Busschuilhuisje op Ver Assebroek (II)

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Samen met de vele gebruikers van Lijn 1 vraag ook ik mij af wanneer het beloofde busschuilhuisje wordt geplaatst. Het wordt – vergeef mij de uitdrukking – een echte soap! Ter herinnering: het busschuilhuisje, dat oorspronkelijk stond opgesteld op de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan, werd afgebroken voor de mooie heraanleg van de straten en de omgeving. Na de heraanleg wou De Lijn die halte opschuiven naar de Kerklaan rechtover ’t Leenhof. Maar dan zouden heel wat parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Toen werd door het stadsbestuur en De Lijn beslist om de bushalte te verplaatsen tegenaan het natuurgebied ‘De Groene Meersen’ nl. in de Kerkdreef.

1. In mijn eerste schriftelijke vraag van 9 juli 2014 drong ik aan om eindelijk – maanden na de heraanleg van de Kerklaan en de omliggende straten – het bushokje opnieuw te plaatsen. Ik kreeg toen de mededeling: “De contacten met Decaux zijn al lang gelegd en bij de oplevering zal de firma zijn taak volbracht hebben.”

2. Bijna negen maanden later, op 31 maart 2015, hield ik hierover een interpellatie. In het uitgebreid antwoord o.a. “We kregen negatief advies wegens visuele hinder naar de Assebroekse Meersen toe. In overleg met V.L.M en A.W.V. werd beslist een geïntegreerd schuilhuisje te plaatsen op het aanpalend perceel. … Het is zo dat de Vlaamse Landmaatschappij niet akkoord is met het plaatsen van een busschuilhokje aan het natuurgebied. … Maar de bedoeling is dat er een luifel gemaakt wordt door de groendienst met inpassing op de picknicksite in overleg met V.L.M. … Misschien komt er beter nieuws op de vergadering die doorgaat op 8 mei 2015.” …

3. Vijf maanden nadien volgde mijn tweede schriftelijke vraag van 3 september 2015. Ik wilde weten wat de vergadering van 8 mei 2015 als resultaat had opgeleverd. Als antwoord kreeg ik o.a. “Omwille van de hoge kostprijs wordt afgezien van een schuilluifel t.h.v. de picknickplaats. Er wordt onderzocht of een tijdelijk bushokje kan worden geplaatst. Aangezien de voorgestelde locatie gelegen is binnen de grenzen van een beschermd landschap is een machtiging nodig van Onroerend Erfgoed.” Deze machtiging werd in het verleden evenwel geweigerd. …

Het is nu het derde jaar op rij dat de vele busgebruikers – mensen met een beperking, scholieren, moeders met kinderwagens, ouderen, bedevaarders – het gure herfstweer en de barre winterkou moeten trotseren zonder enige beschutting! Ik zal de stem van deze busgebruikers blijven.

Andermaal dringt de N-VA-fractie aan om die mensen eindelijk ter wille te zijn.

Waarom wordt het bushokje niet teruggeplaatst op de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan? Werd er indertijd geen stuk tuin van ’t Leenhof onteigend om daar het bushokje te stallen? Er wordt geen machtiging gegeven om het bushokje neer te poten tegenaan het natuurgebied Ver-Assebroek. Denken jullie waarlijk een machtiging te krijgen door Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van een ‘tijdelijk’ bushokje op dezelfde plaats (dus binnen de grenzen van een beschermd landschap)?

Wordt het tijdelijk bushokje, het model ‘Abri‘ van De Lijn, geplaatst door de firma Decaux?

Bovendien, wat is het verschil tussen een ‘tijdelijk’ en een ‘permanent’ busschuilhuisje. Beiden moeten toch verankerd worden in de grond?

