Invoering van de European Disability Card

Mevrouw de voorzitter, collega’s,

De European Disability Card is voor mensen met een handicap een bewijsstuk dat aantoont dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap. Deze werd op hun vraag in ons land ontwikkeld en ingevoerd begin 2017 en ligt geheel in de lijn met een initiatief van de Europese Commissie die de lancering ervan mee financierde in de vorm van een subsidie van 170.170 € voor ons land. Zeven andere EU-landen werkten mee aan de ontwikkeling van dit project. De verwachting is dat nog meerdere EU-landen zullen aansluiten. Deze kaart zal dan ook in deze landen gebruikt kunnen worden. 

In 2007 lanceerde Pieter-Paul Moens, ondervoorzitter van Jong N-VA van Lebbeke, die zelf een autismespectrumstoornis heeft, het idee van de European Disability Card. Elke Sleurs, vroeger staatssecretaris, had dit dossier tot zich getrokken. Zuhal Demir, huidig staatssecretaris, heeft samen met Helga Stevens, N-NA-Europarlementslid die doof is, samen het werk verder gezet.

Dankzij een samenwerking tussen de vijf instellingen in ons land, die belast zijn met het integratiebeleid, werd eind 2016 het protocolakkoord ondertekend dat de creatie van de European Disability Card in België opstartte. 

De invulling van deze kaart gaat in de eerste plaats naar het bevorderen van de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding voor deze mensen. De feitelijke invulling van de specifieke voordelen voor welbepaalde culturele of sportieve evenementen is geregionaliseerde materie. Deze worden dus dan later aan de kaarthouders toegekend.

Wie met een handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal personen met een handicap  of  het Vlaams Agentschap personen met een handicap kan bij deze instellingen een aanvraag indienen om deze pas te bekomen.  

Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast, zonder discussies over hun niet direct zichtbare handicap aan loketten, genieten van voordelige tarieven voor allerlei evenementen. Uiteraard is het de bedoeling om in de toekomst ook in andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart te integreren. 

Daar de stad Brugge diensten verleent op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding vraagt de N-VA–fractie aan het stadsbestuur partner te worden in dit project en mee in te stappen in dit prijzenswaardig initiatief. Wat betekent dat ze simpelweg kenbaar maakt dat de kaart binnen de stad bij evenementen wordt aanvaard. Dit kan gebeuren via de gebruikelijke kanalen van de stad (website Stad Brugge, het stedelijk infoblad, flyers, via reclame e.d.). Onze stad bepaalt als organisator van evenementen zelf welke voordelen ze toekent aan houders van deze kaart zoals bv. voorbehouden plaatsen, goedkopere tarieven bij evenementen, korting bij rondleidingen… De mogelijkheden zijn eindeloos. 

We willen hiermee ook een oproep doen naar nieuwe privé-initiatieven om het gebruik van de kaart te integreren in het organiseren van hun evenementen. Op die manier wordt de hand gereikt aan personen met een beperking en wordt op eenvoudig vertoon van de European Disability Card de toegankelijkheid makkelijker tot de Brugse sport-, cultuur- en vrijetijds-besteding.

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Voorzitter Annick Lambrecht. – Dank u wel. Mevrouw Matthys?

Schepen Martine Matthys. – Voorzitter, collega’s, meneer De Bondt, dank u wel voor uw tussenkomst. Het spreekt voor zich dat men niet tegen dergelijk initiatief kan zijn, maar ik wil toch enkele bedenkingen formuleren rekening houdend met de huidige Brugse situatie.

Deze kaart is een internationaal verhaal, het is op zich goed dat er een kaart komt waarmee mensen met een beperking internationaal eindelijk een middel hebben om hun erkenning als persoon met een handicap gemakkelijk aan te tonen. Voor mensen die in het buitenland aan sport, cultuur of jeugdwerk willen doen, is dit zeer interessant. De vraag om de kaart in te voeren is daarom terecht. Voor de lokale situatie echter gaat dit systeem volledig voorbij aan de brede waaier van initiatieven waarvan heel wat mensen die de kaart zouden kunnen aanvragen, nu al gebruik kunnen maken. Ik denk hierbij aan het aanbod van de jeugddienst, de sportdienst en van de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld de actiebonnen, de pas van netwerk vrijetijdsparticipatie en zoveel meer.

Dan zijn er ook nog de criteria voor de uitreiking van deze kaart. In dit systeem worden alweer andere criteria gehanteerd voor wat de actiebonnen betreft, voor het uitreiken van gratis huisvuilzakken, in het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie of de criteria van enkele gemeenten die al een Uit-pas hebben. Het verhaal wordt er niet simpeler op, integendeel. Op vandaag hanteren heel veel diensten bij hun kortingssystemen verschillende criteria rond personen met een beperking.

Het is mooi om aan het stadbestuur te vragen om kortingstarieven toe te kennen bij eigen activiteiten en aan andere organisaties te vragen om de kaart te aanvaarden als basis voor kortingen. Maar de kaart enkel invoeren als stavingstuk terwijl er geen kortingen aan gekoppeld zijn, is volgens mij een lege maatregel. Daarnaast ook als je een kortingssysteem of een systeem van tegemoetkomingen invoert, is het goed dat je onmiddellijk de drie onderdelen van vrije tijd aanpakt: sport, cultuur en jeugdwerk. En als je een dergelijke kaart invoert, dan vind ik het ook wel zeer belangrijk dat je dit niet los ziet van een algemeen beleid rond vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in het algemeen.

Tot slot vind ik deze kaart aanvaarden en als stadsbestuur promoten, zou kunnen overwogen worden, maar het is moeilijk als oprechte maatregel te zien, zolang we als stad nog geen werk gemaakt hebben van de afstemming van onze kortingssystemen.

Dus conclusie, meneer De Bondt, uw suggestie om de European Disability Card in te voeren wordt onderzocht, maar toch wel met enig voorbehoud. We hoorden nog geen klanten die reeds in het bezit zijn van degelijke kaart en we informeerden bij de federale overheid wanneer zij deze kaarten zullen afleveren, want we kregen daar nu nog geen antwoord over. Dus, het is zeker nog niet voor morgen. Dank u.

Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u, mevrouw de schepen. Ik kan u wel zeggen dat ik van het kabinet de bevestiging heb gekregen dat de lancering van deze kaart zelf wordt voorzien in september. Vanaf dan kunnen personen met een handicap de kaart aanvragen, dit ter informatie.

Schepen Martine Matthys. – Graag gedaan.