Toegankelijkheid tot ‘Het Heidehuis’ (II) Sint-Andriesdreef

Op 6 december 2015 wees ik reeds op de abominabel slechte staat van het (met kiezel verwerkte) wegdek ter hoogte van de ingang van het palliatief dagcentrum ‘Het Heidehuis’, nl. de Sint-Andriesdreef.

Op 30 december 2015 kreeg ik antwoord. Daarin werd gesteld dat de arbeidersploeg van de wegendienst de putten in de Sint-Andriesdreef meerdere keren per jaar vult. Deze putten werden inderdaad onmiddellijk na mijn schrijven opgevuld. Amper twee maanden later stelt dat probleem zich opnieuw (zie bijgaande digitale foto’s). In het antwoord werd aangevoerd dat het verharden van deze dreef geen prioriteit voor de stad was. Dat het bovendien zou leiden dat de laanbomen onherroepelijk zouden beschadigd worden. Ook werd gesuggereerd dat het dagcentrum vlot bereikbaar is via de Fazantendreef die verhard is met beton om daar patiënten af te zetten. Mag ik erop wijzen dat de patiënten niet in de Fazantendreef kunnen afgezet worden daar de infrastructuur niet is aangepast voor die mensen. Daar is er immers geen toegang tot het dagcentrum, er is enkel toegang tot de burelen en de vergaderzaal. Dus alleen via de Sint-Andriesdreef kunnen de patiënten worden afgezet.

Daarom vraag ik met aandrang:

  1. Is er echt geen alternatief om die putten voor langere tijd op te vullen? Zodat er niet opnieuw, na amper twee maanden, diepe putten ontstaan waardoor die patiënten worden dooreengeschud met voor hen helse pijnen tot gevolg?
  2. Om deze putten zonder verwijl opnieuw te vullen?

Antwoord ontvangen op 04/07/2016

Voorlopig is er geen planning voor een totale (her)aanleg.

Wel werd inmiddels opdracht gegeven om waar nodig de putten op te vullen.