Ringleidingen in de Brugse zalen

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Ter info voor niet-ingewijden: een ringleiding is een ring (lus) die verbonden is met een geluidsversterker en die toelaat dat een hoorapparaatdrager binnen die ring zo zuiver mogelijk signalen (spraak, muziek of andere geluiden) kan horen en verstaan. Heel wat openbare instellingen, gebouwen en culturele centra over Vlaanderen, alsook Rock Werchter, Pukkelpop, Graspop en zoveel anderen, bieden ringleiding aan.

Nadat in 2011 een ringleiding werd geïnstalleerd in de Conferentiezaal van het stadhuis – wat wij als N-VA ten zeerste toejuichen – vrezen wij dat de verdere uitbouw van dit systeem ietwat op de achtergrond is geraakt. Nochtans zijn dergelijke ringleidingen absoluut noodzakelijk om de slechthorenden nog niet méér in sociaal isolement te duwen.

Mogen wij bij het college aandringen:

  1. om dringend werk te maken van de  plaatsing van dergelijke installatie in het Concert-gebouw. Vermits het Concertgebouw een fikse pak geld ontvangt van de stedelijke overheid – dus van de Brugse belastingbetaler – en deze cultuurtempel zich in Brugge bevindt, dringen wij er bij het stadsbestuur aan om dit initiatief te steunen. Trouwens in het bestuur en de algemene vergadering van deze v.z.w. hebben een aantal schepenen en collega-raadsleden zitting. Wij rekenen op hen om deze zaak te behartigen;
  2. voor wanneer is de vervanging voorzien van het huidige systeem (dat reeds dateert van 2002 en zeker niet meer voldoet aan de huidige normen) door een meer geavanceerd in de stadsschouwburg;
  3. wanneer gebeurt de voorziene plaatsing van de ringleiding in de Magdalenazaal en de Biekorfzaal   en
  4. worden nog dergelijke installaties voorzien in andere zalen? Ook op open evenementen zoals bijvoorbeeld muziekoptredens op onze Brugse pleinen?

