Tussenkomsten bij het Brugs Algemeen Beleidsplan 2013-2018

3. Sociale, zorgende en verdraagzame stad

   3.2. Actieve armoedebestrijding

   33.   De N-VA is geen voorstander van wijkgezondheidscentra. Op Focus van do. 12 juni ll. was er een uitzending over de wijkgezondheidscentra waartegen de huisartsen protest aantekenden. Liefst 97 procent van de huisartsen stelt zich kritisch op en zien er de meerwaarde niet van in, 85 procent van hen zien geen nut in het oprichten van wijkgezondheidscentra en 68 procent zien een wijkgezondheidscentrum in de buurt van zijn of haar praktijk als oneerlijke concurrentie.

Pas heel binnenkort plant het Brugs bestuur overleg met alle actoren. Samen met de huisartsen en de paramedische sector betreurt de N-VA-fraktie dat niet vooraf naar hun mening werd gevraagd. Voorts zijn wij de mening toegedaan dat de beoogde doelgroep – de sociaal zwakkeren die leefloon genieten en oudere mensen die geïsoleerd leven – nu al voldoende aan bod komen binnen de reguliere eerstelijnsgezondheidszorg.

Wij stellen volgende vragen:

1.     

Waarom vond vooraf geen overleg met alle actoren?

2.     

Hoeveel dergelijke wijkgezondheidscentra worden gepland en waar zullen zij komen?

3.     

Wat zal het financiële plaatje zijn?

4.     

Hoe garanderen jullie dat aan de derdebetalersregeling wordt gewerkt?

34.  Met vreugde neemt de N-VA kennis van de mogelijke uitbreiding, het hele jaar door, van de nachtopvang voor daklozen (en mensen die uit hun huis worden gezet).

Doch een bedenking. Bij opname – de voorbije winter – van mensen, die in deze pijnlijke situatie terechtkwamen, loopt de communicatie en/of de coördinatie tussen de diverse diensten niet altijd optimaal. Dikwijls werden die mensen van het kastje naar de muur gezonden, voordat zij effectief onderdak kregen toegewezen. Het is dus wenselijk om vooraf deze problemen op te lossen, opdat dit goede initiatief ook écht doeltreffend zou zijn en blijven!

Besluit:  Mensen die in armoede leven moeten absoluut geholpen worden om er terug bovenop te geraken. Daarom stelt de N-VA voor om die mensen – zolang zij geen uitzicht hebben op werk – aan te moedigen om zich in te schakelen in het vrijwilligerswerk. Op die manier geven zij iets terug aan de maatschappij, komen zij met mensen in contact en verhogen zij hun zelfvertrouwen. Dit standpunt wordt immers ook onderschreven door de andere partijen en was recent onderwerp van een artikel in De Standaard.