Watervloed onder de spoorwegbrug Kolvestraat (II)

Naar aanleiding van de watervloed op 22 juni 2016 stelde ik op 4 juli 2016 een schriftelijke vraag. In het antwoord op 28 juli 2016 werd mij verzekerd dat:

  1. er contact werd opgenomen met Aquafin om een vergadering te beleggen met alle betrokkenen;
  2. er een aantal rioolreinigingen zou worden doorgevoerd: nl. het volledige draineringssysteem van de tunnel en een aantal rioolbuizen in het industriegebied. Voorts zou er een periodieke schoonmaak ingesteld van rioolkolken en greppels in de tunnel;
  3. er een nieuwe collector met een groter debiet zou geplaatst worden door Aquafin in 2017.

Op 28 december 2016 liep deze tunnel opnieuw onder water.

Graag vernam ik:

  1. of er reeds overleg werd gepleegd tussen de stad, Aquafin en Farys. Wanneer heeft dat plaatsgehad? Zo niet, wanneer is het overleg gepland?
  2. of de rioolreinigingen reeds hebben plaats gevonden;
  3. wanneer de nieuwe collector met een groter debiet wordt geplaatst;
  4. wat is de oorzaak van het opnieuw onder water lopen van de tunnel op 28 december 2016?

Mag ik een  antwoord verwachten op mijn vier vragen?

Antwoord ontvangen op 24/04/2017

Of er reeds overleg werd gepleegd tussen de stad, Aquafin en Farys. Wanneer heeft dat plaatsgehad? Zo niet, voor wanneer is het overleg gepland? Het overleg vond plaats op vrijdag 16 september 2016. 2. Of de rioolreinigingen reeds hebben plaatsgevonden? De rioolreiniging en camera-inspectie van de drainageriolen in de tunnel Kolvestraat ging door op woensdag 24 augustus 2016. Het periodiek onderhoud van greppels en rioolkolken werd ingeschreven in de werking van dienst Stadsreiniging. 3. Wanneer de nieuwe collector met groter debiet wordt geplaatst? Er zal een bijkomende aansluiting gemaakt worden op de collector in functie van extra overstort naar de collector bij calamiteiten zoals falen van de pompen. Het dossier wordt opgemaakt in de loop van 2017. Het doorlopen van de procedure voor de opmaak van een dossier beslaat al vlug enkele maanden, er moet opdracht gegeven worden voor grondonderzoek, opmaak van een bestek, goedkeuring van het ontwerp in het college van burgemeester en schepenen en aanstellen van een aannemer. De bijkomende aansluiting op de collector kan uitgevoerd worden in 2018 mits akkoord van Aquafin op het ontwerp. 4. Wat is de oorzaak van het opnieuw onder water lopen van de tunnel op28 december 2016? De wateroverlast in december 2016 had te maken met het falen van de pompen in het kleine pompstation dat het grondwater wegpompt in de tunnel. Dienst Elektromechanica stelt vast dat het waterdebiet dat dient weggepompt het laatste jaar hoger ligt dan andere jaren. 2016 was niet uitzonderlijk nat, integendeel. Dit laat vermoeden dat een andere oorzaak aan de basis ligt van de hogere grondwaterstand. Met recente mail werd de Nieuwe Polder van Blankenberge verzocht om na te gaan of de waterdoorvoer van het Lisseweegs Vaartje onder de Kolvestraat door beschadigingen vertoont met lekkende waterstromen als gevolg. Mogelijks is er schade ontstaan bij de recente werken aan het spoor. Ook Infrabel werd hierover aangeschreven.