Welzijn personeel stad Brugge

Elke werkgever moet jaarlijks verplicht tegen 1 april, een verslag dat de activiteiten van de dienst Comité voor Preventie op het Werk (CPBW) toelicht, opsturen naar de arbeidsinspectie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

  1. Betreft de acties ondernomen uit het vorige jaaractieplan CPBW die opgenomen is binnen het vijfjaarlijks globaal plan, zodoende de veiligheid en het welzijn van het personeel tewerkgesteld bij de stad en het OCMW te waarborgen. Wat is nu de stand van zaken? Welke maatregelen uit dit plan werden uitgevoerd en welke niet?
  2. Werd de arbeidsinspectie op de hoogte gebracht betreffende de huidige stand van zaken inzake de wettelijke asbestinventaris?
  3. Inzake de brand-preventie ‘alarmering en evacuatie’: is in samenwerking met de contactpersoon een ‘interventieplan’ opgesteld en bijgehouden zoals voorzien door de wet? Wordt het ‘intern noodplan’ regelmatig nagezien en aangepast?
  4. Is er binnen het jaarlijkse actieplan eveneens een psychosociaal luik opgenomen, teneinde tekenen van burn-out en ongewenst gedrag op de werkvloer tussen personeel onderling of door derden tijdig op te sporen?
  5. Willen jullie mij het globaal actieplan, de jaarverslagen en notulen van CPBW bezorgen, teneinde de democratische controle te kunnen uitvoeren en zodoende het welzijn in al zijn aspecten van het personeel op te volgen?

Antwoord ontvangen op 28/05/2015

Vooraf een korte situering en toelichting.  Wetgeving.  (…)

Sedert 1 juni 2014: nieuw diensthoofd IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk). Op dat moment geen GPP (globaal preventieplan) (zie jaarverslagen in bijlage). Er is in 2014 een initiële audit IDPBW uitgevoerd om aan de hand van een 220-tal items een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie op een structurele wijze het preventiebeleid organiseert en uitvoert. Deze doorlichting is gericht op het opstellen van een actieprogramma voor de verdere implementatie van een planmatig en gestructureerd preventiebeleid (resultaten in bijlage). (…)

Anderzijds werden er reeds voor 2015 acties (opgesomd in het antwoord) gedefinieerd (JAP 2015). Door middel van deze acties, worden er terug risico’s vastgelegd, om op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen te definiëren. Deze preventiemaatregelen worden in een actielijst opgevolgd en zullen ook de basis vormen om verder een globaal preventieplan (2016-2020 ev.) en een jaaractieplan 2016 op te stellen (actielijst in bijlage).  (…)

Overleg met noodplanningsambtenaar op maandag 11 mei i.v.m. praktische aanpak en planning intern noodplan. In het kader van mogelijke nieuwe huisvesting: beknopte evaluatie brandveiligheid en evacuatie voor een aantal (25-tal), voornamelijk administratieve gebouwen van stad Brugge gerealiseerd. Op regelmatige basis zijn overlegmomenten gepland. (…)

Momenteel zijn er rond welzijn en burn-out al een aantal acties lopend: ziekteverzuimbeleid, middelenbeleid, sportacties (sportnamiddag, sportprikkels, aanbod Sobibrug met lunch-yoga), een netwerk van vertrouwenspersonen,… Naar de toekomst willen we al deze acties meer op mekaar afstemmen in een globaal burn-out beleid.