Tussenkomst bij agendapunt 39: Leefmilieu – Samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en het dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis vzw – goedkeuring

Mevrouw de schepen, beste collega’s,

Sta mij toe een korte analyse te maken van enkele in het oog springende punten.

Wat betreft de ‘Overeenkomst tussen de beide partijen’:

Art. 2: Duur van de overeenkomst:

Punt 2 : is een sterk drukkingsinstrument voor als het fout loopt zowel bij de opvang en behandeling van dieren als inzake de houding tegenover personen.

Art. 3: Permanentie:

Punt 4: Eindelijk komt er een permanentiedienst die 24 u op 24 u bemand zal zijn.

Punt 7: Het chippen van katten en honden wordt uitdrukkelijk verplicht.

Punt 9: Het euthanaseren van dieren kon duidelijker en strikter vastgelegd geweest zijn.

Punten 14 en 15: zijn een goede stap in de richting van nog betere controle door het stadsbestuur. Hier is een duidelijke taak weggelegd voor de schepen van dierenwelzijn. De controle moet door haar blijvend minutieus ter harte worden genomen.

Art. 4: Vergoeding – Betaling:

Punt 3: De mededeling van de jaarrekening met de jaarlijkse toelichting van haar kosten en inkomsten aan het stadsbestuur en de controle van de boekhouding dragen bij tot meer openbaarheid van bestuur. 

Wat betreft de ‘Erfpachtovereenkomst’:

1. Bijzonder positief is dat Het Blauwe Kruis bereid is om een volledige renovatie van de infrastructuur uit voeren op haar kosten.

2.  Wat de afzonderlijke overeenkomst inzake de openingsuren betreft. Hier pleit ik voor uren die ook passend zullen zijn voor de werkenden en voor gezinnen die vaak pas na 17 u vrij zijn of tijdens het weekend. Mijn voorstel is om bv. twee zondagvoormiddagen bezoek toe te laten in het dierenasiel.

3. Positief is dat er nu een duidelijke termijn is vastgelegd wanneer het asiel moet gerenoveerd of herbouwd zijn.

4. Eveneens positief is dat de stad op termijn eigenaar wordt van alle constructies die op het terrein werden gebouwd.

5.   Jammer dat er een zeer onvolledige sanctionering is als bv. de samenwer-kingsovereenkomst wordt beëindigd. Bij niet naleving van de dierenwelzijn-verplichtingen blijft de erfpachtovereenkomst van kracht. Er is immers geen link tussen het bestaan van de erfpachtovereenkomst en het vervullen van de verplichtingen door de vzw. Dit had men kunnen voorzien hebben in art. 12 van de Erfpachtovereenkomst.

Mevrouw de schepen. Ik ben gematigd positief met deze samenwerkings-overeenkomst. Vele actiepunten waarvoor ik, gesteund door heel wat dieren-vrienden en -verenigingen, sinds vier jaar ijver vind ik er in terug. Bijgevolg keurt mijn fractie deze samenwerkingsovereenkomst goed. Toch blijf ik het jammer vinden dat de stad geen vertegenwoordiger zal hebben in deze vzw. 

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Voorzitter Annick Lambrecht. – Dank u wel. Mevrouw de schepen oké? Mevrouw Marleen Ryelandt.

Raadslid Marleen Ryelandt. – Nog even kort zeggen dat wij het ook toejuichen dat er nu een duidelijke beheersovereenkomst is tussen Het Blauwe Kruis en de stad Brugge. Er wordt daar ook een duidelijke taakinvulling in opgenomen en er wordt ook aandacht besteed aan het dierenwelzijn.   Ik vind het ook goed dat er per jaar moet afgesloten worden en dat er een stok achter de deur is wanneer men bemerkt dat de verplichtingen in hoofde van Het Blauwe Kruis niet correct worden nageleefd. Dat men de mogelijkheid heeft om te sanctioneren, eventueel terug te schroeven, het te bekijken of een ingebrekestelling te sturen. Die beheersovereenkomst is wel een goede zaak en wij keuren dat dan ook goed.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw de schepen.

Schepen Mieke Hoste. – Mevrouw Ryelandt, ik ben heel blij dat jullie dat gaan goedkeuren, wij hebben er heel wat tijd in gestoken. Mijnheer De Bondt, ik ben blij dat je gematigd positief bent. Het is een begin, we hebben heel wat werk en ik hoop inderdaad dat dat positief afloopt.

Raadslid Hugo De Bondt. – Dat hoop ik met u mee, schepen.

Schepen Mieke Hoste. – Dank u.