Tussenkomst bij agendapunt 16: Eigendommen – erfpacht grond met opstallen Krinkelstraat – erfpachtovereenkomst met Het Blauwe Kruis Brugge Dierenbescherming vzw – goedkeuring

Schepen Laloo,

Het Blauwe Kruis beschikt over aanzienlijke financiële middelen (nog aangevuld met een recent riant legaat van, als ik mij niet vergis, 2 miljoen euro). In de overeenkomst staat dat de verbouwingen en/of de nieuwbouw ten laste zijn van Het Blauwe Kruis zonder tussenkomst van stad Brugge. Bouwplannen dienen nog te worden ingediend en goedgekeurd, maar de verbouwing en/of  nieuwbouw dient klaar te zijn tegen uiterlijk 2018. (Zouden de  gemeenteraadsverkiezingen een richtdatum zijn?)

In ruil is de erfpacht toegestaan voor een symbolische euro per jaar, maar anderzijds staat in tegenspraak met de wettelijke én fiscale gebruiken, dat er bij het einde van de erfpachtovereenkomst niet door de erfpachtgever een vergoeding volgens de waarde van de opstallen dient betaald te worden. Met andere woorden de gebouwen komen na 45 jaar (of bij eerder einde van de overeenkomst) gratis ten goede van stad Brugge.

Maar graag zag ik volgende verbeteringen:

1.   De bepaling dierenasiel moet in de hele overeenkomst beperkt worden tot het bijhouden, verzorgen en herplaatsen van honden en katten. Dus geen ruime bepaling die toelaat om ook, bij wijze van spreken, leeuwen, antilopen, varkens, paarden of schapen onderdak verlenen. De bestemming van het goed (gebouwen en gronden) dient nauwkeurig bepaald. Elke overtreding ervan maakt nietigheid uit van de overeenkomst.

2.   Uitdrukkelijk dient te worden vermeld dat de vzw Het Blauwe Kruis een beleid moet voeren conform alle wettelijke regels inzake dierenwelzijn. Ze laat hierbij ook toe dat een vertegenwoordiger – onbezoldigd – als waarnemer van de stad Brugge deel uitmaakt van het bestuur van de vzw Het Blauwe Kruis. Deze vertegenwoordiger brengt driemaal per jaar verslag uit aan de schepen van dierenwelzijn van de stad Brugge. Bij niet naleving van de elementaire regels inzake dierenwelzijn of inzake de doelstelling van het asiel komt er een einde aan de erfpachtovereenkomst. Deze bepaling dient in artikel 12 van de overeenkomst te worden opgenomen. (Dit artikel voorziet tal van bepalingen waarbij van rechtswege er een vroegtijdig einde kan komen aan de erfpachtovereenkomst.) 

Antwoord van de schepen:

