Sanering van giftige grond (Kristus Koning) II

Uw antwoord van 28 oktober 2016 op mijn vorige schriftelijke vraag van 24 oktober 2016 voldoet niet aan mijn vraag.

De EU-kaderrichtlijn (EG) 2008/98 werd geïmplementeerd in het bodemdecreet Vlarebo op 27 oktober 2006.

Graag kreeg ik antwoord op mijn volgende vragen:

  1. Werd aan de bijlage V van het Vlarebo inzake grondverzet voldaan?
  2. Werd bij de beslissing gronden aan te voeren, de voorziene traceerbaarheidsprocedure gebruikt?
  3. Werd rekening gehouden met de OVAM-richtlijn ‘Herstel en beheer (water-) bodemkwaliteit?

Antwoord ontvangen op 17/11/2016

  1. Er is tot nu toe geen grondverzet uitgevoerd. Dat was in 2012 bij de start van de rioleringswerken wel de bedoeling. Het is dan ook net bij de bodemanalyses in het kader van grondverzet dat de cyaanverontreiniging aan het licht is gekomen.
  2. De verontreiniging is ontstaan in de jaren ’20, toen met cyanide vervuilde grond is gebruikt voor het aanleggen van de openbare weg en deels voor het ophogen van private percelen. Er is sindsdien geen grond geen grond aangevoerd. Bij de geplande sanering van de wegkoffer, zal er propere grond gebruikt worden om de wegkoffer terug aan te vullen. Deze grond zal voldoen aan alle wettelijke vereisten. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de bodemdeskundige en de leidend ambtenaar van de stad en OVAM.
  3. Zowel bij het onderzoek naar de bodem- en grondwaterverontreiniging (OBBO), als bij de opmaak van het bodemsaneringsproject, is strikt rekening gehouden met alle van toepassing zijnde regelgeving. OVAM heeft de opmaak van het BSP gecoördineerd, er is een erkend bodemdeskundige aangesteld. Ook bij de uitvoering van de sanering wordt hier nauwgezet op toegezien.