Zwakste medeburgers slachtoffer van staking

Interpellatie was voorzien op dinsdag 25 oktober 2016. Door het late uur – na het themadebat ‘Toerisme’ en de uitgebreide bespreking van het agendapunt 16 ‘Mobiliteit – Parkeerbeleid 2017’ werd besloten om de zitting te beëindigen. De interpellaties zullen gehouden worden op woensdag 26 oktober 2016.

Geacht college, beste collega’s,

Op de dag van de betoging in Brussel op donderdag 29 september 2016 kreeg amper een 100-tal zorgbehoevende Bruggelingen hun middagmaal geleverd. De andere 750 rechthebbenden konden niet rekenen op de levering van hun warme maaltijd. Amper 10 % kregen dus hun maaltijd aan huis geleverd… nochtans een basisrecht en noodzakelijk voor de gezondheid van die mensen.

De N-VA kan hiermee niet akkoord gaan. Het heeft zijn redenen waarom deze kwetsbare mensen in aanmerking komen om deze middagmalen aan huis geleverd te krijgen. Ten allen tijde moeten zij daar kunnen op rekenen. 

Wie beslist wie wel en wie niet een maaltijd krijgt aangeleverd? En welke objectieve criteria worden hierbij gehanteerd? De OCMW-voorzitter verklaart dat alle klanten vooraf verwittigd zijn geweest dat er op deze stakingsdag geen maaltijden zouden rond gevoerd worden. Maar was die uitleg wel klaar en duidelijk? Veel oude mensen zijn mentaal zwakker en snappen niet altijd de uitleg die verstrekt wordt. Die soms zelfs niet weten dat de maaltijd over 2 dagen moet gespreid worden, die soms zelfs de microgolfoven niet kunnen bedienen en daarom juist een uitzondering krijgen op het aanleveren van een  koude maaltijd en dus een warme maaltijd krijgen. Juist dié maaltijden zorgen ervoor dat die mensen thuis kunnen blijven, wat voor hen niet alleen beter is maar is ook kostenverlagend voor de maatschappij. 

Die zwakste burgers binnen onze maatschappij – meestal diegenen die niet durven of kunnen protesteren – bleven letterlijk op hun honger zitten! Bejaarden hebben geen boodschap aan stakingen. De meesten onder hen die gebruik maken van dergelijke maaltijden hebben gans hun leven hard gewerkt en bijgedragen aan de sociale zekerheid en willen gewoon hun maaltijd krijgen… staking of niet.  

Een stakingsdag wordt toch steeds ruimschoots voordien aangekondigd. Wie dienstverlening verstrekt heeft de plicht vooraf de stakingsbereidheid van zijn medewerkers in kaart te brengen en zo nodig actie te ondernemen om de continuïteit te garanderen. Is dit voldoende gebeurd?

Een stakingsdreiging is in deze tijden altijd nabij. Daarom moeten het OCMW en het stadsbestuur dringend samenzitten om een effectieve oplossing uit te dokteren opdat dergelijke pijnlijke situaties niet meer zullen voordoen.

Gezien dit hier een sociaal onderwerp betreft denk ik niet dat de vakbonden (en de burgerbeweging ‘Hart boven Hard’) gaan dwarsliggen maar eerder zullen  meedenken aan ‘hoe’ een beperkte dienstverlening te organiseren.

Wij zijn bereid constructief mee te denken want de zwakke medemens ligt ons nauw aan het hart!

Met dank voor jullie aandacht.  

Antwoord van de schepen:

