Voorstel tot onbezorgd parkeren voor zorgverstrekkers

Na mijn schriftelijke vragen van 28 maart 2013 en 4 juli 2013 waarin ik wees op de parkeerproblemen voor verzorgend personeel in de binnenstad breng ik, ter gelegenheid van het nieuwe mobiliteitsplan, dit acuut probleem weer ter berde. In de antwoorden op mijn vragen werd toen gesteld: “In de binnenstad zijn slechts 5.300 parkeerplaatsen voor on-street parkeren en het is niet mogelijk om van dit beperkt aantal een aantal vrij te houden voor één beroepscategorie. Dit zou de deur openzetten voor voorbehouden parkeerplaatsen voor tal van beroepscategorieën.”.

Op de gemeenteraad van 20 december 2011 werden de voorwaarden en modaliteiten bepaald in art. 9 en 10 van de retributieverordening op het parkeren goedgekeurd. Drie categorieën werden toen opgenomen die in aanmerking kwamen voor een gemeentelijke parkeerkaart (100 € per kaart per jaar), nl. cat. 1: instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking; cat. 2: thuiszorg en thuisverpleging en cat. 3: individuele zorgverstrekkers. Deze parkeerkaarten, die op naam van de instelling, organisatie of zorgverstrekker staan, geven hen onder welbepaalde voorwaarden vrijstelling van de parkeerbeperkingen van de blauwe zone of van het betalend parkeren. 

Maar na vier jaar ziet de huidige situatie er heel anders uit. Door het stelselmatig afbouwen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad, die veelal overvol staan, worden de gezondheidswerkers gedwongen om dikwijls niet reglementair te parkeren. Probleem is, net zoals in veel steden, dat wie zorg aan huis levert (huisarts, thuisverplegende, kinesist…) snel van patiënt naar patiënt moet maar geen reglementaire plaats vindt om te parkeren. Meer dan eens zijn zij gedwongen om onreglementair te parkeren met soms gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers tot gevolg. Dikwijls worden die verzorgenden dan ook beboet.

De stad Roeselare – die eveneens met dit probleem werd geconfronteerd – heeft daarvoor een oplossing gevonden. In de gemeenteraad van juni ll. werd een voorstel goedgekeurd waarbij particulieren hun oprit of garage voor de nodige tijd ter beschikking stellen van de gezondheidswerkers. Door middel van een sticker met een bepaalde slogan (en enkel bedoeld voor thuiszorg) te bevestigen aan hun garage of inrijpoort wordt aangegeven dat die zorgverstrekkers daar even mogen parkeren tot zij hun zorg hebben afgewerkt bij de patiënt. Veel mensen bleken bereid om daar mee in te stappen. De klever wordt gratis door de stad ter beschikking gesteld en zijn op diverse locaties te bekomen.

Mijn vraag: Is er ook in onze stad bereidheid om dergelijk systeem in Brugge in te voeren en goed te keuren? Dit zou heel wat stress besparen bij het zorgpersoneel en allicht ook minder problemen geven voor de andere weggebruikers.

Antwoord ontvangen op 26/10/2015

Het klopt dat er in de binnenstad een beperkt aantal parkeerplaatsen is (volgens tellingen uit 2013: 5.612). Het is onmogelijk om voor alle doelgroepen parkeerplaatsen te voorzien. De parkeerkaarten voor zorgverstrekkers zorgen er voor dat ze voor beperkte tijd (max. 1 uur) gratis kunnen parkeren. Het geeft weliswaar geen garantie op een vrije parkeerplaats. We hebben echter geen opmerkingen gekregen van de gebruikers dat er problemen zijn met dit systeem. Toch willen we het tekort aan parkeerplaatsen aanpakken met het nieuwe mobiliteitsplan.

Eerst en vooral is daarin bepaald dat er niet geraakt mag worden aan het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad. Er mogen dus geen parkeerplaatsen meer verdwijnen. Een tweede aspect is dat we zoveel mogelijk wagens, die er niet moeten zijn, uit de binnenstad willen houden. Dat zal gefaseerd gebeuren met aandacht voor alle doelgroepen.

De suggestie die u voorstelt zullen we meenemen in de verdere uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid.