Zwerfvuil in onze stad

De Vlaamse overheid spendeerde in 2013 bijna vijf miljoen euro aan het opruimen van zo’n 3.572 ton zwerfvuil langsheen onze gewestwegen. Ook in onze mooie stad treft men soms heel wat zwerfvuil aan. En dit niettegenstaande de grote inzet van het personeel van onze stadsreinigingsdienst. Ik neem hier de gelegenheid te baat om hen te bedanken om steeds weer opnieuw de grote opkuis te verrichten na de vele evenementen en festiviteiten die in onze stad plaatshebben.

Vooral tijdens de zomermaanden logt er heel wat afval in de straten, op de pleintjes, in de parken, in en rond de sportstadions, in de natuurgebieden en de bossen… De vuilnisbakken die er staan opgesteld zijn in de meeste gevallen veel te klein en puilen dan ook uit van het afval, niet alleen erin maar ook er rond.

Graag kreeg ik antwoord op mijn volgende vragen. Is het mogelijk om:

  1. de kleine afvalbakjes te vervangen door grotere exemplaren met een grotere inhoud?
  2. alle inrichters van evenementen en festiviteiten, tijdens de duur van het evenement of festiviteit, te verplichten om grote verplaatsbare vuilnisbakken op te stellen?
  3. om grotere en voldoende afvalbakken (in plaats van de poepkleine die er nu staan opgesteld) te plaatsen in en rond alle Brugse sportstadions? Ook in het Jan Breydelstadion en in de wijde omgeving ervan?
  4. voldoende vuilnisbakken te voorzien in onze Brugse natuurgebieden en bossen?

Een nuttige tip!   Het ware raadzaam dat de stadionomroepers van zowel Club als Cercle bij elke thuiswedstrijd hun supporters, tijdens de rust en op het einde van de match, op te roepen om hun afval enkel in de voorziene afvalbakken of –zakken te deponeren. En niet op straat of in de tuinen van omwonenden. De buurtbewoners zullen er dankbaar om zijn.

Weg met het zwerfvuil… een opdracht én voor de overheid én voor elke burger met enig plichtsgevoel en respect voor onze samenleving!

Antwoord ontvangen op 19/08/2016

Momenteel staan op ons grondgebied 1.656 afvalmanden opgesteld waarvan 918 stuks met de kleinste inhoud van 50 liter. De grootste afvalmanden hebben een inhoud van 100 liter.

In het verleden werd steeds bij melding van overvolle afvalmanden door burgers en/of op basis van eigen vaststellingen een onderzoek gestart. Waar opvangcapaciteit te kort bleek werd steevast actie ondernomen door de ledigingsfrequentie te verhogen of afvalmanden bij te plaatsen in de omgeving (+ 495 afvalmanden afgelopen 10 jaar). Sedert een paar jaar is er ook een afvalmand met een grotere inhoud beschikbaar ter vervanging van afvalmanden die vaak overvol zijn. Reeds 87 kleine afvalmanden werden zo vervangen door een groter type. Enkel indien de afvalmanden overvol blijken wegens misbruik door omwonenden voor deponie huisvuil, worden andere maatregelen genomen (sensibilisering tot zelfs wegnemen afvalmand).

In 2015 werden ook gedurende een half jaar (februari-juli) alle vullingsgraden van de afvalmanden bij lediging bijgehouden (> 135.000 ledigingen !). Hieruit kon worden geconcludeerd dat een afvalmand bij lediging gemiddeld voor 37,5 % gevuld was. In minder dan 10% van de gevallen blijkt een afvalmand bij lediging vol of overvol. De individuele gegevens per afvalmand worden momenteel gebruikt om het afvalmandenbestand verder aan te passen aan het gebruik ervan. Het onmiddellijk vervangen van alle afvalmanden door grote exemplaren is niet alleen financieel niet aan de orde, ook is het ledigen van de grote afvalmanden van bv. 100 liter zeer belastend voor onze arbeiders die ze moeten ledigen, zeker op de randgemeenten waar op veel plaatsen de afvalmanden enkel met een klein voertuig met hoge inworp bereikbaar zijn.

In het Jan Breydelstadion werden de kleine afvalmanden die er vroeger stonden een 10-tal jaar terug aangevuld met grote plastic rolcontainers tot 240 liter. Buiten de muren van het sportpark Olympia zijn dergelijke containers  moeilijk inpasbaar. Op de andere sportparken worden probleemomgevingen aangepakt zoals hierboven beschreven.

Cercle en Club werden bij vroegere gelegenheden al gevraagd om ook de stadionomroeper in te schakelen in de strijd tegen zwerfvuil in en om het stadion. De vraag zal nogmaals worden herhaald.

Het  aantal afvalmanden in de stedelijke natuurgebieden en bossen wordt bewust beperkt omwille van de aantrekkingskracht voor sluikstort (minder sociale controle) en om het uitzicht van bossen en natuurgebieden zo “natuurlijk” mogelijk te houden. In de bossen en natuurgebieden in beheer bij het gewest kiest het Agentschap voor Natuur en Bos er zelfs bewust voor om geen afvalmanden te plaatsen en slechts zeer beperkt aan de randen (vanuit het principe dat wie iets meeneemt in het natuurgebied, ook een leeg blikje of verpakking mee naar huis kan nemen). We stellen regelmatig sluikstort vast op de parkings van Beisbroek.

Momenteel hebben organisatoren van evenementen en festiviteiten niet de verplichting om afvalbakken op te stellen, wel om het terrein achteraf in de oorspronkelijke toestand te herstellen en dus alle afval en zwerfvuil te verwijderen. Daarbij wordt ook gesteld dat elke organisator moet proberen afval zo veel mogelijk te voorkomen en/of selectief in te zamelen. Selectief ingezamelde afvalstoffen worden in principe gratis opgehaald door de stadsreiniging. Voor restafval kunnen organisatoren evenementszakken aankopen die ook gratis worden opgehaald en passen in rolcontainers die eveneens gratis worden ontleend bij de stadsreiniging. De meeste evenementen maken gebruik van deze regeling of plaatsen eigen opvangrecipiënten, wat enkel in hun eigen belang is met het oog op de opkuis achteraf. Het werkelijk verplichten om in opvang te voorzien is mogelijk, maar lijkt ons weinig zinvol omdat ook de opvangcapaciteit in verhouding moet staan van de verwachte afvalstroom. Dit gegeven is niet altijd gemakkelijk in te schatten door de adviserende dienst stadsreiniging.

Voor evenementen vragen we consequent om geen bevoorradingspost te organiseren vóór de doortocht doorheen bos of natuurgebied.