Dank voor jullie aandacht en het antwoorden op mijn vragen.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Nee? Mijnheer de schepen.
Schepen Philip Pierins. – Dank u, mijnheer de voorzitter.
Mijnheer De Bondt, u hebt inderdaad gelijk, het duurt zeer lang vooraleer het busschuilhuisje daar
komt. Maar ik zal beginnen met te antwoorden op de vraag die je op het einde van je betoog gesteld
hebt: waarom wordt het busschuilhokje niet geplaatst op de hoek van het Pastoor Verhaegheplein
en de Kerklaan. Wel, de originele plaats is ten eerste in de verkeerde richting ten opzichte van de
huidige omloop van lijn 1. En de bussen kunnen daar ook niet meer draaien op het plein, vermits het
plein verlengd is en er dus geen vliegplein meer is ter hoogte van de originele plaats. De verharding
van mozaïeken is ook niet ideaal om een bus zulke manoeuvres te laten doen en het leidde tot
onveilige situaties. Het schuilhuisje was bovendien verstopt in het groen van de tuin van ’t Leenhof
en was niet duidelijk zichtbaar voor de bezoekers. De recuperatie van de oude plaats is dus
onmogelijk, temeer daar er nu een solitaire boom is ingeplant op deze plaats met een zitbank errond.
Uw andere vraag: werd er indertijd geen stuk tuin van ’t Leenhof onteigend om daar het bushokje
te stallen? Neen. Deze halte was op grond van ’t Leenhof geplaatst en is nooit onteigend geweest,
wat naar moderne normen eigenlijk niet door de beugel kan.

Wordt er geen machtiging gegeven om het bushokje neer te poten tegenaan het natuurgebied VerAssebroek, omdat dat eigenlijk de meest ideale plaats zou zijn? Daar kregen we problemen omdat
er een machtiging moet komen van Erfgoed. Dus het zit daar heel moeilijk. We hebben een poging
gedaan om, zoals u daarnet vertelde, samen met de VLM daar een busluifel te zetten. Maar de kosten
voor de stad waren veel te hoog. U heeft dat zelf verteld, we hebben dat ook meegemaakt, en voor
het ogenblik kunnen we niet meegaan in een dergelijk verhaal.
De stad heeft in ieder geval per 8 oktober een adviesvraag gericht aan Onroerend Erfgoed met de
vraag om een tijdelijk bushokje te kunnen plaatsen. En ik wacht nu vandaag nog altijd op het
antwoord voordat ik mij hierover zal uitspreken.
Wordt het tijdelijk bushokje, het model abri dat wordt geplaatst, zo’n model van de firma Decaux?
Nee. Het tijdelijk schuilhuisje betreft een model dat niet geleverd wordt door Decaux maar door de
stedelijke wegendienst en wordt geplaatst in eigen beheer. Bovendien vraagt u: wat is het verschil
tussen tijdelijk en permanent. Een tijdelijk schuilhuisje heeft een eigen funderingsplaat en dient dus
niet verankerd te worden in de ondergrond. Het kan met een kraan worden opgelicht en verplaatst
naar een willekeurige locatie op eender welk tijdstip, vermits dit ook de bedoeling is van een tijdelijk
schuilhuisje.
We zijn dus aan het wachten, zoals ik zei, op die goedkeuring. Ter afronding zal ik wel stellen, één:
we gaan proberen eerst een tijdelijk schuilhuisje te zetten. Twee: de groendienst is nu bezig met de
opmaak van een nieuw ontwerp dat binnenkort zal voorgesteld worden maar dan goedkoper en
kleiner, zoals we dat eigenlijk zouden verwachten van hen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u, mijnheer de schepen. Maar hebt u zo een idee wanneer dat
bushokje er nu toch zal komen [Gelach], want het is het derde jaar dat de mensen in guur weer en
wind staan.
Schepen Philip Pierins. – Ik hoop met u, mijnheer De Bondt, dat het de laatste keer is dat u daar
moet over tussenkomen. In ieder geval, van het ogenblik dat we de toelating krijgen van Onroerend
Erfgoed staat het busschuilhokje morgen daar, het tijdelijke dus, in afwachting van het nieuwe
ontwerp voor een ander verhaal. Dus ik wacht op een goedkeuring.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u mijnheer de schepen. Hoop doet leven. [Gelach]
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Ik stel voor dat de hele gemeenteraad dan naar Assebroek
trekt om dat busschuilhokje in te huldigen. We gaan nu over naar de interpellatie van schepen Van
Volcem over het duivelsdorp.

Mijn conclusie: 

Na heel wat over en weer geschrijf en mijn tussenkomsten bij het stadsbestuur werd op 15 december 2015 het bushokje eindelijk geplaatst.