‘Mintus’ gaat in onaanvaardbare concurrentie

Mevrouw de voorzitter, geacht College, beste collega’s,     

‘8 euro voor aperitief, hoofdgerecht en dessert’. Met deze slogan wil de nieuw opgerichte zorgvereniging ‘Mintus’ de OCMW-dienstencentra aantrekkelijker maken voor de 65-plussers.     

Het pilootproject, in samenwerking met Ruddersstove, werd opgestart op 1 februari ll. en kon op de steun rekenen van onze OCMW-raadsleden.      

In de praktijk wordt dit lovenswaardig initiatief nu open getrokken voor àlle Bruggelingen. En dat is onaanvaardbaar voor ons. Weet wel, de N-VA heeft er geen probleem mee dat mensen die steun behoeven terugvallen op het OCMW, zo hoort het immers.     

Maar de uitbreiding van de doelgroep betekent oneigenlijk gebruik van OCMW-geld, dus belastingsgeld. Er ontstaat ook oneerlijke concurrentie met de lokale horeca. Ik wijs er op dat Ruddersstove nog steeds in moeilijke financiële papieren zit. Dergelijk  initiatief waar maaltijden tegen een lage prijs aangeboden worden, dragen niet bij tot de sanering van haar financiën. Wie echt behoeftig is, mag volgens mijn fractie, minder dan €8 betalen.   

De N-VA-fractie dringt aan om dit initiatief bij te sturen en het enkel voor de behoeftige 65-plussers aan te houden.

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Voorzitter Annick Lambrecht. – Meneer De fauw.

Schepen Dirk De fauw. – Wel, meneer De Bondt, ik moet u eerlijk bekennen dat ik een beetje teleurgesteld ben dat de vraag dan nog van u komt. Ik had eigenlijk altijd het gevoel dat jij wel de meest sociaalvoelende van uw fractie was, want als je met vragen naar mij komt, dan is dat altijd eigenlijk voor mensen waar je een grote bekommernis over hebt. Maar nu, uw tussenkomst is echt voor mij een beetje een teleurstelling. Het is zo dat dit OCMW al jaar en dag gezonde maaltijden verstrekt aan heel wat bewoners, personen met een zorgvraag. Normaal gaat dat over personen boven de 65 jaar en wanneer dat er daar een afwijking op komt, dan wordt dat telkens voorgelegd aan de OCMW-raad. Daarnaast is het zo dat wij voor de meer mobiele senioren over het hele grondgebied die terecht kunnen in onze dienstencentra ook maaltijden verstrekken. Dat is trouwens decretaal bepaald dat wij dit moeten doen. Het decreet in de erkenning van de dienstencentra zegt heel uitdrukkelijk dat één van de taken is warme maaltijden verstrekken in deze dienstencentra. We doen dat ook, dat is een beetje met wisselend succes en specifiek, het dienstencentrum waar u op wijst, in De Garve, gaat dat over een 1.000 maaltijden op jaarbasis, gemiddeld 4 maaltijden per dag. Ik weet niet welk restaurant dat er kan rondkomen met 4 maaltijden per dag? In elk geval, ik denk dat er weinig het hoofd boven water kunnen houden. Nu is er door de OCMW-raad een nieuw proefproject opgezet in het dienstencentrum De Garve en men heeft dat gedaan op basis van een studie die men heeft laten uitvoeren over de omgeving van De Garve. Men komt daar tot de bevinding, ten eerste, dat er daar geen restaurants zijn, maar nog veel belangrijker, dat in een straal van 700 meter er meer dan 1.000 60-plussers wonen waarvan 29% alleenstaande is. En dat heel veel van deze mensen heel weinig uit hun huis komen en eigenlijk komt men tot de conclusie dat heel veel van die mensen wellicht op heel veel momenten een gezonde maaltijd overslaan en dat er daar iets moet aan gebeuren. De raad heeft dan ook beslist in oktober, unaniem, dus ook met de collega’s van de N-VA erbij, om vanaf 1 februari een proefproject op te starten, nl. de uitbouw van een bistromodel in één dienstencentrum, De Garve. En de bistroformule biedt er, luister nu goed, een diepvriesmaaltijd aan die in de microgolf wordt opgewarmd en dit voor de prijs van 8 euro, waarbij dat je een alcoholvrij aperitief krijgt, het hoofdgerecht, dat dus uit de diepvries komt en een dessert. Nu, ik denk dat er geen enkel restaurant de naam ‘groot restaurant’ of ‘goed restaurant’ zou hebben.

