Leegstand van sociale huurwoningen

Tijdens mijn tussenkomst op de gemeenteraadszitting van 27 maart 2018 bij agendapunt 9: ‘Woondienst – Sociaal woonbeleidsconvenant’ stelde ik een paar vragen waarop de schepen uiteraard niet onmiddellijk kon antwoorden. Ik had toen meegegeven dat ik mijn vragen opnieuw, maar dan schriftelijk, zou stellen.

 • Wat is het aantal leegstaande huurwoningen op ons grondgebied?
 • Is er een zicht op het aantal huurwoningen die moeten gerenoveerd worden?
 • Is er een zicht op het aantal huurwoningen die moetenafgebroken worden?
 • Welke stappen zullen ondernomen worden om die, toch wel massale, leegstand terug te schroeven?
 • En in welke tijdspanne zal dat gebeuren?

Antwoord ontvangen op 28/05/2018

De gegevens rond leegstand werden opgevraagd bij de verschillende huisvestingsmaatschappijen. Het gaat hierbij over de cijfers met betrekking tot structurele leegstand, zoals deze ook worden overgemaakt aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Vivendo:

structurele leegstand in Brugge

 • Brugge Centrum 2 woningen;
 • Assebroek 2 appartementen;
 • Sint Andries 12 appartementen in afwachting van renovatie + 3 woningen in afwachting van sloop;
 • Sint Pieters 4 appartementen in afwachting van renovatie;
 • Sint Michiels 26 woongelegenheden in afwachting van sloop, daarnaast staan 19 appartementen in de Leeuwerik leeg.

In totaal dus 49 woongelegenheden op een aanbod van 1597, dit is 3 %.

Brugse maatschappij voor huisvesting

structurele leegstand in Brugge

 • Brugge-Centrum: 6 woningen in afwachting van renovatie in 3 verschillende projecten;
 • Sint-Jozef: 3 woningen in afwachting van renovatie in 3 verschillende projecten + 7 woningen in afwachting van vervangingsnieuwbouw in 3 verschillende projecten;
 • Assebroek: 1 te renoveren woning (in uitvoering);
 • Sint-Pieters: 3 te renoveren woningen (in uitvoering) in 2 dossiers + 3 te renoveren woningen in 2 dossiers + 13 woningen in afwachting van vervangingsnieuwbouw in 4 dossiers;
 • Zeebrugge: 3 woningen in afwachting van vervangingsbouw in 1 dossier.

In totaal dus 39 woongelegenheden op een aanbod van 2.087, dit is 1,9 %.

Sociaal verhuurkantoren

Bij de vereniging SVK (OCMW-vereniging) staan momenteel 12 sociale woningen leeg omwille van renovatiewerken. Dit op een totaal van 306.

De gegevens van het sociaal verhuurkantoor Sovekans werden ondertussen ook opgevraagd, en zullen u zo snel mogelijk bezorgd worden.

In Brugge is geen enkele sociale huurwoning opgenomen in de leegstandsinventaris.

De reden hiervoor is dat de sociale huisvesters iedere woning uit hun patrimonium verhuren, behalve wanneer de woonkwaliteit ondermaats dreigt te worden. In die gevallen worden de woningen gerenoveerd, gesloopt en herbouwd of wanneer de vorige opties niet haalbaar zijn verkocht (of voor wat betreft de sociaal verhuurkantoren uit huur genomen).

Uit de aangereikte cijfers die controleerbaar zijn bij de VMSW blijkt dat de leegstand zeer klein en altijd tijdelijk is in Brugge.

De tijdshorizon voor renovatie of herbouw is afhankelijk van de stedenbouwkundige procedure die moet doorlopen worden en vooral van het voortraject. Het neemt immers tijd in beslag om tot een goede plaatselijke aanleg te komen rekening houdend met alle aspecten die van belang zijn om tot een kwaliteitsvolle woonomgeving te komen. Daarnaast is ook de planning van de VMSW van belang in functie van de financiering.

De definitie van structurele leegstand is: “een leegstaande woning die gedurende minimaal zes maanden leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering van een renovatie- of bouwproject”. Art. 1, 21° van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/12/2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten


Aansluitend op onze brief van 28 mei 2018 hierbij de ontbrekende informatie.

Sovekans beschikt over 143 woningen. In 2017 stonden 16 panden een tijd leeg wegens frictieleegstand of renovaties.