‘Nieuw dierenasiel’ v.z.w. Het Blauwe Kruis

Met heel wat bombarie in de dag- en weekbladen en op Focus TV werd in de eerste week van februari 2017 bij monde van de voorzitter J. Schoutteet de wereld kond gemaakt van het van het bouen van een gloednieuw asiel. Dank zij een schenking van 1,2 miljoen euro werd dit de v.z.w. mogelijk gemaakt.

In al die interviews beweerde de voorzitter dat de bouwaanvraag “eerstdaags zal worden ingediend”. Meer zelfs: “het nieuwe asiel moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2018” aldus de heer Schoutteet.

We zijn nu einde januari 2018 en nog steeds moet de eerste spadesteek in de grond gestoken worden. Graag had ik de reden gekend waarom de werken op zich laten wachten?

  • Werden er reeds een (of meerdere) bouwvergunning(en) ingediend?
  • Zo ja, werden deze al dan niet goedgekeurd?
  • Is er nu een goedgekeurde vergunning in het bezit van het dierenasiel?
  • Wanneer starten de werken?
  • Wanneer is het einde daarvan voorzien?

Antwoord ontvangen op 01/03/2018

° Werd er reeds een (of meerdere) bouwvergunningen ingediend?

° Zo ja, werden deze al dan niet goedgekeurd?

Er werd een eerste vergunningsaanvraag ingediend op 6 april 2017. Dit dossier werd onvolledig verklaard op 26 april 2017 wegens het ontbreken van documenten.

Op 15 mei 2017 werd een nieuw dossier ingediend, dit werd uiteindelijk door de aanvrager ingetrokken wegens een ongunstig advies van de brandweer.

Momenteel loopt een nieuwe aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen moet ten laatste op 19 maart 2018 een beslissing nemen over het dossier.

° Is er nu een goedgekeurde vergunning in het bezit van het dierenasiel?

Er is een bouwvergunning voor het bestaande dierenasiel, afgeleverd op 1 april 1977.

° Wanneer starten de werken?

° Wanneer is het einde daarvan voorzien?

Daar hebben wij geen zicht op. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen moet de vergunning nog 35 dagen uithangen vooraleer de werken kunnen gestart worden. Voor een effectieve aanvang van de werken dient u zich tot de bouwheer te richten.