Asbestopslag in de containerparken

Geacht College, beste collega’s,

Op 18 juni 2015 stelde ik mijn schriftelijke vraag ‘Afgifte van asbesthoudend materiaal door de burgers op de Brugse containerparken’. Pas op 30 juli 2015 kreeg ik een antwoord. Op vijf vragen was het antwoord bevredigend. Bij de andere vier heb ik bedenkingen. Het gaat hier immers om de gezondheid van het personeel en de bezoekers / gebruikers van de containerparken. Als jarenlang vrijwilliger in de palliatieve zorg weet ik maar al te goed dat ‘asbestose’ of longvlieskanker (ook asbestkanker genaamd) één van de pijnlijkste kankers is.

Vraag 1:   Zijn de containers met asbesthoudend materiaal opgenomen in de gemeentelijke asbestinventaris?

Uit het antwoord blijkt dat de verplichte asbestinventaris op 1 juli 2015 nog steeds niet in orde is. Een eerste vraag tot opname werd reeds in 2009 in de gemeenteraad gesteld. Het K.B. die asbestinventaris heeft opgelegd dateert van 16 maart 2006. Die vraag werd dus drie jaar later gesteld en negen jaar later is het nog steeds niet in orde. Ik overweeg om het FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) van deze nalatigheid op de hoogte te brengen.

Vraag 2 C:   Is er een algemeen rookverbod in de omgeving van die containers?

Uit dit antwoord blijkt dat nog steeds pictogrammen moeten geplaatst worden inzake rookverbod. Dit wijst op grote nalatigheid en dat er een loopje wordt genomen met de wet.

Vraag 3:   Is er een beheersprogramma met risicoanalyse en de nodige peventiemaatregelen opgesteld?

De ploegbaas zou jaarlijks deze instructies herhalen in het werkoverleg. Wat met een nieuw aangeworven werknemer of interimaris? Zegt de Welzijnswet niet uitdrukkelijk dat “iedere werknemer op de gevaren van zijn functie moet worden gewezen (mondeling en via de welkomstbrochure ‘Welzijn op het Werk’)”? Ook werd in diezelfde wet opgenomen dat “er onder de ervaren werknemers een ‘peter’ moet worden aangeduid om de nieuwe werknemer wegwijs te maken”. Zo te lezen in uw antwoord is dit niet het geval.

Vraag 9:   Werd bij het stedelijk infoblad als bijlage de brochure ‘Asbest in en om het huis’ al eens bijgevoegd?

Hier blijkt dat de brochure nog niet werd verspreid. Het is laakbaar dat, bijna 10 jaar na de invoering van het K.B., de burgers nog steeds niet op de hoogte werden gebracht over de gevaren van asbest. Men moet BruggeInspraak niet gebruiken als een soort wierookvat om het eigen beleid te verheerlijken maar wel om onze inwoners op de juiste wijze te informeren. Zou het kunnen dat dit nog niet werd opgenomen in dit stadsblad omdat de stad inzake deze materie zelf niet in orde is en zodoende moeilijk zijn burgers kan opleggen wat ze zelf negeert? Heeft de stad hier geen voorbeeldfunctie?

Graag vernam de N-VA-fractie, zeven maanden na mijn schriftelijke vraag,  de stand van zaken.

Dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Collega’s die willen mee tussenkomen? Nee? Ik geef nu
achtereenvolgens het woord aan schepen Decleer, schepen Pierins en schepen Hoste.
Schepen Hilde Decleer. – Collega De Bondt.
Van mij zal het antwoord kort zijn. Ik moet antwoorden op de eerste vraag. Ik kan positief
antwoorden op de vraag met betrekking tot de opname van het asbesthoudend materiaal in de
gemeentelijke inventaris van de containerparken. U hoeft zich daarover dus geen zorgen te maken.
Voor de tweede en derde vraag geef ik het woord aan collega Pierins.
Schepen Philip Pierins. – Dank u wel.
Vraag 2 C. Collega De Bondt, de nodige pictogrammen inzake rookverbod werden in juli 2015
aangebracht aan de inzamellocaties op de containerparken.
Raadslid Hugo De Bondt. – Na mijn schriftelijke vraag?
Schepen Philip Pierins. – Ja.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel.
Schepen Philip Pierins. – Vraag 3. De nieuw aangeworven werknemers of interimarissen worden
wel degelijk ingelicht over alle verbonden gevaren en preventiemaatregelen, alsook van het
verplicht invullen van het register. De maatregelen werden uitgewerkt in nauwe samenwerking met
de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze informerende taak valt op de
containerparken onder de verantwoordelijkheid van de hiërarchische overste, dus de ploegbaas, en
niet onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde peter of meter.
Schepen Philip Pierins. – En dan verwijs ik verder naar schepen Hoste.
Schepen Mieke Hoste. – Mijnheer De Bondt.
Ik mag antwoorden op vraag 4. De brochure In en om het huis is beschikbaar aan de balie van
communicatie & citymarketing en zal in één van de eerstvolgende nummers van BruggeInspraak
verdeeld worden naar alle huishoudens. Of dat nu de editie van maart is, dat kan ik niet beloven,
maar het zal toch heel binnenkort zijn.
Er is ook een tekst bezorgd aan de webbeheerder om die informatie op de site van de stad Brugge
te zetten, inclusief een link naar de brochure. De brochure werd in het verleden wel al verspreid via
de dienst leefmilieu naar geïnteresseerden toe en bij klachten, en wordt nu dus ook aan de balie
van communicatie & citymarketing ter beschikking gesteld of gelegd.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel, schepenen, voor de antwoorden. Ik ben blij dat dat een
positief gevolg heeft gekregen.
Schepen Mieke Hoste. – Graag gedaan.

Mijn conclusie: 

Eindelijk werd heel wat wettelijk in orde gebracht.