Niettegenstaande dat het effect van de sensibiliseringscampagnes niet altijd eenduidig aantoonbaar is, is het wel degelijk altijd aanwezig. Zo melden de arbeiders van de stadsreiniging dat het plaatsen van de borden aan glascontainers wel degelijk een merkbaar positief effect heeft op het sluikstortgedrag op deze locaties. Echter worden deze sluikstorten niet geregistreerd doordat ze op regelmatige basis door de diensten worden verwijderd. Het is echt erg dat mensen altijd maar hetzelfde blijven doen. We zetten de grootste borden aan elke glascontainer, we vragen bijna op onze knieën om ermee te stoppen en toch zijn er nog altijd mensen die verder doen. Maar gelet op de toch wel hoge kostprijs van camera’s en de impact op de betrokken diensten voor opvolging van het beeldmateriaal kan niet zomaar beslist worden om  over te gaan tot aankoop.

Momenteel neemt de stad Brugge deel aan een coachingproject van OVAM rond zwerfvuil en sluikstort waarbij ook de plaatsing van tijdelijke verplaatsbare camera’s wordt onderzocht en de plaatsing en ook de opvolging gedeeltelijk door OVAM kunnen gesubsidieerd worden. We zijn dus wel degelijk bezig om te kijken of er een oplossing is, want in de kantlijn kan ik eigenlijk wel opmerken dat ook camera’s net zoals sensibilisering niet de volledige zwerfvuil- en sluikstortproblematiek zullen oplossen. Daarom borduurt de stad voort op een beleid gebaseerd op vijf pijlers: infrastructuur, sensibilisatie en communicatie, participatie, omgeving en pas in laatste instantie handhaving – dat wil dus zeggen de boetes die erop volgen. Dus we proberen alles in het werk te stellen om op een rustige manier onze burgers of iedereen die het ook maar wil doen te sensibiliseren en te zeggen: alstublieft, stop er mee. Ik denk dat iedereen daar een taak in heeft. Als je dat ziet, zeg dan gewoon tegen die mensen dat dergelijke manieren van vervuiling niet te smaken zijn.

Dus ik herhaal nog eens dat we bezig zijn met een project om te zien waar misschien een tijdelijke camera kan komen, maar we gaan toch eerst kijken wat de uitslag is van die studie.

Raadslid Hugo De Bondt. – Bedankt mijnheer de schepen. Dat is dan toch al een begin.

Mijn conclusie: 

Ook het stadsbestuur is gewonnen voor het plaatsen van camera’s in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Maar ze wachten eerst nog de studie af.