[Richt zich tot Mercedes Van Volcem die iets onhoorbaars zegt]

Ik weet niet, Mercedes? Men kan nog iets kopen ook buiten het alcoholvrij aperitief hé. Maar goed, in de prijs van 8 euro is dus een alcoholvrij aperitief inbegrepen. En daar is deze bistroformule ook voor mensen onder de 65 jaar. Ik weet dat een aantal raadsleden van de N-VA, OCMW-raadsleden nu zeggen: “Hebben wij dat wel goedgekeurd?” Zij hebben dat zeker en vast goedgekeurd. Ik kan tonen wat zij op tafel hebben gekregen in de OCMW-raad, met name een foldertje met 2 kolommen en in de ene kolom staat: voor de 65-plussers is het een reservatieformule waarbij dat je 2 dagen voordien moet reserveren en dan is de prijs van de maaltijd gekoppeld aan uw inkomen en aan de andere kant, linkerkolom, het staat er duidelijk op: voor iedereen. Dat staat op dat foldertje, heel duidelijk. En dus, op het moment dat we dat besproken hebben in het comité seniorenzorg heeft onze verantwoordelijke van de dienstencentra onmiddellijk dat ontwerp van het foldertje aan iedereen gegeven. En blijkbaar hebben de raadsleden van de N-VA daar geen aandacht aan geschonken dat er dus op stond dat het voor iedereen is. Dat is het eerste. Maar dat vind ik eigenlijk nog niet het belangrijkste, maar ik wil er alleen maar op wijzen dat ze het wel degelijk hebben goedgekeurd. Nu, wat brengt dat nu teweeg. Dat brengt mee dat sinds 1 februari er 15 nieuwe klanten zijn gekomen naar het dienstencentrum, waarvan 10 personen ouder zijn dan 65 jaar en in de totaliteit zijn er 9 personen gekomen, 9 personen van 1 februari tot vandaag onder de 65 jaar, waarvan één kleinkind dat mee was met de grootmoeder. Ik weet niet of u grote bezwaren hebt en ik weet ook niet welk restaurant zich draaiend kan houden met 9 klanten. Dit maar eventjes ter zake. Op heden zijn er geen plannen om deze bistroformule nu onmiddellijk te gaan uitbreiden naar andere dienstencentra. We beschouwen dit – en dit is ook de beslissing van de OCMW-raad – als een proefproject en we zullen dit in alle sereniteit in de OCMW-raad evalueren. Maar wat mij dan ook een beetje bekommert, meneer De Bondt, u zegt dat dat zware concurrentie is met de privésector. Kijk, ik heb en u hebt dat waarschijnlijk ook allemaal in de bus gekregen. Een private firma, die heeft dat in de bussen gebracht. Een private firma ‘Home Cuisine’ die brengt bij iedereen aan huis een maaltijd, geen diepvriesmaaltijd hé, een verse maaltijd die weliswaar moet opgewarmd worden in de microgolfoven, maar de dagmenu gaat voor een prijs van 6,75 euro. 6,75 euro en dit omvat een soep, een hoofdgerecht en een dessert. Zijn wij dan met 8 euro dieven? Zijn wij mensen die de private sector concurrentie aandoen? Ik zou het zeker niet zeggen. Als de private sector het kan naar huis brengen voor 6,75 euro, waarover zijn we dan bezig, over de prijs van een diepvriesmaaltijd van 8 euro. Dat is eigenlijk het verschil. En ik wil nog een keer iets bij zeggen. Er is zelfs in de kranten verwezen – ik weet niet of dat van u komt of van wie dat dat kwam – dat Unizo grote problemen zou gehad hebben met heel deze aangelegenheid. Welnu, ik heb een mail gekregen van een zekere Hendrik Vermeulen die je wel kent hé, dat is de voorzitter van Unizo Brugge. En hij zegt heel duidelijk: “De naam Unizo kwam begin deze week onterecht in de pers i.v.m. de aangeboden OCMW-maaltijden. De opstart van dit nieuw initiatief zorgde voor een grote ongerustheid bij de Brugse horeca. Unizo nam conctact op met het stadsbestuur om deze ongerustheid te kanaliseren. En hieruit blijkt dat het enkel om diepvriesmenu’s gaat die in een microgolf opgewarmd worden. De focus ligt eveneens op een doelgroep die de diensten echt nodig heeft. Onze Brugse horeca hoeft zich dus geen zorgen te maken, het gaat om een sociaal initiatief die in wezen verschilt van het particuliere aanbod.” Dus, u probeert met N-VA onrust te stoken binnen de Brugse middenstandskringen en dit zonder vel op uw buik, zonder kennis van zaken. U had zich eigenlijk beter geïnformeerd zoals Unizo wel heeft gedaan om dit initiatief juist te kaderen en ik meen dan ook dat wij dit initiatief dat een matig succes heeft, maar dat dan toch ook kadert in onze strijd tegen eenzaamheid, waar we mensen uit hun huis halen om een gezonde maaltijd te kunnen verbruiken, toelaten dat een grootmoeder haar kleinkind meebrengt naar een dienstencentrum op een woensdagmiddag om een maaltijd te gebruiken, dat dit een sociaal initiatief is en wij zullen daarmee verdergaan.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Ok.

