Watervloed onder de spoorwegbrug (Kolvestraat)

Door de hevige regenval woensdagnamiddag en –avond op 22 juni laatstleden liep de spoorwegtunnel in de Kolvestraat onder water. Eén (of meerdere?) voertuig(en) had (hadden) zich vastgereden. De waterpomp(en) zou de hoeveelheid water niet meer kunnen weggepompt hebben of werkte soms het afwateringssysteem niet meer door de watermassa?

Met verbazing vernam ik dat de burgemeester niet op de hoogte was van de problemen in verband met de wateroverlast in de tunnel. Nochtans is het niet de eerste maal dat deze tunnel onder water loopt. Al zeker 15 jaar is geweten dat die spoorwegtunnel regelmatig te kampen heeft met wateroverlast. Ikzelf heb 12 jaar geleden meegemaakt dat deze tunnel onder dezelfde omstandigheden onder water kwam te staan. Ook toen was er geen doorkomen aan.

Graag vernam ik:

  1. Wat schortte er met de waterpomp(en)? Was (waren) deze defect? Of zou het kunnen dat deze pomp(en) de watermassa niet kon(den) wegpompen doordat deze te licht is (zijn)?
  2. Van wanneer dateert (dateren) de huidige waterpomp(en)? Kan dit, reeds jarenlang aanslepend probleem, niet worden opgelost met het vernieuwen van het afwateringssysteem?
  3. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het afwateringssysteem?
  4. En wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de schade?
  5. Wat zal er worden ondernomen om deze problematiek voor eens en altijd blijvend op te lossen?

Antwoord ontvangen op 28/07/2016

Aan de tunnel in de Kolvestraat zijn er 2 pompstations.  Het ene pompstation werd in 2006 aangebracht om het grondwater in de tunnel op te pompen volledig onafhankelijk van het grote pompstation in de Kolvestraat.  Op 22 juni 2016 heeft dit pompstation naar behoren gewerkt.

De helft van de 6 pompen in het grote pompstation die regenwater afvoert naar het Boudewijnkanaal zijn evenwel uitgevallen op 22 juni 2016 door een elektrische storing. De overige 3 pompen hebben de grote regenvlaag niet aangekund. Het water in de natte pompkamer steeg tot 3.00m TAW, hoger dan de laagste rioolput die op dit systeem is aangesloten.  Vermoedelijk is hierdoor het regenwater dat moet worden weggepompt naar het kanaal aan de oppervlakte gekomen en is dit in massa naar het laagste punt toegestroomd, de tunnel onder de spoorweg.  De pompen werden dadelijk hersteld door de dienst elektromechanica. Bij werking van alle pompen was de pompkamer binnen het uur leeggepompt.

Het water in de tunnel diende weggepompt via het systeem dat ontworpen is voor het grondwater en die deze toevloed aan water niet aankunnen. Het duurde nagenoeg 1 dag om de tunnel leeg te pompen.  De pompen in het grote pompstation zijn nog in goede staat, de elektrische sturing werd recent vernieuwd in opdracht van Farys.

Farys is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke riolering en doet dot in samenwerking met de stadsmedewerkers. De gemeentelijke riolering loost het afvalwater in de collector die beheerd wordt door Aquafin.  Een oplossing dient gezocht in samenwerking tussen de beheerder van de gemeentelijke riolering en de beheerder van de collector.

Schade die ontstaan is ten gevolge van de wateroverlast in de tunnel dient aangegeven aan de verzekering van beide beheerders via een dossier burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering zoekt uit waar de fout ligt.

Wat wordt ondernomen:

In de eerste plaats zal Farys in samenwerking met de stad een aantal rioolreinigingen doorvoeren, namelijk het volledige draineringssysteem van de tunnel (deels vervuild door de recente wateroverlast) en een aantal rioolbuizen in het industriegebied, dit na onderzoek welke riolen het meeste vervuild zijn Het onderzoek is daartoe gestart.  Er wordt een periodieke schoonmaak ingesteld van rioolkolken en greppels in de tunnel.

Er is contact opgenomen met Aquafin om een vergadering te beleggen met alle betrokkenen. De optimalisatie van de collector staat op het investeringsprogramma van Aquafin voor 2017.  Als stad willen we vragen om een oplossing te zoeken met optimalisatie van de aansluiting op de collector met een groter debiet zodat bij het uitvallen van de helft van de regenwaterpompen, die tevens instaan voor wegpompen van overstortvolumes, de verhoging in de pompkamer minder dramatische gevolgen heeft (lager blijft dan 2.00m TAW).