vzw Dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis

De stad Brugge en andere omliggende gemeenten leveren een financiële inspanning ( 70.000 euro per jaar) voor een degelijke werking van het dierenopvangcentrum.

Zonder op de man te spelen hebben we er als gemeenschap belang bij én het recht om te weten of die investering beantwoordt aan de doelen en deze blijvend nagestreefd worden. Niet alleen omwille van het dierenwelzijn op zich, maar vooral om de sociale meerwaarde die een goede zorg voor huisdieren moet verwezenlijken. En hier stellen we ons als N-VA vragen over. Ook bij tientallen getuigenissen, die in ons bezit zijn, dringen zich pertinente vragen op.

Het lijkt onze fractie dan ook logisch dat u als bevoegde schepen van dierenwelzijn eveneens op de hoogte bent van de bezorgdheden van de Brugse burger. Het kan niemand koud laten in welke omstandigheden de dieren er in het asiel worden opgevangen.

Heeft u het dierenasiel bezocht in uw functie van schepen? En bent u van plan om regelmatig de uitbating te controleren, ondermeer op het naleven van de wettelijke bepalingen wat betreft dierenwelzijn? Met andere woorden, de Stad heeft ten allen tijde bezoekrecht van het dierenasiel. Is er al ooit gebruik gemaakt van dit recht?

In de krant konden we lezen dat de voorzitter van de vzw verklaarde dat het gebouw 35 jaar oud was en dat er dringend investeringen dienen te gebeuren. Hij suggereerde een verhoging van de jaarlijkse subsidies. Het dierenasiel dringt bij de stad Brugge en de aangesloten gemeenten aan om de subsidiëring te verhogen naar 0,25 euro per inwoner (in plaats van 0,11 euro vandaag).

Toch zijn subsidies niet de enige bron van inkomsten van de vereniging. Zij halen ook inkomsten uit peter- en meterschappen voor de dierenhokken, uit het steunfonds ‘Het Kattenplan’; uit de verkoop van dieren, uit legaten, en uit de opbrengsten van een kalender en de opendeurdag.

Heeft u zicht op de financiële situatie van de vzw Dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis? Kan u deze toelichten ? En indien u geen inzicht heeft in de rekeningen, zal u deze opvragen? Kan u tevens toelichten aan welke verplichtingen de vzw dient te voldoen om deze subsidies toegekend te krijgen? Wat is het standpunt van het College over het verzoek tot verhoging van de subsidiëring?

Ook zou er een probleem zijn met de bestemmingswijziging van de gronden van het domein (Krinkelstraat 4). Gronden die oorspronkelijk zijn voorzien als loopweide voor honden zijn nu omheind en dienen nu als loopweide en stalling van privé-dieren (al reeds vanaf 2011). Ook pony’s, ezels, schapen, geiten en kippen worden er gehouden.

Is er destijds een aanvraag ingediend tot bestemmingswijziging van die gronden? Zijn die paarden, pony’s en ezels geregistreerd? Behoren zij toe tot een eigenaar en wordt voor deze dieren een vergoeding ontvangen van de eigenaars? Of gaat het hier om verwaarloosde en achtergelaten dieren?