Schepen Boudewijn Laloo. – Punt 16 is de goedkeuring van de erfpacht grond met opstallen
Krinkelstraat. De erfpachtovereenkomst met Het Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum vzw.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Schepen Laloo, Het Blauwe Kruis beschikt over aanzienlijke financiële
middelen nog aangevuld met een recent, riant legaat – als ik me niet vergis 2 miljoen euro. In de
overeenkomst staat dat de verbouwingen en/of nieuwbouw ten laste zijn van Het Blauwe Kruis zonder
tussenkomst van de stad. Bouwplannen dienen nog te worden ingediend en goedgekeurd maar de
verbouwing/nieuwbouw dient klaar te zijn tegen uiterlijk 1 september 2018. Zouden de
gemeenteraadsverkiezingen een richtdatum kunnen zijn? In ruil is de erfpacht toegestaan voor een
symbolische euro per jaar. Maar anderzijds staat in tegenspraak met de wettelijke en fiscale gebruiken
dat er bij einde van de erfpachtovereenkomst niet door de erfpachtgever een vergoeding volgens de
waarde van de opstallen dient betaald te worden. Met andere woorden, de gebouwen komen na 45
jaar, of bij eerder einde van de overeenkomst, gratis ten goede van Stad Brugge. Maar graag toch
volgende verbetering: de bepaling ‘dierenasiel’ moet in de hele overeenkomst beperkt worden tot het
bijhouden, verzorgen en herplaatsen van honden en katten. Dus geen ruime bepaling die toelaat om
bij wijze van spreken leeuwen, antilopen, varkens, paarden, olifanten, schapen of dergelijke meer
onderdak te verlenen. De bestemming van het hele goed, gebouwen en gronden, dient nauwkeurig te
worden bepaald en elke overtreding ervan maakt nietigheid uit van de overeenkomst. Uitdrukkelijk
dient te worden vermeld dat de vzw Het Blauwe Kruis een beleid moet voeren conform alle wettelijke
regels inzake dierenwelzijn. De vzw laat hierbij ook toe dat een vertegenwoordiger van de Stad Brugge
deel uitmaakt, onbezoldigd, als waarnemer van het bestuur van de vzw Het Blauwe Kruis. Deze
vertegenwoordiger brengt minstens drie maal per jaar verslag uit aan de schepen van dierenwelzijn
van stad Brugge. Bij niet naleven van elementaire regels inzake dierenwelzijn of inzake de doelstelling
van het asiel, dus honden en katten, komt er een einde aan de erfpachtovereenkomst. Deze bepaling
dient in artikel 12 van de overeenkomst te worden opgenomen. Artikel 12 voorziet tal van bepalingen
waarbij er van rechtswege vroegtijdig een einde kan komen aan de erfpachtovereenkomst. Graag een
antwoordje schepen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Storme.
Raadslid Charlotte Storme. – Dank u wel voorzitter, collega’s.
Ik zie dat in de overeenkomst sprake is dat er een afzonderlijke overeenkomst zal worden
opgemaakt voor wat betreft de praktische afspraken inzake openingsuren, permanentie,
bezichtigingen en andere samenwerkingsmodaliteiten. Maar net als collega De Bondt, merk ik in die
overeenkomst, zoals die nu voorligt en op dat vlak verschilt van de voorgaande, weinig omtrent het
toezien op het dierenwelzijn en ik vind toch wel dat dat daar ook moet instaan. Vandaar mijn vraag,
wanneer wordt die overeenkomst dan eigenlijk voorgelegd? Want dat blijkt daar nu niet uit, men kan
daar nog jaren mee wachten. Zeker met de commotie die is ontstaan rond Het Blauwe Kruis – zoals
men in de pers kon lezen – vraag ik toch wel dat de stad daar bijzondere aandacht voor heeft en dat
al opneemt in deze overeenkomst en dan verder gaat uitwerken in die afzonderlijke overeenkomst.
En dan bijkomend ook nog een vraag: wie wordt betrokken bij de opmaak van deze overeenkomst?
Waarbij ik toch wel wil voorstellen om de nodige expertise in huis te halen, mensen die expert zijn
wat betreft dierenwelzijn en dan denk ik bijvoorbeeld aan publiek bekend figuur Chris Dusauchoit,
maar men kan ook dichter bij huis gaan en eens kijken bij de dierenartsen hier in het Brugse. Ik weet
niet of er een dierenartsenvereniging bestaat in het Brugse om daar eventueel zijn oor te luisteren te
leggen en die personen ook te betrekken bij het opmaken van een overeenkomst waarbij het toezien
op het dierenwelzijn ook wordt opgenomen. Dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Mijnheer de schepen.
Schepen Laloo. – Goed voorzitter, slechts enkele intimi weten van mij dat het altijd mijn droom was
om schepen van dierenwelzijn te worden naast schepen van financiën. Burgemeester, ik heb u dat nog
gezegd, zowel uzelf als de vorige burgemeester hebben mij dat nooit gegund. En ik moet zeggen,
mensen die mij kennen die weten dat ik een echte dierenliefhebber ben.
Bron: hugodebondt.be
Schepen De fauw. – Hij gaat veel met zijn hondje gaan wandelen.
Schepen Laloo. – Ik ga inderdaad veel gaan wandelen maar dat is niet de enige reden van mijn
dierenliefhebberij. Mijnheer De Bondt, ik heb graag uw tussenkomsten omdat ze ook altijd heel
positief bedoeld zijn en ook overkomen en eigenlijk ook positief zijn. Maar u mag van mij, en ook niet
van het stadsbestuur, vragen dat wij de rekening gaan maken van Het Blauwe Kruis, net zoals wij ook
de rekening niet maken van bijvoorbeeld Oud Sint-Jan waar wij een erfpachtovereekomst hebben of
net zoals dat wij ook de rekening niet maken van het Boudewijnpark of van heel wat
schuttersverenigingen en zo verder. Nee dat mag u van ons niet vragen. Maar allen die een beetje de
situatie kennen, zullen kunnen getuigen dat ongeveer anderhalf jaar terug de investering die Het
Blauwe Kruis nu zelf zal bekostigen, dat men ooit dat bedrag heeft gevraagd aan Stad Brugge om zelf
die kosten te dragen. Dus wij zijn uiteraard gelukkig met die vorm van samenwerking, zij hebben een
belangrijke schenking gekregen en het is hen ook gegund. Maar het is toch ook een beetje een plicht
van een stad om alles te doen wat mogelijk is voor het dierenwelzijn.
Wat de vergoeding betreft, de erfpachtvergoeding, dat is een gebruikelijke erfpachtvergoeding van 1
euro en u haalt het terecht aan, op het einde van de rit, maar ik denk niet dat er ooit een einde zal
komen aan de rit van 45 jaar zoals de duur van deze erfpachtovereenkomst. Alles wat gerealiseerd is
op dit stuk grond komt ook ten goede van de stad. Als u zegt dat er daar een vertegenwoordiger van
de stad in moet komen, dan is dat misschien wel een beetje een te vergaande vraag. Wij hebben dat
ook niet in Oud Sint-Jan, Boudewijnpark, enzovoort, ik haal maar enkele aan. Het is eerder in de
richting, zoals mevrouw Storme aanhaalt, dat er een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst zal
opgemaakt worden met Het Blauwe Kruis voor alles wat praktische afspraken betreft: openingsuren,
kwaliteit van de dienstverlening, de vergoeding die zij kunnen vragen en dat is dan wel degelijk een
materie – niet dat ik het wil verschuiven, dat zeker niet – maar dat is een materie voor de uiteindelijke
schepen van dierenwelzijn en dat is mijn goeie collega Mieke Hoste en ik denk dat zij daar mee bezig
zijn, maar misschien, Mieke, dat jij daar nog kort iets kunt over zeggen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Hoste.
Schepen Hoste. – Ik kan dat inderdaad bevestigen dat wij daar volop mee bezig zijn. Maandag,
gisteren, hebben wij nog samengezeten met Het Blauwe Kruis om die samenwerkingsovereenkomst
uit te werken. De bedoeling is dat we eind februari halen, we zouden ten laatste de gemeenteraad van
maart willen halen daarmee. En mijnheer De Bondt, ik kan u nog meedelen dat het geenszins de
bedoeling is dat het nieuwe Blauwe Kruis klaar zou zijn tegen de volgende verkiezingen, want de
bedoeling is dat dat tegen eind 2017 zou gerealiseerd zijn.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Ik veronderstel dat van alle fracties de antwoorden pro zijn?
Raadslid Hugo De Bondt. – Ja, bedankt voor het antwoord schepen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Goed collega’s, dan gaan we over naar punt 17, een punt van
schepen Vandevoorde.