Sanering van giftige grond (Kristus Koning)

Kort na aanvang van de rioleringswerkzaamheden in de Karel de Floustraat (Kristus Koning) werden deze werken op 30 maart 2012 stilgelegd nadat duidelijk werd dat er cyanide in de bodem zat. Nu pas, na 4,5 jaar, start aldaar de sanering van de grond.

Mijn vraag: stonden de opgevoerde gronden reeds geregistreerd in ght ‘Grondeninformatieregister’ (VLAREBO 2008. 14 december 2007: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de -bescherming. Titel III; Hoofdstuk 1; art. 13 en de ‘Gemeentelijke inventaris’, Afdeling III, art. 22)?

Graag werd ik verder in get bezit gesteld van:

  1. de waarden van de te saneren grond (bodemattesten)   en
  2. de analyses van het grondwater.

Antwoord ontvangen op 28/10/2016

Het grondeninformatieregister bestaat uit percelen waar ooit VLAREBO-activiteiten zijn uitgevoerd. Dit was niet het geval bij de verontreinigde zone (openbare weg en private percelen) in de Karel de Floustraat, dus waren die gronden ook niet in het register opgenomen.

De gevraagde analyseresultaten voor bodem en grondwater zijn terug te vinden in het beschrijvend bodemonderzoek (zie bijlage).