‘Zorgvuldig omgaan met asbest’ | Tussenkomst bij de interpellatie van M. Ryelandt (Groen)

Collega Ryelandt, u zetelt nog niet zo lang in de gemeenteraad. Ik kan u meegeven dat ik de laatste vier jaar al heel wat initiatieven heb genomen in verband met asbest. Nogal wat schriftelijke vragen heb ik gesteld. Mijn laatste schriftelijke vraag ‘Asbest in de Brugse stadsgebouwen’ heb ik ingediend op 19 april ll. maar heb daar nog geen antwoord op gekregen. Daarnaast heb ik acht interpellaties over dit onderwerp  asbestalarm in Nederland’, ‘Welzijn personeel stad Brugge’ – in 2016: ‘Brand bij Geldof Recycling’, ‘Asbestopslag in de containerparken’, ‘Dumping van asbest in Sint-Kruis’, ‘Asbest in puin van afgebroken sociale woningen’ en nog dit jaar ‘Na de brand bij n.v. Deco’. Steeds verwees ik naar de wetgeving ter zake en de niet-toepassing ervan. 

Heel wat vragen die gesteld worden door mijn collega zijn reeds beantwoord, ja enkele zelfs conform de wet in orde gebracht, weliswaar na mijn schriftelijke vragen en interpellaties. Andere van mijn vragen en interpellaties werden niet beantwoord of was het antwoord totaal naast de kwestie. Maar er is nog héél veel werk voor de boeg om alles wettelijk in orde te brengen. Dikwijls kreeg ik het verwijt dat ik, en ik citeer mevrouw Hoste, “als enig doel zou hebben onrust te creëren onder de bevolking”. Welnu mevrouw de schepen: wat ik in al mijn interpellaties beweerde is bewaarheid in de reportage ‘Vlaanderenland Asbestland’ van 17 mei ll.

Mevrouw Hoste: De uitzending van ‘Pano’ heeft de onwetendheid over asbest onder de bevolking bevestigd. Ben jij nu ook overtuigd? Kom uw belofte van 26 januari 2016 na en draal niet langer. Verdeel de folder ‘Asbest in en om het huis’ naar alle Brugse huishoudens. Het wordt hoog tijd! De brochure van 36 blz. samenvatten in één blz. in ‘BruggeInspraak’ van april 2016 is niet ernstig! 

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Schepen Mieke Hoste. – Mevrouw Ryelandt. U vraagt een meldpunt, maar eventuele meldingen kunnen nu al bij de dienst leefmilieu, die medewerkers hebben reeds een opleiding gevolg rond het omgaan met asbest. Zij kunnen eventueel ook overtredingen vaststellen. Hoe je moet omgaan met asbest moet ik u niet meer uitleggen, want dat hebt u heel uitgebreid aan bod gebracht. Wat informatie betreft is het zo dat OVAM een heel uitgebreide folder heeft over hoe werken en omgaan met asbest en Vlaanderen heeft ook een folder ter beschikking. Die folder kan je ook in het Huis van de Bruggeling afhalen. Zoals mijnheer De Bondt reeds aanhaalde werd in de Bis van mei 2016 een katern gebracht rond dit onderwerp en dat was inderdaad een samenvatting van die folder van zesendertig pagina’s, omdat ik van oordeel ben dat als je aan iedereen zo’n folder geeft, dit door de helft van de mensen niet zal gelezen worden. In Bis stond heel duidelijk dat de uitgebreide folder kon afgehaald worden bij toen nog de informatiedienst, nu het Huis van de Bruggeling.

Ik wil ook nog aanhalen dat vanaf 2009 tot nu er maximum elf meldingen zijn geweest. Dat dienst leefmilieu ter plaatse om te kijken of het al dan niet over asbest gaat. Dat moet onderzocht worden door een laboratorium en wij merken heel vaak dat het vals alarm is en geen asbest betreft. Onlangs kregen wij de melding van een weg die opgevuld werd zogenaamd met asbest maar nadien bleek dit geen asbest te zijn.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Meneer De Bondt.

Raadslid Hugo De Bondt. – Mevrouw Hoste, u volhardt in de boosheid om de folder ‘Asbest in en om het huis’ niet te verdelen naar alle Brugse inwoners?

Schepen Mieke Hoste. – Inderdaad.

Raadslid Hugo De Bondt. – Ik vind dat erover, sorry. Dat is een belofte dat u gedaan hebt in januari 2016, die heeft zelfs in de krant gestaan en toch hebt u ze niet gehouden.

Schepen Mieke Hoste. – Meneer De Bobdt, ik denk dat u dat verkeerd begrepen hebt. Ik heb beloofd dat wij informatie zouden geven aan alle burgers. Wij hebben dat gedaan aan de hand van dee Bis en ik denk dat wij daar een goeie samenvatting gemaakt hebben van wat er in de folder stond.

Raadslid Hugo De Bondt. – Neen. Zesendertig bladzijden samenvatten in één pagina, Mieke, dat is niet ernstig.

Schepen Mieke Hoste. – Ik vind dat wel ernstig.

Raadslid Hugo De Bondt. – U had dat beloofd naar aanleiding van de interpellatie die ik gaf begin 2016, zie het na. U hebt zelfs officieel beloofd in de media via Het Brugs Handelsblad en Het Nieuwsblad.

Schepen Mieke Hoste. – Ik heb daarrond geen interview gehad met Het Brugs Handelsblad, laat dat duidelijk zijn.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw Ryelandt, u wil nog iets aanvullen?

Raadslid Marleen Ryelandt. – Nog kort eraan toevoegen dat er nog heel wat werk aan de winkel is, ik denk dat collega De Bondt en ik het daarover eens zijn. Uzegt dus een folder of informatie te hebben verspreid, maar als ik hier de voorbeelden opsom van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen, dan moeten wij toch vaststellen dat er nog heel wat onzorgvuldigheid en onwetendheid is bij de burgers. Dat moet zeker aangepakt en opgevolgd worden.