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw David.
Raadslid Dolores David. – Beste Raadslid.
Ik had graag eens geweten uit welke onderbouwde studie u dit haalde om nu te beweren dat de
zwaksten het grootste slachtoffer zijn van een staking. Als u mij deze studie kan voorleggen, zal ik
dit met meer dan belangstelling lezen. Maar laat mij u er vooral op wijzen dat deze situatie is
beginnen escaleren sinds dat uw partij deze situatie heeft helpen creëren. Nog nooit is er zo gesnoeid
geweest in sociale verworvenheden als sinds het aantreden van deze regering. [rumoer] Nog nooit
heeft een regering zo in de portemonnee van de door u aangehaalde zwakste medeburger gezeten.
Nog nooit heeft deze bevolking meer het gevoel gehad dat er naar hen niet wordt geluisterd. Om nu
hier zomaar te gaan aanklagen dat de zwaksten het slachtoffer zijn van deze stakingen vind ik een
brug te ver. Het zijn net de zwaksten onder ons die de dupe worden van uw soort beleid. Een beleid
die erop gesteld is de rijken onder ons nog rijker te maken en een complete werkende klasse weer
onderdanig te maken aan het grote kapitaal. Ja, ik weet dat dit met klem zal ontkend worden maar
laat mij toe even op te sommen waarom de mensen gaan staken: langer werken, minder pensioen,
meer pensioen voor de superklasse – kolonels, generaals, magistraten enzovoort – minder
terugbetaling van ziekenfonds, zieken worden geviseerd, langer werken en vooral flexibel werken.
Ik wil er gerust nog een hele lijst opnoemen als u dat wilt.
Raadslid Patrick Daels. – Dat is hier totaal irrelevant, dat doet niks ter zake, dat is geen
bevoegdheid van de gemeenteraad.
Raadslid Dolores David. – Maar beste collega, kom hier nu niet aanklagen en de hypocriet
uithangen dat de zwaksten de dupe zijn van de staking. Ik reken mijzelf niet bij de zwaksten, verre
van, maar ook ik ben de dupe van uw soort beleid. Dus laat ons eerlijk blijven met elkaar, zolang u
en uw partij deze manier van regeren verderzet, zullen velen onder ons het verzet tegen deze
oneerlijkheid verder zetten. Er komt tijd dat ook de zwaksten waar u zo gretig op inpakt, beseffen
dat deze stakingen er net komen om hun toekomst te vrijwaren. Iets wat haaks staat op uw soort
beleid, namelijk de rijksten nog rijker maken. Als u nog eens wilt beweren dat de zwaksten de dupe
zijn van stakingen kan ik u verwijzen naar de jaren ‘30. Daar waren het ook de armsten en de
zwaksten die de dupe waren.
Raadslid Patrick Daels. – Zeg, zeg, alstublieft hé, alstublieft!
Raadslid Hugo De Bondt. – Dat heeft hier niks, dat heeft hier niks mee te zien, absoluut niks.
Raadslid Patrick Daels. – Voorzitter, ik vind dat beneden alle peil, ik vind dat totaal ongepast.
[Iedereen praat door elkaar]
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Laat mevrouw David uitspreken, alstublieft!
Raadslid Dolores David. – Door stakingen en protesteren zijn deze mensen de middenklasse
geworden van vandaag. Dezelfde middenklasse die u en uw partij wil vernietigen. Als u zo inzit met
de zwaksten uit onze maatschappij zou ik u voorstellen om eens rond uw tafel te gaan zitten met uw
nationale voorzitter – want uiteindelijk komen de meeste besparingen op de kap van de zwaksten –
of minister uit uw regering uit uw partij. Ik vind het echt hypocriet dat uitgerekend een raadslid van
N-VA hier nu opkomt voor de zwaksten. Zou u ditzelfde ook doen als het niet over stakingen zou
gaan maar bijvoorbeeld over huisvesting, sociale vangnetten, kinderarmoede, ik betwijfel het. Dit
zijn stuk voor stuk thema’s die niet goed liggen binnen uw partij en die geen nieuwswaarde – leest.
electorale winst – kunnen opleveren. Als u echt iets wilt doen aan de zwakken, pas dan uw beleid
aan en houd rekening met deze groep mensen en haal het geld waar het zit. U zult zien, beste
collega, dat stakingen vanzelf zullen verminderen.[gelach]. Ik wilde je nog meegeven dat de zorg
voor de zwaksten in de maatschappij altijd een hoofddoel geweest is van de rooie – de sossen in de
volksmond – en zoals u wel weet kom ik uit een vakbondsachtergrond. Als men dus begint over de
zwakken komt het haar in mijn nek recht. Je gelooft toch niet zelf dat je betoog oprecht en
Bron: hugodebondt.be
geloofwaardig overkomt? De dag dat de N-VA echt opkomt voor de zwaksten in deze maatschappij
moet nog geboren worden. Maar denk niet dat ik ooit suikerbonen zal moeten komen eten bij deze
geboorte. Ik heb 24 jaar in het OCMW gewerkt. Als er een staking was, werden de mensen verwittigd
en was er altijd dienst op tijd.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dat weet ik, maar ik kan wel getuigen dat mijn moeder ook OCMWmaaltijden krijgt en die heeft geen gehad, mevrouw Dolores.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Roelant.
Raadslid Hugo De Bondt. – Ik vind dat dit debat niet moet gevoerd worden op de gemeenteraad
omdat dit wel een nationaal of een Vlaams item is.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Roelant.
Raadslid Sammy Roelant. – [Stukje tekst is onverstaanbaar] uit Gent professor Jan Dumoulin die
geschiedenis geeft aldaar, zal binnenkort zijn studie voorstellen die zegt dat staken een Vlaamse
uitvinding is, dus dat dat een bijdrage is van Vlaanderen aan de wereldgeschiedenis. Ik denk dat dat
iets is waar we trots op mogen zijn, dat dat een stuk nationaal patrimonium is. Ik raad iedereen die
