WZC Sint-Clara Brugge

Tijdens mijn interpellatie ‘Asbest in de Brugse stadsgebouwen’ van 28 januari 2014 wees ik op de wettelijk verplichte asbestinventaris die stad en OCMW moet voorleggen voor de gebouwen in hun beheer. Teleurstellend kon ik toen alleen maar vaststellen dat het welzijn van zowel de werknemers, de bewoners van de zorginstellingen en de Brugse bevolking niet prioritair is, gezien de inventaris nog steeds in uitvoeringsfase bleek te zijn. 

Intussen zijn wij reeds drie jaar verder en is het Woonzorgcentrum Sint-Clara in de Annunciatenstraat niet meer in gebruik. In de documentatie, die ik bekwam na mijn interpellatie, kan ik niet terug vinden of het vroegere WZC-gebouw over een asbestinventaris beschikt. De vrees is reëel dat bij aanvang van verbouwingswerken door een niet geregistreerde aannemer asbest zou kunnen vrijkomen. We weten allemaal dat in deze oude gebouwen asbest werd gebruikt, bijvoorbeeld onder de vensterkozijnen, spuitasbest op de verwarmingsleidingen enz.

Ik wens dus volgende informatie:

  1. Werd voor dit gebouw een asbestinventaris opgemaakt?
  2. Zo ja, sinds wanneer en door welke firma? Kan ik in get bezit gesteld worden van de asbesttoestand in dit gebouw?
  3. Is er al begonnen met de renovatie van het vroegere WCZ?
  4. Zo ja, sinds wanneer?
  5. Indien er geen inventaris is en de werken zijn toch gestart, wie heeft daartoe toelating gegeven? 

Antwoord ontvangen op 22/12/2016

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden. Het OCMW beschikt over een asbestinventaris voor verschillende gebouwen uit het OCMW-patrimonium. De gebouwen van het voormalig WZC Sint-Clara zijn evenwel nog niet in deze inventaris opgenomen. Aangezien er in de gebouwen nog geen renovatiewerken gebeurd zijn, heeft dit nog niet tot risicovolle situaties geleid. Binnenkort wordt door het OCMW een architect aangesteld om de renovatieplannen op te maken. Het is ook in de planning opgenomen dat een externe firma een asbestonderzoek zal uitvoeren, uiteraard voorafgaand aan de werken in Sint-Clara. Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.