Asbest in de Brugse stadsgebouwen

De wetgever heeft destijds de verplichting opgelegd om voor alle gebouwen een asbestinventaris op te maken en te bezitten, met daaraan gekoppeld – wanneer inderdaad asbest aanwezig zou zijn – een beheersprogramma (K.B. van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van asbest (B.S. 12/3/2006 en gewijzigd bij K.B. van 8 juni 2008 (B.S. 22/2/2007).

Op 28 januari 2014 hield ik een eerste interpellatie daaromtrent. In het antwoord van de bevoegde schepen bleek dat er van 270 gebouwen verplicht een asbestinventaris moest worden opgemaakt. 102 gebouwen beschikten op dit moment over dergelijke inventaris.

In haar antwoord op mijn tweede interpellatie van 27 januari 2015 deelde de schepen onder andere mee dat het de bedoeling was om jaarlijks een 15 tot 20 asbestinventarissen te laten uitvoeren door gespecialiseerde studiebureaus. In 2013 werden er 11 asbestinventarissen opgemaakt.

Graag vernam ik:

  1. hoeveel asbestinventarissen werden er opgemaakt in 2014, in 2015 en in 2016 en
  2. hoeveel er zijn gepland voor dit jaar en volgend jaar?

Vanaf 1 januari 2019 worden de OCMW’s verplicht geïntegreerd in de gemeenten. Ook zij hebben heel wat gebouwen in beheer. 

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Voor hoeveel gebouwen moet er een asbestinventaris worden opgemaakt?
  2. Van hoeveel gebouwen is er reeds een asbestinventaris ter beschikking?
  3. Hoeveel asbestinventarissen werden opgemaakt in 2013, in 2014, in 2015, in 2016 en hoeveel zijn er geplant voor dit jaar en volgend jaar?

Vragen voor zowel de gebouwen van de stad als deze van het OCMW:

  1. Binnen hoeveel gebouwen met een asbestinventaris werd er daadwerkelijk de aanwezigheid van asbest opgemerkt? Welk soort asbest? Werd spuitasbest ontdekt? Mag ik de hiervoor wettelijk voorziene beheersprogramma’s raadplegen door middel van een kopie?
  2. Worden de CPBW door de preventieadviseur schriftelijk op de hoogte gebracht inzake de toestand van al dan niet aanwezigheid van asbest binnen de gebouwen?

Antwoord ontvangen op 06/06/2017

Asbestinventaris reeds opgemaakt: 242   –    Nog op te maken: 213

Onze diensten pakken het grondig aan en laten een inventaris opmaken van alle gebouwen waar er of werknemers van de stad Brugge actief zijn of waar er werken uitgevoerd worden ten laste van stad Brugge. Vandaar waarschijnlijk dat hun lijst uitgebreider is dan deze waar u naar verwijst.

Het dossier om alle ontbrekende asbestinventarissen op te laten maken door een gespecialiseerd studiebureau werd ingediend in januari 2017 en goedgekeurd in maart 2017. De uitvoering en het opmaken van alle asbestinventarissen en staalnames en analyses moeten gebeuren tussen juni 2017 en 15 november 2017. Dit zodat we zeker nog dit jaar in het bezit zijn van alle inventarissen.

Voor de planning van de uitvoering houden we rekening met de functie van gebouwen, bijvoorbeeld schoolgebouwen uitvoeren tijdens schoolvakanties.

Hoeveel opgemaakt in 2014? 11 sites   –   Hoeveel opgemaakt in 2015? 0 (40 gepland, maar niet doorgegaan)   –   Hoeveel opgemaakt in 2016? 0   –   Hoeveel opgemaakt in 2017? Alle ontbrekende zullen opgemaakt worden.

In hoeveel gebouwen werd er asbest vastgesteld?  Werd voorlopig nog niet opgelijst.

Welke soort asbest?  Diverse soorten.

Werd spuitasbest ontdekt?  Onder andere.

Beheersprogramma’s werden nog niet opgemaakt. Ze zullen worden bekeken en opgemaakt wanneer de dienst in het bezit is van alle inventarissen. Bestickering is voorzien op de materialen die asbest bevatten. Dit gebeurt na het in bezit zijn van alle inventarissen.  Voorafgaand aan de bestickering zullen de gebruikers worden geïnformeerd, zodat ongerustheid wordt vermeden. De dienst zal ook (waar mogelijk) de inventarissen ter plekke in de gebouwen bewaren. Stap voor stap zal vervolgens de asbestverwijdering worden aangepakt. Schoolgebouwen zijn prioritair, evenals die gebouwen waarin de aard, toestand en/of locatie van het asbest een meer dringende verwijdering vraagt. Er dient echter te worden onderstreept dat de gezondheid van de gebruikers – zelfs nu – nergens wordt bedreigd.

Werden de CPBW door de preventieadviseur schriftelijk op de hoogte gebracht i.v.m. aanwezigheid van asbest binnen de gebouwen? Onze preventieadviseur is op de hoogte van de aanpak en de planning van de inventarisatie en wordt betrokken bij het verdere verloop van de asbestverwijdering.