Ons voorstel is simpel en duidelijk. Wij pleiten voor regelmatige controles van het dierenasiel. Dat de stedelijke overheid de werking gaat controleren en daar de subsidie van afhankelijk maakt. Enkel op die manier kan u de bezorgdheden van de vele Brugse dierenliefhebbers wegnemen.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Zijn er collega’s die aansluiten? Mijnheer Roelant.
Raadslid Sammy Roelant. – Naar aanleiding van de vraag rond de financiële transparantie
van de vzw, wil ik misschien een suggestie doen voor meer transparantie in het bestuur.
Met name dat de jaarrekeningen, de begrotingen en de jaarverslagen van extern
verzelfstandigde agentschappen, van vzw’s die ondersteund worden met veel subsidies van
de stad, ook publiek gemaakt zouden worden op de stadssite, zodat elke burger dat kan
controleren en kan kijken wat er met de belastinggelden gebeurt. Dit is gewoon een
suggestie in het verlengde van de gestelde vraag.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw de schepen.
Schepen Mieke Hoste. – Beste mijnheer De Bondt.
U stelt dat u in het bezit bent van tientallen getuigenissen van mensen die vragen,
bedenkingen en klachten hebben rond de werking van het Blauwe Kruis. Ik heb tot op heden
nog maar twee klachten ontvangen en die kwamen alle twee na het krantenartikel van 12
oktober.
Ik heb op 14 oktober één anonieme klacht gekregen. En ik hoop dat u het ermee eens bent
dat wij geen anonieme klachten moeten behandelen. Daarnaast heb ik dan nu pas, op
maandag 21 oktober, mijn tweede klacht ontvangen. Dus mocht het eventueel mogelijk zijn
dan zou ik het wel appreciëren mocht u die tientallen klachten doorgeven zodat we een
dossier kunnen opmaken.
Raadslid Hugo De Bondt. – Ik zal u dat met plezier overhandigen mevrouw de schepen.
Schepen Mieke Hoste. – Ik ben uiteraard op de hoogte van de discussie die bestaat onder
dierenvrienden over het euthanaseren van oude onaangepaste of ongewilde huisdieren.
Maar moeten we ons niet in de eerste plaats afvragen hoe het komt dat er zoveel dieren
moeten opgevangen worden in een dierenasiel? Ik denk dat dit toch wel een cruciale vraag
is die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.
Maar om te antwoorden op uw vraag of ik het asiel al bezocht heb: ik heb samen met mijn
gezin ondertussen al drie honden geadopteerd uit het asiel. Onze laatste hond hebben wij
jammer genoeg vorige week moeten laten inslapen, na vijftien jaar. Ik kan dus volmondig
antwoorden dat ik het asiel privé maar ook als schepen al meermaals bezocht heb.
Ik wil ook direct een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet aan de stad of aan zijn
ambtenaren om de inhoudelijk controles uit te voeren. Deze controles moeten uitgevoerd
worden door de federale overheidsdienst voor dierenwelzijn.
Controles gebeuren ook enkel en alleen wanneer er een klacht ingediend wordt over het
asiel. Dit is op zich geen grote of ingewikkelde procedure want u kunt gewoon een aanvraag
daartoe indienen online. En als het een geruststelling is voor u: ik kan en mag geen controles
doen, ik ben daar trouwens niet voor opgeleid of voor bevoegd. De controles gebeuren door
een dierenarts-inspecteur. Ik denk dat dit ook wel een goede zaak is omdat je op die manier
een objectieve beoordeling van de situatie krijgt in plaats van een subjectieve- of
sentimentele beoordeling.
Het antwoord op de vraag of de exploitatie conform is aan de reglementering is dus geen
bevoegdheid van de stad.
Wat wij wel kunnen inspecteren is of de gebouwen en de terreinen die we in concessie
gegeven hebben ook effectief gebruikt worden voor het dierenasiel. Ik denk dat wij daar enkel
positief kunnen op antwoorden. Trouwens bij een laatste inspectie werd vastgesteld dat de
Bron: hugodebondt.be
infrastructuur inderdaad na 35 jaar aan een opknapbeurt toe is. De rioleringen moeten
dringend vervangen worden, de goten hangen los, het schrijnwerk zowel van de ramen als
van de deuren is aan vervanging toe en er zal ook nog een asbestinventaris moeten
opgemaakt worden.
Wat de financiële kant betreft: u spreekt over een subsidie, maar eigenlijk kunnen we niet