Raadslid Hugo De Bondt. – Mag ik nog rap repliceren, voorzitter?

Voorzitter Annick Lambrecht. – Even kort, ja.

Raadslid Hugo De Bondt. – Beste Dirk, de N-VA-fractie en de OCMW-raad heeft nooit zijn goedkeuring gegeven voor dit pilootproject om dat uit te breiden naar alle Bruggelingen. Meer zelfs, in de desbetreffende processen-verbaal hier staat nergens de vermelding ‘voor alle Bruggelingen’. Dat is het eerste punt. Dan, de OCMW-gelden worden niet altijd voor de juiste doeleinden aangewend. Ik verwijs ondermeer naar het fietsenatelier van het OCMW dat voor iedereen fietsen herstelt tegen een lage prijs. Het OCMW-geld dient voor zij die het nodig hebben en niet om de potentiële kiezers gunstig te stemmen. Daarvoor leven te veel mensen in armoede.

Schepen Dirk De fauw. – Meneer De Bondt, excuseer, maar u maakt het een beetje te bont hé. Het fietsatelier, het fietsatelier is niet van het OCMW.

Raadslid Hugo De Bondt. – Nog een laatste. Dirk, ik heb u laten uitspreken, laat mij nu ook eerst een keer uitspreken. Mijn derde argument dan Dirk. Met alle respect en sympathie voor u, u weet dat ik sympathie heb voor u, maar uw reactie is beneden alles wanneer u in de pers verklaart dat dit enkel maar gaat om vriesmaaltijden die ter plaatse worden opgewarmd.

Schepen Dirk De fauw. – Dat is zo.

Raadslid Hugo De Bondt. – En dat je de kwaliteit niet kan vergelijken met die in een restaurant.

Schepen Dirk De fauw. – Natuurlijk.

Raadslid Hugo De Bondt. – Er mag dus aan deze mensen tweederangsvoedsel aangeboden worden. Ik vind dat heel straf.

Schepen Dirk De fauw. – Meneer De Bondt, meneer De Bondt.

Raadslid Hugo De Bondt. – Als de kwaliteit van bistro De Garve te wensen overlaat beveel ik deze mensen aan om in een sociaal restaurant van Sobo waar ik deel uitmaak van de algemene vergadering Pas Partout in de Kruitenbergstraat het middagmaal te nuttigen. Daar krijgen de minderbedeelden ongeacht hun leeftijd vers gegaard en warm voedsel opgediend voor amper 4,20 euro, dus veel minder dan uw 8 euro. Mensen die het financieel beter hebben betalen het precieze bedrag dat Horeca Brugge voorstelt, namelijk 12 euro. Mintus gaat dus niet alleen in oneerlijke concurrentie met de Brugse horeca, maar ook met Pas Partout die wat graag meer volk over de vloer kreeg.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw De Crom.

Raadslid Sandrine De Crom. – Ja, schepen, een beetje naast heel deze discussie misschien, maar heel kort. Naast goedkoop, zijn die maaltijden ook gezond? Want uiteindelijk, je bent wat je eet en dat zijn vaak al mensen die zich niet zo goed voelen, dus ik denk dat dat toch ook een aspect is dat heel belangrijk is in deze discussie.

