Afbraak en heropbouw van de gebouwen van Brugs dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’

In het najaar van 2014 heeft de stad – als eigenaar van de bijna 40 jaar oude gebouwen – aan nieuw waterzuiveringsstation geplaatst en de rioleringen vernieuwd. Voorts werden de voetpaden vernieuwd. Tevens werden de looprennen voor grote honden overdekt en voorzien van een windscherm. Maar dat was het dan ook.

Het is niet alleen hoog tijd om de gebouwen in zijn geheel te vernieuwen, ook het aanpassen aan de nieuwe wettelijke normen dringt zich op!

De voorzitter van deze v.z.w. verklaarde o.m. in april 2015 in een van zijn vele interviews dat de gebouwen van het asiel dringend moesten worden vernieuwd en de hokken aangepast aan de hedendaagse wettelijke normen. Verder pleitte hij ook voor het inrichten van een ruimte voor de dierenartsen, een ruimte ernaast waar de zieke dieren zouden kunnen herstellen. Verder een ruimte om honden en katten te wassen en te trimmen én een volledige accommodatie voor de oppassers en vrijwilligers .

Graag vernam ik of er al enige vooruitgang is geboekt. Zijn er al stappen gezet in dit dossier? Mag ik de stand van zaken ervan kennen? 

Antwoord ontvangen op 05/04/2017

Op de gemeenteraadszitting van 31 januari 2017 bij mijn tussenkomst bij agendapunt 16: Eigendommen – erfpacht grond met opstallen Krinkelstraat – erfpachtovereenkomst met Het Blauwe Kruis Brugge Dierenbescherming vzw – goedkeuring werd geantwoord door schepen Laloo dat Het Blauwe Kruis de investeringen nu zelf zal bekostigen. Tevens antwoordde schepen Laloo, op een analoge vraag van een raadslid, dat er een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst zal opgemaakt worden met Het Blauwe Kruis voor alles wat praktische afspraken betreft. Schepen Hoste haalde tenslotte nog aan dat die samenwerkingsovereenkomst spoedig aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden.