Erfpacht ‘Het Blauwe Kruis’

1.   Tijdens mijn tussenkomst op de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 januari 2017 drong ik aan om een vertegenwoordiger, als onbezoldigd waarnemer, van de stad op te nemen in het bestuur en/of de algemene vergadering van de vzw Het Blauwe Kruis. Deze zou dan regelmatig verslag uitbrengen bij de schepen voor dierenwelzijn van de stad Brugge. Bij niet naleving van de elementaire regels inzake dierenwelzijn of inzake de doelstelling van het asiel komt er een einde aan de erfpachtovereenkomst. Ik vroeg toen om deze bepaling in art. 12 – deze voorziet tal van bepalingen waarbij van rechtswege er een vroegtijdig einde kan komen aan de erfpachtovereenkomst – in de overeenkomst op te nemen. 

Uit het antwoord van schepen Laloo kon ik uitmaken dat het niet gangbaar is dat een vertegenwoordiger van de stad in een vzw wordt opgenomen. Ik wijs er wel op dat de gronden, waarop zal worden gebouwd, eigendom zijn en blijven van de stad. Bovendien krijgt het asiel ook subsidies van onze stad en de aangesloten gemeenten. Mag ik er ook op wijzen dat ikzelf, naast heel wat andere vertegenwoordigers voor de stad in vzw’s, indertijd ben aan aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij de vzw’s Footstep en Sobo @ Work. Dus wat de schepen aanvoert klopt niet. Het is dan ook maar logisch dat er ook in de v.z.w. Het Blauwe Kruis een stadsvertegenwoordiger zitting krijgt.

2.   Verder kreeg ik geen afdoend antwoord op mijn vraag om de hele overeenkomst tussen de stad en Het Blauwe Kruis beperkt te houden tot de opvang, het verzorgen en het herplaatsen van honden en katten. Dus geen ruime bepaling die toelaat om ook andere dieren onderdak te verlenen. De bestemming van het goed (gebouwen en gronden) dient nauwkeurig te worden bepaald. Elke overtreding ervan kan nietigheid uitmaken van de overeenkomst.

Samen met de vele dierenvrienden dring ik aan om mijn twee suggesties mee te nemen. Dit zal de samenwerking en de transparantie tussen het dierenasiel, de stad en de vele dierenvrienden bevorderen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus iedereen zal er baat bij hebben. Het zal ook de rust en de sereniteit terug brengen rond het dierenasiel. Ik wil graag meewerken aan een positief verhaal. 

Met dank voor het antwoord.

Antwoord ontvangen op 05/04/2017

Het is niet de bedoeling geweest en zeker niet voorzien in de overeenkomst dat de stad Brugge een vertegenwoordiger zou hebben in het bestuur van de vzw. Het klop dat de vzw vergoedingen (vermoedelijk geen subsidies in de letterlijke zin van het woord) krijgt door enkele steden en gemeenten voor de door hen geleverde prestaties op de respectievelijke grondgebieden (per hond, per kat, en enkel voor de wettelijke verplichtingen …). De overeenkomst betreffende de erfpacht gaat enkel over het ter beschikking stellen van grond/gebouw zodat de vereniging zijn werking zou kunnen uitbouwen. Indien de stad niet tevreden blijkt te zijn over de dienstverlening kan zij die dienstverzekeringsovereenkomst stopzetten en het dan zelf organiseren ofwel zoeken naar een andere aanbieder. Een overgrote meerderheid diensten van de vzw zijn niet onmiddellijk van stedelijk belang. U kunt zich misschien ook lid maken en via de algemene vergadering of als vrijwilliger inspraak bekomen in alle werkingen die uw interesse kennen. Het stadsbestuur heeft wettelijk de verplichting om opvang voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren te voorzien en kiest om deze dieren op te vangen in een dierenasiel op eigen grondgebied. De uiteindelijke erkenning wordt afgeleverd door de dienst Dierenwelzijn/LNE.   In praktijk is een dierenasiel méér dan alleen maar een opvangplaats voor deze wettelijke categorie, maar ook de locatie waar burgers terecht kunnen als ze vrijwillig hun dier willen afstaan en/of de locatie waar dieren bij noodgevallen (dringende interventies, overlijdens, inbeslagnames, …) terecht kunnen. We menen dat de meest courant gehouden kleine (konijnen, hamsters, cavia’s, fretten, gerbils) en grote (geiten, schapen, paarden, pony’s, …) zoogdieren, eventueel beperkt in aantal, ook opgevangen moeten kunnen worden. Het niet voorzien van opvangmogelijkheden voor deze dieren bij de bouw van een nieuw asiel lijkt ons een gemiste kans.