studie een keer aan. En alle gekheid op een stokje, ik heb vandaag nog een artikel gelezen van één
van de grootste armoedespecialisten in ons land die zei dat dit de eerste regering was dat hij wist
die niet op objectieve gegevens z’n armoedebeleid baseerde maar op heel andere gegevens. Dat is
ik niet die dat zeg, jullie mogen proberen die studies te weerleggen. De cijfers spreken voor zich,
hé?
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Matthys.
Schepen Martine Matthys. – Mijnheer De Bondt zoals u weet is Dirk De fauw verontschuldigd omdat
hij gastheer is voor 40 jaar OCMW-raad maar hij heeft mij gevraagd hem te vervangen en ik citeer
dus collega Dirk De fauw: “Ik waardeer en deel uw bekommernis om de zwakkere medemens maar
wens toch de nodige nuanceringen aan te brengen. Op vandaag doen meer dan 1.000 Bruggelingen
een beroep op de dienstverlening van maaltijden aan huis en sommigen voor enkele maaltijden per
week, 850 onder hen dagelijks. In tegenstelling tot wat u denkt, zijn echter niet al deze klanten
zorgbehoevend.
Het is namelijk zo dat alle Bruggelingen vanaf de leeftijd van 65 jaar klant kunnen worden, ongeacht
hun zorggraad. De klanten worden wel gescreend door maatschappelijke werkers om te zien of de
cliënt voldoende zelfredzaam is en al dan niet beschikt over frigo en microgolf. Op basis van deze
vastgestelde zorgnood wordt beslist of de maaltijd bij de klant koud geleverd wordt en dus de
maaltijd nog zelf moet opwarmen dan wel of de klant in die mate hulp nodig heeft dat de maaltijden
warm geleverd moeten worden. We weten dus zeer goed welk klanten hulpbehoevend zijn en welke
niet. Het is volgens diezelfde criteria dat het OCMW de staking van 29/09/2016 heeft aangepakt.
Van woensdag 14 september tot woensdag 21 september werden de klanten geïnformeerd dat op
donderdag 29 september geen maaltijd kon geleverd worden. Deze communicatie verliep via het
wekelijks formulier waarbij de klanten hun maaltijdkeuze opgeven. Dit werd telkens door de
chauffeur herhaald bij de dagelijkse leveringen. De chauffeurs werd ook gevraagd om aan de
leidinggevenden te laten weten bij welke cliënten zij een hoge maaltijdzorgnood vaststellen en die
zelf geen alternatieve oplossing hadden, bijvoorbeeld eten via familieleden, via buren of diepvries.
Die gegevens van de chauffeurs werden dan samen gelegd met de gegevens van de maatschappelijk
werkers wat ons de lijst opleverde van klanten met een hoge zorgnood. En aan al die klanten werd
dan ook prioriteit gegeven. Ze kregen op 29/9/2016 wel degelijk hun warme maaltijd. Deze maaltijd
werd geleverd door de mensen die wel werkten en we wisten ook perfect hoeveel dat er zouden zijn
op 29/9 want zoals bij elke staking werd het personeel op voorhand bevraagd over hun
stakingsintenties. En dit voor alle duidelijkheid met respect voor het stakingsrecht. Het is dus niet
correct te stellen, mijnheer De Bondt, dat op 29 september de zorgbehoevende Bruggeling zonder
eten zat. Alle klanten werden op voorhand en herhaaldelijk geïnformeerd. Er werd een lijst van de
meest zorgbehoevende klanten opgesteld en die zijn allemaal bediend door de personeelsleden die
wel aan het werk waren.”
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Bron: hugodebondt.be
Raadslid Hugo De Bondt. – Het spijt me, mevrouw de schepen, maar ik ga helemaal niet akkoord
met die uitleg.
Schepen Martine Matthys. – Ik ga dat ook doorgeven aan de voorzitter dan.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Dan is het incident gesloten.
Raadslid Patrick Daels. – Nee, ik wil na die zware woorden toch nog een keer een wederwoord.
Collega, ik heb eerst en vooral een vraag aan u. Uw tussenkomst is dat een persoonlijke tussenkomst,
in persoonlijke naam, of is die voorgelegd en goedgekeurd door uw fractie?
Raadslid Dolores David. – Dat is niet voorgelegd want 5 minuten voor de gemeenteraad begon
heb ik gevraagd aan Renaat om …
Raadslid Patrick Daels. – Wel, chapeau …!
[Heftige reacties in de zaal]
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Daels, kan u ter zake komen?
Raadslid Patrick Daels. – Wel, ter zake. Oké, het is duidelijk, dit is een persoonlijk standpunt van
de collega. Dan is ons fractiestandpunt dat wij uw vergelijking en uw verwijzing naar de jaren ‘30
totaal misplaatst en totaal beledigend vinden. Wij hopen ook dat u zich, misschien niet hier en nu,
maar later komt excuseren hiervoor. Dit is een totaal misplaatste vergelijking die we zeer beledigend
vinden en als het moet zal er vervolg aan komen.
Raadslid Dolores David. – Over mijn lijk!!
[Gelach en rumoer]
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Het incident is gesloten, collega’s.
Raadslid Patrick Daels. – Burgemeester, ik vind dat echt zeer triestig. Waarvan akte en dit zal nog
een staartje krijgen. Dank u.

Mijn conclusie: 

Raadslid Dolores David (sp.a) vond het nodig op mijn interpellatie te reageren met een nijdige scheldtirade aan het adres van de N-VA. Haar tussenkomst was totaal naast de kwestie. Niettegenstaande de afwezigheid van onze fractieleidster -zij vond de thuismatch van Club Brugge belangrijker- werd door ons stevig weerwerk geboden. Tot eenieders verbazing liet de gemeenteraadsvoorzitter betijen en onderbrak zijn partijgenote niet. Uit diepe verontwaardiging schreef ik hem de volgde dag aan in verband met dit zwaar incident.