Oud gemeentehuis van Sint-Andries

Sinds heel lang reeds vertoont het voormalig gemeentehuis van de deelgemeente Sint-Andries heel wat mankementen. Er zijn daar onder meer een paar stadsdiensten in ondergebracht. Het is er geen aangename werksfeer.
Ik som volgende tekortkomingen op:

  1. De centrale verwarming is ondermaats. De bedienden hebben er, vooral in de winter, heel koud en zitten er met dikke pulls of jassen te werken.
  2. Het gebouw is niet geïsoleerd.
  3. De ramen die er zich bevinden bestaan nog steeds uit enkel glas. In het kader van de ondertekening van het ‘Burgemeestersconvenant en de installatie van het klimaatforum’ op maandag 1 december 2014 in het stadhuis kan dit tellen!

Rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn kunnen niet op de 1e verdieping (waar de diensten zich bevinden) geraken. Er is geen lift voor die mensen voorzien. Er is wel een stoeltjeslift voorhanden die al vele maanden buiten gebruik is. De stadsbedienden moeten verplicht naar beneden komen om deze mensen met een beperking te helpen. Dit is onverantwoord! Dit is niet meer van deze tijd! Een lift in het gebouw is hoognodig en makkelijk te plaatsen.

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:   Is het stadsbestuur bereid werk te maken om:

  • a. de verwarming optimaal te laten werken (hetzij door reparatie of vernieuwing) zodat het personeel geen kou meer lijdt?
  • b. het gebouw zo goed mogelijk te isoleren?
  • c. de ramen te vervangen door dubbelglazige ramen?
  • d. een lift te laten plaatsen voor de rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn?
  • e. in afwachting van het plaatsen van een lift, de stoeltjeslift te herstellen, eventueel te vernieuwen?  

De voornoemde mankementen zijn reeds lang gekend bij de stadsdiensten, maar er komt maar geen beweging in deze.

Antwoord ontvangen op 17/02/2015

Vraag a.: De dienst elektromechanica informeert mij dat er eind 2014 hooguit twee meldingen zijn geweest omdat de centrale verwarming te weinig warmte gaf. De dienst heeft hier onmiddellijk passend gevolg aan gegeven. In 2013 heeft de dienst geen enkele melding geregistreerd. De dienst stelt dat het probleem niet aan de installatie zelf ligt, maar dat de klachten telkens het gevolg zijn van wijzigingen aangebracht aan de sturings-instellingen van de verwarmingsketel of het te pas en te onpas aan- of afschakelen van de verwarming door onbevoegden in het gebouw. De verwarmingsketels dateren van de jaren 1992 en 1993. De ketels werken nog naar behoren en dienen nog niet te worden vervangen. Er zijn geen plannen om deze binnen de drie jaar te vervangen.   Vragen b. en c.: Om te kunnen antwoorden op deze vragen is het noodzakelijk u eerst nader te informeren over de globale aanpak van het volledig gebouwenpatrimonium in stadseigendom. Op 16/05/2012 besliste het college van burgemeester en schepenen de oprichting van een interne werkgroep ’energiebeheer’, als denktank voor:   ° het rationeel energieverbruik van bestaande gebouwen en installaties in stadsbezit;   ° de na te streven energieprestaties bij nieuw te ontwikkelen bouwprojecten in opdracht van de stad;   ° het milieuvriendelijker maken van het wagenpark voor de diverse stadsdiensten.   Deze interne werkgroep focust zich onder meer op de energieprestaties en de impact op het milieu van de gebouwen, de technische installaties en het wagenpark in eigendom van de stad.
Aanpak van de bestaande gebouwen:   Het is financieel en organisatorisch niet realistisch en haalbaar om het volledig gebouwenbestand (ongeveer 500 gebouwen) in eigendom van de stad aan te pakken. (…) De interne werkgroep heeft met het oog op het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot, een lijst opgemaakt van gebouwen die het meest verbruiken, het meest uitstoten en het meest potentieel hebben om nog besparende ingrepen te doen. (…) Het college besliste op 19/01/2015 de opmaak van een studie in verband met de prioritaire gebouwen aan Eandis toe te wijzen.

Het oud gemeentehuis van Sint-Andries behoort niet tot de meest prioritaire gebouwen die volgens het intern onderzoek in het kader van het rationeel energieverbruik eerst aangepakt dienen te worden. Dit belet wel niet dat dergelijke gebouwen in het kader van geplande verbouwings- of inrichtingswerken ook meegenomen kunnen worden in het nemen van diverse energiebesparende maatregelen (…) Behalve de uitbreiding van de bibliotheek zijn er in de nabije toekomst geen concrete werken voorzien in dit gebouw. Dat kan enigszins nog veranderen afhankelijk van een studie omtrent de huisvesting van stadsdiensten en in het kader van het onderzoek ter verbetering van de openbare dienstverlening naar de burger toe. Afhankelijk van de prioriteiten, zal dit gebouw in de toekomst zeker aangepakt moeten worden om te voldoen aan de nieuwe inzichten en normen inzake energiebeheer en milieubescherming. De dienst patrimoniumbeheer en de interne werkgroep energiebeheer is hierbij wel voorstander voor een meer globale aanpak en niet voor het nemen van enkele fragmentaire maatregelen die onvoldoende volgens kosten-batenanalyse voorafgaandelijk bestudeerd zijn.   Vragen d. en e.: Om het administratief centrum toegankelijk te maken voor personen met een handicap werden er in het verleden reeds een aantal werken uitgevoerd. In 2006 werd het sanitair op de gelijkvloerse verdieping volledig vernieuwd en voorzien van een toilet voor rolstoelgebruikers. Tevens werd het gebouw voor iedereen toegankelijk gemaakt door aan de achterzijde (kant parking) een helling en een inkomgeheel met automatische schuifdeur en geïntegreerde nooduitgang te voorzien. Na de uitvoering van deze werken werd er in 2009 langsheen de hoofdtrap een plateaulift geïnstalleerd voor personen met een handicap. Gezien de plaatselijke situatie was het toen niet zo evident om een andere lift in het gebouw te voorzien.

Al vrij vroeg werd vastgesteld dat de gebruikers in het gebouw, de plateaulift ook in dienst namen voor het transporteren van allerlei zaken en goederen. Omdat de lift hierop niet voorzien is, klopt het dat deze installatie regelmatig buiten dienst diende te worden gesteld. De lift wordt middels een raamcontract onderhouden door een externe gespecialiseerde firma (Coopman). Het probleem met de lift is van structurele aard, maar wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. De cel onderhoud gebouwen heeft nu in overleg met de onderhoudsfirma een voorstel uitgewerkt om de verankering van één jaar geleden de verticale steunen van de lift te verstevigen. Men hoopt hiermee de bruikbaarheid en bedrijfszekerheid van de plateaulift te verhogen. Toch is het primair doel van deze installatie het vervoer van rolstoelgebruikers en niet zozeer het vervoer van goederen.