Betaling via portefeuille AQUARIO (FARYS)

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag van 3 juni 2015 ‘Aanpassingswerken op het domein van het Brugs dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’ werd mij op 18 juni 2015 medegedeeld dat de totale kost van de werken op dit domein werd betaald via de portefeuille AQUARIO (FARYS), dus niet stedelijk budget. Op één der berekken in mei werd uitgebreid toelichting verstrekt over FARYS. We werden toen ook in het bezit gesteld van een power-point. Maar nergens is er info te vinden over AQUARIO.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Meer informatie over AQUARIO;
  2. Wat betekent ‘Betaling via portefeuille AQUARIO (FARYS), dus niet stedelijk budget’? Is dit dan een ‘cadeau’ voor de v.z.w. en de stad?

Antwoord ontvangen op 17/12/2015

Hierna in korte bewoording het AQUARIO-verhaal:

Decretaal moeten de drinkwatermaatschappijen sedert 2005 instaan voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater. Dit kan door het beheer van de riolen over te dragen aan of door een overeenkomst af te sluiten met de drinkwatermaatschappijen waarin de gemeenten aangeven zelf in te staan voor de zuivering. In het voorjaar van 2009 nam de stad de beslissing om in te stappen in de divisie Zuivering van TMVW (AQUARIO) en het beheer van de riolen over te dragen aan TMVW. Van dan af verlopen de uitgaven voor zuivering via TMVW. Om de uitgaven van de gemeenten te sturen worden trekkingsrechten toegekend op basis van de aan te rekenen gemeentelijke saneringsbijdragen en gemeentelijke saneringsvergoedingen (rioolrecht). Deze worden berekend volgens de geldende tariefstructuur en het laatst gekende jaarlijks drinkwaterverbruik per gemeente. Het beschikbaar budget wordt opgesplitst in een investeringsfonds en exploitatiefonds. Driemaandelijks is er een rapport met vermelding van de vastgelegde en aangerekende uitgaven: ° de per project afgerekende investeringsbijdragen; ° de afgesloten exploitatieopdrachten; ° de afgerekende rioolaansluitingen en  ° de geïnstalleerde of overgenomen IBA-installaties (Individuele Behandeling van Afvalwater). Dit laat toe de evolutie van desbetreffende budgetten op te volgen.