Asbest in de Brugse gebouwen (III)

Niet al mijn vragen in mijn schrijven van 12 december 2017 werden beantwoord. Daarom stel ik die drie vragen opnieuw:

  1. In hoeveel en welke gebouwen werd er asbest gevonden?
  2. Wanneer worden de beheersplannen opgemaakt? En wanneer worden deze afgesloten?
  3. Mag ik de lijst van de gebouwen waarvan een asbestinventaris is opgemaakt bekomen?

Voorts wil ik er nadrukkelijk op wijzen dat de sloopwerkzaamheden dienen te gebeuren door een gespecialiseerde firma die hiervoor een registratienummer heeft. En niet door eigen regieploegen. Het is niet voldoende de asbestproblematiek te kennen als aannemer, deze moet een hiervoor erkende registratie bezitten. 

Mag ik aandringen op een antwoord op àl mijn vragen en mij de lijst van de gebouwen waarvoor een asbestinventaris is opgemaakt te bezorgen?

Antwoord ontvangen op 29/01/2018

In hoeveel en welke gebouwen werd er asbest aangetroffen?  In 251 gebouwen werd iets van asbest of asbestverdacht materiaal aangetroffen waarvan geen staal kon genomen worden wegens te goede staat van het materiaal.   De asbesthoudende materialen bevinden zich meestal in niet-publiekstoegankelijke zones. Bovendien komt asbest veelal voor in gebonden toestand en kan zonder risico’s behouden blijven tot het moment van renovatie.

Wanneer wordt het afsluiten van de opmaak van de asbestinventarissen verwacht?   Maandag 22/01 werden de laatste 3 (extra) locaties bezocht, daarna moeten de stalen nog onderzocht worden in het labo en de asbestinventarissen afgewerkt worden. Alles wordt dus zo snel mogelijk afgerond.

Wanneer worden de beheersplannen opgemaakt?  De beheersplannen worden nu opgemaakt voor een stelselmatige verwijdering.

Wanneer worden deze afgesloten?   Hier kunnen we voorlopig geen termijn op kleven. De beheersplannen worden nu opgemaakt voor een stelselmatige verwijdering.

Graag bekwam ik de lijst van de gebouwen waarvan reeds een asbestinventaris is opgemaakt.   Deze kunnen ingekeken worden bij de dienst patrimoniumbeheer na voorafgaandelijke afspraak.