spreken over een subsidie maar moeten we spreken over een bijdrage die we aan de vzw
betalen, want wat zij ontvangen is een vergoeding voor het uitvoeren van wettelijke
opdrachten van het stadsbestuur. Mocht het Blauwe Kruis deze taken niet uitvoeren dan
moeten wij als stadsbestuur een andere oplossing hiervoor zoeken, eventueel deze zelf doen.
De vergoeding die zij nu krijgen bestaat uit drie delen. Een tussenkomst van 2.500 euro voor
de kosten van sterilisatie en castratie van de dieren, een toelage van 520 euro voor
bloedonderzoek naar glucose en kattenaids en daarnaast nog 13 eurocent per inwoner van
de stad Brugge. Op die manier komen we aan een 15.000 euro. Dat de vzw dit bedrag graag
opgetrokken zou zien: ik denk dat alle vzw’s wel een verhoging van de bijdrage of subsidie
van de stad willen, dat is hun goed recht. Maar wij hebben daartoe met het college nog geen
beslissing genomen.
Andere gemeenten geven inderdaad een hogere vergoeding meestal tot 25 eurocent per
inwoner. Maar wij hebben de grond waarop het asiel staat in concessie gegeven, dus ik denk
dat dit wel een mooie compensatie is.
Dat de vzw andere middelen verzamelt, ik denk dat daar op zich niets verkeerd aan is. Als we
daar problemen rond maken dan moeten we alle socio-culturele verenigingen en alle
jeugdverenigingen ook verdacht maken.
Of wij zicht hebben op de financiën? Dat staat niet in de concessieovereenkomst en dit werd
tot op heden niet opgevraagd. Er wordt wel een werkingsverslag opgevraagd.
Uw vrees dat er een conflict zou zijn tussen het effectieve gebruik van de gronden van het
domein en de beschreven bestemming is, denk ik, ongegrond. Het terrein werd reeds jaren
geleden aangelegd voor de opvang van groot vee. En u zult het misschien niet geloven, in ons
land dat verlamd is door regeltjes, maar voor een bestemmingswijziging van een terrein waar
schapen of paarden op grazen naar een terrein om honden uit te laten, daar hebben wij echt
geen bestemmingswijziging voor nodig.
U vraagt of de dieren geregistreerd zijn. Dat is inderdaad wel een verplichting. Maar de
binnengebrachte dieren zijn niet altijd gechipt. Moeten ze dan geweigerd worden, of moeten
wij ze terugsturen naar de plaats van herkomst? Ik denk dat dit niet evident is.
Daarnaast is er, indien er in het asiel geen groot vee genoeg is om het terrein af te grazen,
de contractuele verplichting van de stad om deze weiden, zoals de hondenspeelweiden,
te onderhouden. Dat betekent dat de groendienst regelmatig het gras zou moeten afrijden.
Om dit op te lossen werden in samenspraak met de stedelijke groendienst ook de paarden
van de conciërge toegelaten. Dit niet alleen uit economische- en praktische overwegingen
maar ook omwille van de moeilijke bereikbaarheid van deze weiden door de drassigheid. Op
die manier komt dus de onderhoudsplicht van de stad Brugge te vervallen. Maar die
privépaarden worden ook op andere plaatsen gesteld. Dat is in het verleden al regelmatig
gebeurd, telkens wanneer weide nodig is voor het groot vee dat binnengebracht wordt in het
Blauwe Kruis.
Ik hoop hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Mevrouw de schepen, ik ga wel akkoord dat er geen controles
worden gedaan door de stad, maar de controles moeten dan wel gedaan worden door de
federale overheid, dienst dierenbescherming.
Bron: hugodebondt.be
Schepen Mieke Hoste. – Ja.
Raadslid Hugo De Bondt. – Ik heb van de FOD de mededeling gekregen dat ze door de hoge
werkdruk geen controles kunnen doen. Dus ze krijgen carte blanche. Daar heb ik het moeilijk
mee.
Schepen Mieke Hoste. – Maar daar kunnen wij als stad niets aan doen, mijnheer De Bondt.
Wij zijn uiteindelijk niet bevoegd om die controles uit te voeren. Dat is de
verantwoordelijkheid van de federale overheid.
Raadslid Hugo De Bondt. – Akkoord mevrouw de schepen, maar jullie kunnen ze toch
aanvragen?
Schepen Mieke Hoste. – Wij kunnen ze inderdaad aanvragen maar enkel en alleen als er een
klacht is.
Raadslid Hugo De Bondt. – Ik heb een dertigtal klachten en op facebook staan er ook
klachten. Klik mijn pagina aan en u zult zien hoeveel klachten er staan. Ik zuig dat niet uit
mijn duim. Ik ben al een jaar bezig met het dossier Blauwe Kruis. Ik heb niets uit mijn duim
gezogen, absoluut niet. Want ik ben de persoon niet om zomaar iets de wereld in te zenden.
Schepen Mieke Hoste. – Ik beweer dat ook niet.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dan zou ik nog willen afsluiten met mijn repliek.
Laat me duidelijk zijn, het was en het is absoluut niet mijn bedoeling om schade toe te
brengen aan de goede naam van vzw Het Blauwe Kruis. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd
dat wij beiden het zelfde belang nastreven, de goede opvang van dieren in de best mogelijke
omstandigheden.
De vzw dient er echter wel rekening mee te houden dat kritiek wordt geuit op de werking van
het dierenasiel, komende van bezoekers, vrijwilligers en dierenartsen.
Het is mij echter ondertussen wel duidelijk geworden dat het dierenasiel probeert te roeien
met de riemen die het heeft. De infrastructuur is inderdaad verouderd en aan renovatie toe.
Uit de verklaringen van de pers mocht ik concluderen dat de vzw niet beschikt over de
middelen om dit te realiseren. Als dierenvriend vind ik natuurlijk dat er geen middelen
genoeg kunnen gaan naar het dierenasiel. Als politieker begrijp ik ook dat in het huidige
besparingsklimaat het doorvoeren van een progressieve verhoging van subsidies een zeer
moeilijk maatschappelijk debat is. Daarom is transparantie in de cijfers nodig, daarom vraag
ik ook controlebezoeken aan het dierenasiel.
Enkel zo kan u duidelijkheid verschaffen over de werkelijke situatie waarin het Blauwe Kruis
zich bevindt. Enkel op die manier kan deze gemeenteraad en dus bij uitbreiding, de
Bruggeling zich een geïnformeerd oordeel vormen over de werking en de noden van het
dierenasiel. Ik dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Desender, u hebt een aanvulling?
Raadslid Paul Desender. – Ja, mijnheer de voorzitter.
Ik richt mij tot de burgemeester en ik weet niet of hij een dierenvriend is, maar het kan.
Ik ken collega De Bondt al dertig jaar en ik weet dat als hij een dossier aanpakt, hij dit echt
ten gronde doet, op een goede wijze. Hij heeft het dossier van het Blauwe Kruis, gedurende
weken, maanden onderzocht, en heeft ook in de media een aantal kritische opmerkingen
gemaakt.
Naar aanleiding van de opmerking die hij gemaakt heeft, en die hij vandaag op een andere
wijze herformuleert, heeft hij van de raadsman van het Blauwe Kruis een aangetekend
schrijven gekregen, zo een typisch advocatenbriefje, ermee dreigend dat hij er nu wel mocht
mee ophouden want dat hij anders in de problemen zou geraken. Ik vind dit van een vzw die
toch met overheidsmiddelen werkt onaanvaardbaar. Ik vind dit ook een gevaarlijk precedent
Bron: hugodebondt.be
naar de kritische benadering toe van dossiers door leden van de gemeenteraad. Dat is de
opmerking die ik wilde maken, mijnheer de voorzitter.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Wenst nog iemand van het college te reageren?
Burgemeester Renaat Landuyt. – Er was een probleem. Mijnheer De Sender heeft een
aanvullende opmerking gemaakt dat mijnheer De Bondt vanwege het Blauwe Kruis een
opmerking heeft ontvangen dat hij beter een beetje ….
Raadslid Paul Desender. – Van de raadsman van Het Blauwe Kruis, mijnheer de
burgemeester. Dat hij beter wat voorzichtig zou zijn en ermee ophouden omdat hij anders in
de problemen zou kunnen geraken. U kent dat wel zo een typisch advocatenbriefje.
Burgemeester Renaat Landuyt. – Dat is een belletje.
Raadslid Paul Desender. – De ene is daarvan onder de indruk, de andere niet, maar het is
toch niet leuk als je dat krijgt.
Burgemeester Renaat Landuyt. – Ik wil mijnheer De Bondt helpen, maar moet ik dit nu
doen in de hoedanigheid van burgemeester of als advocaat? [gelach]
Raadslid Hugo De Bondt. – Mijnheer de burgemeester, ik apprecieer het maar ik kan het wel
zelf oplossen. Dank u.

Mijn conclusie: 

In feite ben ik niet veel wijzer geworden na de antwoorden van de schepen voor dierenwelzijn mevr. Mieke Hoste. Ik zal bijzonder kritisch deze situatie van nabij blijven opvolgen.