Sluikstort en zwerfvuil

Ook in onze stad treffen wij, jammer genoeg, heel wat sluikstort en zwerfvuil aan.
Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoeveel vaststellingen van sluikstort en zwerfvuil waren er in 2015 en 2016?
  2. Hoeveel processen-verbaal werden er toen opgesteld?
  3. Wat was de jaarlijkse kost in 2015 en 2016 om dit op te ruimen?
  4. Worden er verborgen camera’s ingezet in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil?

Antwoord ontvangen op 27/04/2017

In 2015 waren er 777 meldingen van sluikstort en 195 meldingen van zwerfvuil. In 2016 waren dat er respectievelijk 825 en 184. Het betreft hier enkel de geregistreerde meldingen. In praktijk wordt ook heel wat sluikstort/zwerfvuil ongeregistreerd verwijderd door stadsarbeiders, via opruimacties, door inwoners, … Het aantal door de politie opgestelde processen-verbaal voor sluikstorten bedroeg 45 in 2015 en 32 in 2016. Daar bovenop werden in 2015 in totaal 136 bestuurlijke verslagen (in kader van toepassing GAS-sanctie) opgesteld inzake afval (er werd nog geen onderscheid gemaakt in de categorie afval: niet alles is dus sluikstorten en zwerfvuil). In 2016 werden 171 bestuurlijke verslagen opgesteld inzake afval (vanaf 2016 werd afval verder onderverdeeld): ° sluikstorten als inbreuk op de afvalkalender: 111 vaststellingen ° sluikstorten in de openbare ruimte (op openbare plaatsen en zwerfvuil): 27 vaststellingen ° sluikstorten in afvalrecipiënten: 3 vaststellingen ° sluikstorten naast afvalrecipiënten: 11 vaststellingen ° lozen afvalwater: 7 vaststellingen ° hondenpoep: 4 vaststellingen ° onkruid: 3 vaststellingen ° voederen van dieren: 3 vaststellingen ° niet gedefinieerd: 2 vaststellingen. De jaarlijkse kost voor opruiming is heel moeilijk in te schatten omdat opruimbeurten vaak worden gecombineerd met andere taken zoals het ledigen van afvalmanden. Richtinggevend kan een jaarlijkse opruimkost van 800.000 euro worden meegegeven. Er worden momenteel geen verborgen camera’s ingezet in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Een werkelijk ‘verborgen’ camera kan alleszins niet want is in strijd met camera- en privacy-wetgeving. De eventuele aanwezigheid van een camera per locatie moet vooraf door de gemeenteraad worden goedgekeurd en bovendien met een pictogram worden bekendgemaakt op dezelfde locatie. (…) Ook m.b.t. sensibilisering worden veel acties ondernomen. De meest zichtbare in het straatbeeld zijn de sensibiliseringsborden rond bepaalde thema’s: ° hondenpoep: in 2015 en 2016 werden op 182 locaties in totaal 541 sensibiliseringsborden rond bepaalde thema’s: ° hondenpoep: in 2015 en 2016 werden op 182 locaties in totaal 541 sensibiliseringsborden geplaatst gedurende 1 maand ° zwerfvuil: in 2015 en 2016 werden op 48 locaties in totaal 154 borden geplaatst gedurende 1 maand ° sluikstort rond glasbollen: in 2015 en 2016 werden aan 36 glasinzamellocaties borden geplaatst gedurende 4 maand.