Stressmetingen binnen de diensten

Aangezien mensen een belangrijk deel van hun leven op het werk doorbrengen, is het van groot belang om de oorzaken en gevolgen van werkstress in kaart te brengen. Dit is niet alleen omdat stress onaangenaam is, maar ook omdat langdurige werkstress de gezondheid kan beïnvloeden. We mogen dan niet alleen denken aan effecten op de psychische gezondheid (bv. overspannenheid of burn-out) maar ook aan de effecten op de lichamelijke gezondheid. Ook voor de werkgever zijn de hoog oplopende kosten van absenteïsme van belang, maar ook de klantvriendelijkheid krijgt een zware deuk.

De wet ‘Welzijn op het Werk’ van 4 augustus 1996 (meest recente wijzigingen en uitvoeringsbesluiten uit 2007) maakt werkstress tot een verplicht aandachtspunt in het preventiebeleid van ondernemingen en instellingen. Uitgangspunt van deze regelgeving is het principe van de primaire preventie: risico’s op psychosociale belasting moeten in kaart worden gebracht, geëvalueerd en zoveel mogelijk voorkomen worden.

Mijn vraag luidt dan ook:   Worden de nodige stressmetingen uitgevoerd binnen de diverse diensten (stressmethode systeem Sobane of een ander)?

Antwoord ontvangen op 16/11/2015

Stressanalyses zijn er nog niet afgenomen, wel risico-analyse in het kader van psycho-sociaal welzijn.

In het kader van het ziekteverzuimbeleid is gestart met dergelijke risico-analyse volgens model van de federale overheid (RATOG). We hebben dergelijke analyse afgenomen bij de dienst schoonmaak die hoog scoorde in absenteïsme. Dit werd door de eigen dienst afgenomen en afgestemd op de doelgroep: de vragenlijsten werden uitvoerig toegelicht en achteraf waren er gesprekken met alle schoonmaaksters. Bedoeling was om de risico-analyse af te nemen bij alle diensten en de volgorde te laten afhangen van het absenteïsmecijfer. Achterliggende redenering was dat het absenteïsme kon wijzen op problemen van werkdruk, manier van leidinggeven en communiceren, werksfeer,… Parallel nemen we ook risico-analyses af binnen diensten/teams waar een formeel verzoek is ingediend wegens onrespectvol gedrag.

De interne preventie-adviseur psycho-sociaal welzijn gaat met pensioen eind dit jaar. De formele verzoeken zullen worden behandeld door een externe dienst preventie en bescherming. Met deze nieuwe partner zijn volop gesprekken aan de gang rond overdracht van de werking rond psycho-sociaal welzijn en is er reeds gepolst naar instrumenten om werkdruk en beleving van werkdruk te onderzoeken.

De arbeidsgeneesheer peilt, naar aanleiding van het medisch onderzoek, ook steeds naar de werkdrukbeleving bij de personeelsleden die zich aandienen.