Graag kreeg ik een antwoord op de vier voornoemde vragen. Dank voor de aandacht die jullie aan deze vragen wilt besteden.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw de schepen.
Schepen Martine Matthys. – Mijnheer De Bondt, uw betrokkenheid voor personen met
beperking siert u. Zoals u terecht aanhaalt, is een ringleiding een heel handig hulpmiddel om
slechthorenden uit hun sociaal isolement te halen. Ringleidingen voorzien in onze openbare
gebouwen draagt bij tot de toegankelijkheid van de stad. En zoals u reeds kon merken, staat
het woord toegankelijkheid meer dan eens in ons beleidsplan en is het dan ook mijn taak, als
schepen voor personen met een beperking, te bewaken dat deze intenties uitgewerkt worden
in de komende jaren.
Omdat ik gisteren de opmerking kreeg: “Een ringleiding, wat is dat? Is dat een loopkoers in
Brugge?”, toch kort wat uitleg voor de niet techneuten onder ons. Een ringleiding wordt ook
wel slechthorendenlus of dovenlus genoemd. Het is eigenlijk niet meer dan een
stroomgeleidende draad, die rondom een zaal wordt gelegd. En deze lus wordt aangestuurd
door een ringleidingversterker. Zo ontstaat binnen deze lus een magnetisch veld, waarmee
gebruikers van hoortoestellen in de T-stand kunnen profiteren van een betere
spraakverstaanbaarheid. Mensen die niet beschikken over een geschikt hoortoestel kunnen
gebruik maken van een koptelefoon, in combinatie met een speciale ontvanger. Een
ringleidingsysteem maakt het voor slechthorenden mogelijk om naar één geluidsbron te
luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluid.
Meer en meer vinden ringleidingsystemen hun plaats in de openbare ruimtes. En bovendien
moet er niet alleen aandacht besteed worden aan ringleidingsystemen in openbare ruimten,
maar ook in kleine vergaderruimten en instructielokalen, eveneens bij informatiebalies en
loketten, arbeidsplaatsen, scholen, bioscopen, gemeentehuizen, musea, enz…
Door het groeiend aantal slechthorenden is er nu en in de toekomst meer en meer nood aan
ringleidingsystemen in alle ruimtes waar slechthorenden kunnen komen, dus overal.
Een mooi voorbeeld op dat vlak is momenteel de lokale politie van Brugge. De korpsleiding
was meteen enthousiast om deze technologie te integreren in hun nieuw Politiehuis. Daar
zijn de aula en het onthaal voorzien van ringleiding én van de aangepaste pictogrammen. En
deze pictogrammen zijn natuurlijk van belang, want zonder deze broodnodige informatie kan
je niet zien dat er ringleiding voorzien is. Sedert 2011 is er inderdaad in onze conferentiezaal
in het Stadhuis een ringleiding met pictogram voorzien.
Dan nu over uw vragen.
In het Concertgebouw is er inderdaad geen ringleiding aanwezig. Er werd wel onderzoek naar
gedaan. Een voorlopige conclusie was dat de installatie van een ringleiding, die de volledige
zaalperimeter omvat technisch onmogelijk bleek te zijn. Maar niettemin moet wel worden
opgemerkt dat het perfect mogelijk zou zijn om een aantal stoelen van een ringleiding te
voorzien, net zoals er maar een paar aantal plaatsen voorzien zijn voor rolstoelgebruikers.
Ook werd gesuggereerd dat de nieuwste generatie hoorapparaten dermate zou verbeterd
zijn dat een ringleiding niet meer relevant zou zijn, maar aan deze nieuwe hoorapparaten
hangt een serieus prijskaartje, en bijgevolg zal het nog jaren duren eer iemand zich een super
gesofisticeerd exemplaar zal kunnen aanschaffen. Vermits de evaluatie in het
Concertgebouw nog altijd loopt en zij duidelijk bereid zijn tot medewerking, geef ik u de raad
om jullie vertegenwoordiger in het Concertgebouw inderdaad het dossier van nabij te laten
volgen.
Bron: hugodebondt.be
Ten tweede. De stadsschouwburg beschikt nog niet over een ringleiding, maar wel over een
infraroodsysteem waarbij de mensen een bakje meenemen naar hun plaats dat voor een
versterkt geluid zorgt. Het Cultuurcentrum Brugge voorziet in haar meerjarenplanning een
budget voor investeringen in een nieuwe ringleiding voor de Stadsschouwburg.
Voor de andere zalen waarvan u sprak, is er momenteel nog niets voorzien. Maar ik kreeg
wel bevestiging van onze cultuurbeleidscoördinator dat Cultuurcentrum Brugge ook een
budget zou willen voorzien in haar meerjarenplanning voor investeringen in een nieuwe
ringleiding voor de andere theaterzalen die onder hun beheer vallen. Dus er is duidelijk wel
bereidheid.
Een mobiele ringleiding wordt occasioneel wel gebruikt, dat is er één van ons
provinciebestuur, voor een aantal evenementen. Maar voor het jaar 2014 hopen wij met de
dienst Welzijn het budget ter beschikking te hebben om een eigen mobiele ringleiding aan te
kopen. En hopelijk zullen dan ook wel andere stadsdiensten van deze ringleiding gebruik
maken.
Voor de Gouden Boomstoet werd vorig jaar bij wijze van proef gebruik gemaakt van
audiodescriptie. En audiodescriptie is voor mensen met een visuele beperking en is een
techniek waarbij een vertelstem, tussen de dialogen en achtergrondgeluiden door, extra
informatie geeft over film, tv-programma, theaterstuk of noem maar op. Deze informatie
beschrijft wat er allemaal te zien is, zodat ook blinden en slechtzienden het programma of
evenement van nabij kunnen volgen. En ook voor de Heilige Bloedprocessie en de
Reiefeesten wordt dit voorzien, voor de Reiefeesten werden bovendien gebarentaaltolken
voorzien.
Om te besluiten, mijnheer De Bondt. Steeds meer jongeren krijgen te kampen met
gehoorschade. Geluidsoverlast in jongerenmilieus zijn de oorzaak dat ruim 40 % van de
jongeren afstevent op een leven met gehoorschade. En ook de toenemende vergrijzing noopt
tot meer aanpassingen van het openbaar domein. Ringleidingen kunnen hier een antwoord
op bieden. Maar anderzijds mogen preventieve acties niet uit het oog verloren worden.
Ringleiding is één aspect van toegankelijkheid, maar fysieke toegankelijkheid van deze
gebouwen zelf is volgens mij van primordiaal belang. En door ons convenant met Westkans
proberen wij daar, binnen ons budget, de komende jaren een antwoord op te geven.
Ik dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel voor uw antwoord, mevrouw de schepen.

Mijn conclusie: 

Sedert 2011 is de conferentiezaal van het stadhuis uitgerust met een ringleiding. Sinds mijn interpellatie zijn er tot op heden (2017) ringleidingen geplaatst in de aula en het onthaal van het politiehuis, de Magdalenazaal, het cultuurcentrum De Dijk. Er is het vaste voornemen om ringleidingen te plaatsen in nog meer zalen.