In- en uitrijden garage door mindervalide man

De zwaar mindervalide man – 80+ gehandicapt – M.D.V., wonende in … te… huurt sinds jaren een garage om de hoek, in de … rechtover het huisnr. … . Het is hem absoluut onmogelijk om te voet lange afstanden af te leggen.

Dikwijls is het niet mogelijk om zijn garage in of uit te rijden. Niettegenstaande  

a. er daar indertijd drie grote gele lijnen werden aangebracht rechtover zijn garage en  

b. de heer M.D.V. ook een aanwijzing op de poort heeft gekleefd om niet te parkeren aan de andere kant (zie bijgaande foto’s) staan er heel regelmatig voertuigen geparkeerd. Dit probleem houdt reeds vijf jaar aan.

De politiediensten vinden het adres blindelings, want zij zijn goed op de hoogte van het probleem. Wekelijks, en soms drie maal in de week, moet hij hun hulp inroepen. Soms wordt er getakeld en, inderdaad, enkel wanneer hij uit de garage moet rijden. Maar wanneer hij zijn garage wilt inrijden krijgt hij geen hulp.

Daarom mijn vraag. Daar dit een dringende en blijvende oplossing vraagt die reeds jarenlang aanhoudt ware het raadzaam dat de bevoegde instanties ter plaatse gaan kijken. Ik ben er zeker van dat het plaatsen van paaltjes hier een oplossing kunnen bieden.

Mag ik vragen om mijn suggestie in overweging te nemen om zo tot een oplossing te komen voor dit toch heel ernstig probleem voor de heer D.V.

Antwoord ontvangen op 11/03/2017

Er is vanuit de dienst Welzijn contact geweest met de verkeerstechnische dienst. Die is op de hoogte van de problematiek, bij het in- en uitrijden van de garage. Er is iemand ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. Er werd beslist om als oplossing het parkeerverbod te verleggen naar de andere kant van de straat. Dit zou het probleem moeten verhelpen. Deze oplossing wordt op de werkgroep verkeer voorgesteld eind april.

Tweede antwoord ontvangen op dinsdag, 25 juli 2017

De vraag om paaltjes aan te brengen in de …, ter hoogte van de garage van M.D.V., werd behandeld in de stedelijke werkgroep verkeer van 25 april 2017. Er werd een gunstig advies verleend om het bestaande parkeerverbod langs de pare huisnummers en het parkeerverbod langs de onpare huisnummers, tegenover de inritten van huisnummer …, te vervangen door parkeerverbod langs de onpare kant en om een gele onderbroken streep aan te brengen over een afstand van 3 meter ter hoogte van huisnummer … . Dit in functie van het ongehinderd kunnen in- en uitrijden van de garages in de … .

Dit advies werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni 2017. De opdracht om deze aanpassingen uit te voeren wordt gegevenb aan de wegendienst.