R.O. ‘Klein Appelmoes’ Assebroek

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Nadat de Raad van State bij arrest van 6 juni 2013 het bezwaarschrift van de plaatselijke bevolking tegen de bouwplannen in dit gebied gegrond verklaarde en de bouwpromotoren lik op stuk kregen, dienen diezelfde project-ontwikkelaars opnieuw een aanvraag in bij de Provincie om er bebouwing toe te laten.

Kort na de uitspraak van de Raad van State besliste het voltallig College van Burgemeester en Schepenen op 4 oktober 2013 om ‘Klein Appelmoes’ als groenzone en open ruimte in te kleuren. Ook de huidige schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon – overtuigd voorstander van bebouwing op ‘Klein Appelmoes’ in de vorige legislatuur – maakte toen een bocht van 180 graden en ontpopte zich tot notoir tegenstander van bebouwing in het gebied: hypocrisie ten top!

Na de uitspraak hebben alle Brugse politieke partijen zich verzet tegen de bouwplannen op ‘Klein Appelmoes’. Hopelijk blijven ook nu alle partijen hun toenmalige belofte getrouw en zullen zij vandaag opnieuw massaal negatief advies uitbrengen!

Met aandrang vragen wij de stad om prioritair verdere stappen te ondernemen om die grond zelf in handen te krijgen om deze alzo definitief te vrijwaren en als groene zone blijvend in te kleuren. Zodat er eindelijk een einde komt aan deze jarenlange polemiek! Gun de Assebroekenaren eindelijk zekerheid over die groene long.

Na de nu nog op stapel staande en goedgekeurde bouwplannen zal onze deelgemeente zowat volgebouwd zijn. Er moet een halt worden toegeroepen aan nieuwe verkavelingen en bouwprojecten in Assebroek. De mobiliteit, de leefbaarheid en de waterhuishouding zullen er baat bij hebben.

De N-VA-fractie zal blijven ijveren om ‘Klein Appelmoes’ enkel als groenzone in te kleuren en dit prachtig stukje natuurgebied zo te vrijwaren voor onze kinderen en kleinkinderen.

Van harte dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Neen? Mijnheer de schepen.
Schepen Franky Demon. – Wat het eerste betreft zou ik graag de vragen van mijnheer De
Bondt en gedeeltelijk van mevrouw Van Volcem samen beantwoorden.
Eigenlijk verbaast mij, mijnheer De Bondt, wat u zegt. Het is inderdaad allemaal
ingewikkelde materie. Maar u weet dat er een vernietiging is geweest en dat daarna dat
stuk moest herbestemd worden. En weet u wie dat moest herbestemmen? Minister
Muyters. En weet u wie dat niet gedaan heeft binnen de zestig dagen? Minister Muyters. En
dan zeggen dat wij een bocht nemen, terwijl wij al met velen onze uitspraak gedaan hadden
rond Klein Appelmoes. En dat er vroeger, toen ik nog niet in het college zat, daar al zaken
rond gezegd zijn: iedereen kan van gedacht wisselen, ook collega’s hier aanwezig. Maar ik
vond het vreemd, mijnheer De Bondt, dat u zegt dat uw partij op de barricade stond voor
Klein Appelmoes, maar dat u dan niet gevraagd heeft aan uw collega om die zestig dagen te
gebruiken en een planningsinitiatief te nemen. Want daarom zitten we hier met dat
probleem. Als hij correct gehandeld had hadden wij dit niet. Ik ging daar niet over
beginnen, maar als u de zaken omdraait, moet u mij toch eens duidelijk zeggen hoe dit
gaat, waarom we hier die uitspraak moeten doen.
Wij gaan blijven aandringen en er is een vergadering gepland op het kabinet van de
minister om te kijken wie de nodige planinitiatieven zal nemen. Want het ging hier over een
gewestelijk GRUP en niet over een gemeentelijk RUP. Dus laat ons alstublieft de zaken hier
niet oneerlijk gaan voorstellen. Ten tweede, de woonbehoefte. U hebt gelijk, mevrouw Van
Volcem, er waren woningen voorzien in het woonbehoeftenplan. Maar wat niet opgenomen
was, dat was de Tir en het militair hospitaal. Daar zijn wij en ik hoop dat het zo blijft, een
vlot parcours aan het rijden en met de woningen die wij kunnen plannen in de Tir en
kunnen plannen aan het militair hospitaal zullen de woningen die zouden verloren gaan,
die zullen verloren gaan op Klein Appelmoes, kunnen gecompenseerd worden. Dus naar de
woonbehoefte zit het eigenlijk correct. Ik dank u alvast om unaniem achter ons standpunt
te staan.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Is dat zo? Dat is zo, schepen.

Mijn conclusie: 

Hier bevestigt de schepen dat hij zal ijveren om ‘Klein Appelmoes’ als groene zone te behouden.