Brand bij afvalverwerkingsbedrijf Vangansewinkel

Gisterenavond (26 mei 2016) woedde een zware brand bij het afvalverwerkend bedrijf Vangansewinkel. Afval zou vuur hebben gevat, met als gevolg een hevige rookontwikkeling. De rookpluim boven Brugge was van kilometers ver te zien.

Ik kreeg graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke stappen heeft het stadsbestuur, met assistentie van zijn preventiedienst, ondernomen?
  2. De VMM heeft in de directe omgeving een continue meetpunt en die zo automatisch gealarmeerd worden De VVM  zal wel metingen hebben uitgevoerd op fijn stof. Willen jullie mij de waarden van het fijn stof mededelen?
  3. Werd de meetwagen opgeroepen om de luchtkwaliteit te controleren?
  4. Zo ja, had ik graag de resultaten van de gemeten waarden ontvangen zoals o.m. dioxinepartikels die in de lucht werden geblazen? Het zou hier immers gaan om nat papier, papier is verwerkt met chloor. Indien er nog andere producten aanwezig zijn hebben wij de perfecte cocktail voor dioxine.
  5. Welke producten en/of stoffen liggen er overigens nog in het bedrijf opgeslagen?

Antwoord ontvangen op 21/06/2016

Van Gansewinkel is een klasse 1 bedrijf (cfr Vlarem) waardoor de toezichthoudende bevoegdheid bij de Vlaamse Milieu-inspectie ligt. Er is aan hen gevraagd welke actie zij naar aanleiding van de brand hebben genomen. De Milieu-inspectie liet weten dat ze bij het bedrijf zijn langs geweest op vrijdagmorgen (de brand was op donderdagavond) toen ze het nieuws vernamen via de radio.

De exploitant had het incident op dat moment nog niet gemeld aan de Milieu-inspectie, noch aan het stadbestuur, wat nochtans verplicht is volgens Vlarem. De inspectie wees uit dat het meeste materiaal uit de brandhaard al was afgevoerd naar IVBO, dat de brandweer niet meer aanwezig was, dat er nog een beperkte hoeveelheid restafval uit de brandhaard buiten lag en dat men bezig was met het verwijderen van de beschadigde platen aan de zijkant van de loods. De Milieu-inspectie zou de afwateringssituatie en het werkplan nog verder nakijken.

Er is geen meetpost van de VMM in de omgeving, die informatie klopt niet (ter info: de dichtste meetpost van de VMM is in Moerkerke). Er zijn geen speciale luchtmetingen gebeurd. De brandweer schat bij dergelijk incident in of er gevaarlijke stoffen vrijkomen, of er een noodzaak is om bijkomende luchtmetingen te doen en of maatregelen voor omwonenden noodzakelijk zijn. Dit was hier niet het geval.

De meetpost van het stadslabo aan de Hoefijzerlaan – dit was windafwaarts ten opzichte van de brand – heeft geen abnormale waarden fijn stof gemeten.