Schepen Dirk De fauw. – Ja, heel kort eerst naar Sandrine. Overduidelijk zijn deze maaltijden zeer gezond, dat betekent eigenlijk dat die maaltijden bereid worden in onze keuken, in Rudderstove. Daar zorgt men uiteraard dat er voldoende kwaliteit aanwezig is, dat er een voldoende hoeveelheid groenten aanwezig is, want dat is iets wat die mensen vaak achterwege laten wanneer dat zij thuis zijn, ja bon, het zijn alleen maar patatten en vlees en het is gedaan. En veel saus erbij en weinig groenten, want groenten bederven ed. Dus men zorgt dus inderdaad voor een kwaliteitsvolle maaltijd, dat is overduidelijk. Maar, ik ben daar niet bang voor om te zeggen dat dit toch niet hetzelfde is wanneer je daar toekomt. Organisatorisch, als iedereen zomaar mag toekomen, ja wij hebben niet de capaciteit om alles in huis te hebben om 40 maaltijden te bereiden. Wij hebben trouwens geen keukens daar hé. In die dienstencentra is dat opwarming wat men doet, met een microgolf. Je kan dat toch niet vergelijken met een restaurant en dan zeggen dat wij nu concurrentie gaan betekenen voor de restaurantsector, dat is toch echt uit den boze.

Meneer De Bondt, dat wij concurrentie zouden zijn met Sobo en het restaurant van Pas Partout. Wil je een keer vragen aan Sobo hoeveel subsidiëring men krijgt vanuit het OCMW om het sociaal restaurant draaiende te houden? Dank u. Vraag het een keer.

Raadslid Hugo De Bondt. – Ze hebben het ook niet financieel gemakkelijk hé.

Schepen Dirk De fauw. – Wanneer je iets voorziet naar maaltijden toe, is dit altijd voor de directe omgeving. Het is daarom dat ik gezegd heb, voor Sint-Jozef, voor De Garve hebben we een omgevingsanalyse gedaan. Meer dan 1.000 alleenstaanden die in een kring van 700 meter errond wonen. Die mensen gaan niet naar de Pas Partout gaan hoor.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw Van Volcem.

Raadslid Mercedes Van Volcem. – Ja, ik begrijp eigenlijk niet dat je daartegen kunt zijn. Het is eigenlijk alles wat wij daarop te zeggen hebben.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw Soete.

Raadslid Ann Soete. – Ja, ik wil hier toch even een lans breken ook voor de lokale handelaars. In onze buurt hier bijvoorbeeld is er in de Braambergstraat – ik ga hier geen reclame maken – een zeer goede beenhouwerij die dagschotels bereidt voor 6,50 euro, die meer dan 50 dagschotels dagelijks ronddraagt in de buurt van Sint-Gillis waar er heel veel oude mensen ook wonen die alleenstaand zijn. Dat is ook – ik heb het vroeger al een keer aangehaald in een tussenkomst – een sociaal gegeven, want er zijn daar veel mensen die niet meer kunnen buitenkomen en die eens vragen om een flesje melk mee te brengen of 2 eitjes of 3 schelletjes salami bij manier van spreken. Die mensen krijgen ook dagelijks de kans om een versbereide en warme maaltijd of eventueel een maaltijd om op te warmen, je kan ze zien in de comptoir in zijn beenhouwerij, hij heeft daar vanalles staan. Dus eigenlijk kunnen we daar toch niet tegen zijn, dat is eigenlijk aan dezelfde prijs.

Schepen Dirk De fauw. – Daar hebben we ook zeker niets op tegen hé, mevrouw Soete. Voor alle duidelijkheid, we zijn blij dat wij het niet allemaal moeten doen en dat er ook vanuit de private sector beenhouwerijen dat ook kunnen aanbieden aan de bevolking. Dat is supplementair en dat is waarschijnlijk nog van een betere kwaliteit. Ik heb daar allemaal geen probleem mee. Iedereen heeft daar eigenlijk een vrije keus in, maar wanneer dat dan een kleine maaltijd wordt aangeboden in een dienstencentrum en men daar kritiek op heeft alsof dat dit concurrentie zou zijn met de private sector, daar kan ik niet bij.